کاربست مدل‌سازی ساختاری-تفسیری در طراحی الگوی جاودانگی مدیران در نظام‌بانکی ایران (مطالعه موردی: بانک سینا)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

2 گره مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

3 گروه روان شناسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاظر ،طراحی الگوی جاودانگی مدیران در نظام­انکی ایران با استفاده از روش مدل­سازی ساختاری-تفسیری است.روش: روش تحقیق از لحاظ ماهیت اکتشافی با رویکرد کیفی است. جهت گردآوری داده­ها و شناسایی عوامل از روش تحلیلِ­محتوا و مرور متون مربوطه و همچنین مصاحبه با خبرگان منتخب به روش غیرتصادفی و تکنیک گلوله برفی تاحصول به اشباع نظری استفاده گردید.یافته ها: پرسشنامه ماتریسی ساخت­یافته برای تعیین ارتباطات بینابینی شاخص­ها تدوین گردید. داده­های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل­سازی ساختاری-تفسیری، تحلیل و در3 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که در نتیجه عامل "مشتری مداری" و در بالاترین سطح قرارگرفت. همچنین، قدرتِ­نفوذ و میزان وابستگی این عوامل نسبت به هم در ماتریس قدرتِ نفوذ­-وابستگی، مورد بررسی قرارگرفت.نتیجه گیری: شاخص "مشتری مداری" و "تفویض­اختیار"در ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی درناحیه وابسته یعنی بیشترین میزان وابستگی و کمترین نفوذ، و عوامل "ارتباطات­اثربخش" ،"برنامه ریزی"،"سیستمِ­پاداش"، ،"ریسک پذیری" در ناحیه متصل یعنی بیشترین قدرت نفوذ و بیشترین میزان وابستگی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pragmatics of Interpretive-Structural Modeling Methodology and Presentation of Patterns of Managers' Immortality in Iranian Banking System (Case Study: Sina Bank)

نویسندگان [English]

  • nasrin kouroshzadeh 1
  • roohalla samiei 2
  • mahmudreza mostaghimi 1
  • tahmures aghajani hashtjin 3
1 Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Islamic Azad University of Ali Abadektol Branch
3 Department of Psychology, Qods Branch, Islamic Azad University, ShahreQods, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study was to design a model of managers' immortality in Iranian military system using structural-interpretive modeling method.
Methods: The research method is exploratory in nature with a qualitative approach. Content analysis and review of relevant texts as well as interviews with selected experts through non-random method and snowball technique to theoretical saturation were used for data collection and identification.
Results: A structured matrix questionnaire was developed to determine the relationships between indicators. The data obtained from the questionnaire was analyzed using structural-interpretive modeling and mapped in three levels into an interactive network, which resulted in the "customer-oriented" factor at the highest level. Also, the influence and the degree of dependence of these factors on each other in the power-dependency matrix were investigated.
Conclusion: "Customer Orientation" and "Delegation" indices in the Affinity-Dependency Power Matrix of the dependent region mean the highest dependency and least influence, and the factors of "effective communication", "planning", "systems", "Risk taking" lies in the connected area, which has the highest penetration power and the highest amount of dependency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immortality
  • immortality of managers
  • structural-interpretation modeling
  • Banking System