دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، بهار 1399 
2. تدوین فرصت یاب تحصیلی بومی بر اساس الگوی رغبت ر کروی تریسی در ایران

صفحه 31-48

10.52547/jcoc.12.1.31

لیلا حق شناس؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان؛ سیمین حسینیان


10. فراتحلیلی بر شناسایی موانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت در سازمانهای دولتی ایران

صفحه 199-224

10.52547/jcoc.12.1.199

پخشان ملایی؛ سید مهدی الوانی؛ شمس السادات زاهدی؛ علیرضا علی نژاد