دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، زمستان 1390 
4. رابطه سلامت معنوی با درگیری شغلی در اعضای هیات علمی

ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻳﺎﺳﻤﻲ ﻧﮋاد؛ ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪﻳﺎن؛ ﻧﺎﺻـﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ


5. اثربخشی آموزش هدفگذاری شغلی بر انتخاب شغل دانشجویان

زﻫﺮا ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻔﺎری ﻧﻴﺎ؛ ﻛﻴﻮﻣﺮث ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ