دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، زمستان 1398 
7. طراحی مدل برندمنابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران به روش فراترکیب

صفحه 159-194

10.29252/jcoc.11.4.159

کریم اسگندری؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ مرتضی موسی خانی؛ علی محتشمی