دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، زمستان 1399 
9. شناسایی و تبیین راه‌حل‌های ارتقای فرایند مربیگری سازمانی

صفحه 177-200

10.52547/jcoc.12.4.177

زهره چناری؛ مرتضی رضایی زاده؛ قنبر محمدی الیاسی؛ بهار بندعلی