دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، تابستان 1397 
2. مقایسه حس انسجام و سبک های حل تعارض زناشویی زنان شاغل و خانه دار

صفحه 27-42

مرضیه سادات ابراهیمی؛ سلمان زارعی؛ شیوا سلطانی نیا