تحلیلی مردم‌نگارانه بر نوع نگاه به اشتغال (مورد مطالعه دانشجویان دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

پژوهش حاضر با رویکردی تفسیرگرایانه درصدد بررسی و شناخت نوع نگاه به اشتغال در میان دانشجویان دکتری مدیریت بازرگانی است. رویکرد پژوهشی به کاربرد شده از نوع روش‌شناسی کیفی است که از روش مردم‌نگاری برای تحقیق استفاده شده است. داده‌های این پژوهش با استفاده از روش‌های تحلیل اسناد، مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه باز و نیمه ساختاریافته جمع‌آوری شده‌اند و سپس با استفاده از تکنیک مثلث‌سازی ترکیب شده‌اند. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و شاخص اشباع نظری تعداد 18 نفر از دانشجویان دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی به‌عنوان نمونه جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و نتیجه‌گیری از یافته‌های تحقیق از تحلیل تماتیک استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هشت گونه اشتغال برای این افراد قابل شناسایی است. از نظر دانشجویان، فعالیت‌های پژوهشی مشترک با اساتید، استخدام، شغل آزاد، کارآفرینی و شرکت‌های دانش‌بنیان، مشاوره، تدریس، حمایت‌های مالی نهادها و گونه ترکیبی، از انواع اشتغال‌های دانشجو دکتری مدیریت بازرگانی محسوب می‌شود. همچنین از دیگر نتایج پژوهش این است که برخی دانشجویان نسبت به موضوع اشتغال در حین تحصیل، نگرشی مثبت، برخی نگرش منفی و برخی نیز نگرش بی‌طرفانه دارند. از میان هشت گونه اشتغال شناسایی شده، عمدتاً نگرش نسبت به وضعیت اشتغال استخدامی و شغل آزاد منفی، وضعیت‌های ترکیبی با توجه به شرایط و تنوع آن دارای نگرش بی‌طرفانه و نگرش نسبت به 5 وضعیت دیگر اشتغال، مثبت و متناسب با شرایط دانشجویی تعریف می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An ethnographic analysis for standpoint toward employment (Case Study PhD students in Business Management of Allameh Tabataba'i University)

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Tayebi Abolhasani 1
  • Hamed Dehghanan 2
1 PhD Student of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
2 Assistant Professor of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
چکیده [English]

The present study, with an interpretive approach, seeks to explore Standpoint toward employment among Ph.D. students in Business Management. The applied research approach is a qualitative methodology used by ethnographic method for research. The data of this study were collected using document analysis methods, participant observation and open and semi-structured interview techniques and then combined with triangulation technique. Using a purposeful sampling method and theoretical saturation index, 18 Ph.D students in Business Management of Allameh Tabataba'i University were selected as the sample of the study population. Thematic analysis was also used to analyze the information and the conclusions from the research findings. Findings show that eight types of employment are identifiable for these individuals. In terms of students, collaborative research activities with professors, recruitment, free employment, entrepreneurship and knowledge societies, counseling, teaching, financial support for institutions and a combination of types are considered to be students of Ph.D. in Business Management. The other results of the research are that some students have a positive attitude towards employment while studying, have a positive attitude, some have a negative attitude, and others have an impartial attitude. Of the eight occupations identified, the attitude towards the employment status of the job and the negative free occupation, the combined situation according to its conditions, and its diversity are defined with a neutral attitude and attitude towards the other five positions of employment, positive and appropriate to the student's conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standpoint
  • employment
  • Ethnography
  • Student of PhD
  • management