.طراحی مدل بهینه انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی به روش استنتاج فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 گروه برنامه ریزی علوم تربیتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

چکیده هدف: هدف این پژوهش طراحی مدل بهینه انعطاف­پذیری منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی به روش استنتاج فازی می‌باشد. پژوهش حاضر به‌صورت پژوهش ترکیبی (کیفی- کمّی) انجام‌شده است. روش: بر این اساس در بخش اول تحقیق به‌منظور ارایه مدلی جامع از انعطاف­پذیری منابع انسانی، از روش پژوهشی کیفی فراترکیب سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده‌شده است. یافته­ها: بدین ترتیب که بعد از شناسایی مقولات، مفاهیم و کدهای انعطاف­پذیری منابع انسانی، مدل مفهومی اولیه تحقیق شکل گرفت. در بخش دوم پژوهش به‌منظور ارایه ترکیب مطلوب مؤلفه­های مدل به‌گونه‌ای که بتوان انعطاف­پذیری منابع انسانی را بهینه نمود از روش مدل‌سازی ریاضی (سیستم خبره فازی) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش در مرحله مدل‌سازی ریاضی متشکل از خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمان‌ تأمین اجتماعی به تعداد 20 نفر می‌باشد. نتیجه: نتایج بخش اول تحقیق نشان می­دهد که مدل مفهومی اولیه تحقیق با استفاده از روش فراترکیب، متشکل از شش بعد اصلی، 8 مؤلفه و 21 کد (شاخص) می­باشد. همچنین نتایج بخش دوم تحقیق نشان می­دهد که اگر کارکنان سازمان­ تأمین اجتماعی؛ 1/11 درصد به بعد انعطاف­پذیری وظیفه­ای، 3/12 درصد به بعد انعطاف­پذیری ارتباطی، 6/34 درصد به بعد انعطاف­پذیری مهارتی، 5/31 درصد به بعد انعطاف­پذیری رفتاری، 8/3 درصد به بعد انعطاف­پذیری شناختی و 4/6 درصد به بعد انعطاف­پذیری اخلاقی توجه و تمرکز نمایند آنگاه انعطاف­پذیری منابع انسانی آن­ها به میزان 9/60 درصد بهینه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Optimal Model for Human Resource Flexibility in Social Security Organization with Fuzzy Inference Method.

نویسندگان [English]

 • gholamreza esgandari 1
 • Nader bohlooli 2
 • Gholamreza Rahimi 2
 • Seyed Abdollah Hojjati 3
1 Ph.D Candidate, Department of Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Department of Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Department of Planning & Educational Sciences, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this research is to design an optimal model of human resource flexibility in Social Security Organization by fuzzy inference method. The present study was carried out in a composite (qualitative-quantitative) study. Accordingly, in the first part of the research, a Meta-synthesis Sandelowski and Barros (2007) methodology for human resource flexibility has been used. In this way, after identifying the categories, concepts and codes of the human resource brand, the initial conceptual model of the research was formed.In the second part of the research, in order to provide a desirable combination, the components of the model were optimized in such a way that the human resources flexibility could be optimized. The mathematical modeling (fuzzy expert system) was used. The statistical population of the research is in the mathematical modeling stage consisting of academic experts and managers of social security organization of 20 people. The results of the first part of the research show that the initial conceptual model of the research using the Far-Tabib method consists of six main dimensions, eight components and 21 codes (indexes). The results of the research show that if the employees of Social Security Organization, 11.1 percent to the dimension of functional flexibility, 12.3 percent to the dimension of communicational flexibility, 34.6 percent to the dimension of Skillful flexibility, 31.5 percent to the dimension of Behavioral flexibility, 3.8 percent to dimension of Cognitive flexibility, 6.4 percent to the dimension of moralist flexibility then their human resource flexibility is optimized by 60.9%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: flexibility
 • Human Resources flexibility
 • Optimal Combination
 • Fuzzy Inference
 1. منابع
 2. اسگندری، غلامرضا و اسگندری، کریم و بیک‌زاد، جعفر و کردبچه، شیما، (1391)، تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر مهارت های ارتباطی آنان در سازمان تامین اجتماعی، فصلنامه فراسوی مدیریت، دوره 6، شماره 21، صص 105-128.
 3. اسماعیلی، محمودرضا و رحیمی‌اقدم، صمد، (1394)، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 7، شماره 2، تابستان، صص 129-151.
 4. اعرابی، سیدمحمد و دانش‌پرور، میترا، (1386)، الگوهای انعطاف‌پذیری در مدیریت منابع انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول،دوره 14، شماره 55، صفحه 1-21.
 5. پورزارع، هدی و رحیمی، فرج‌اله، (1395)، بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 8، شماره 4، صص 1-20.
 6. تقی‌زاده، محمداحسان و فرمانی، اعظم، (1392)، برسی نقش انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی نومیدی و تاب آوری در دانشجویان، فصلنامه روانشناسی روانشناختی، دوره 1، شماره 2، زمستان، صص 67-77.
 7. جامی پور. مونا. 1393. طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش هم‌راستا با استراتژی‌های کسب‌وکار با استفاده از روش فراترکیب. رساله دکتری. دانشگاه تهران.
 8. حافظ‌نیا، محمدرضا، (1395)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ بیست و یکم.
 9. رحیمی, فرج‌اله؛ جیران محمدی و هدی پور زارع، (1395)، تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال 25، شماره 82، صص 99-122.
 10. رضایی، زهرا و اردشیر شیری، (1393)، بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی استان ایلام)، کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 11. سجادی نسب، امیرناصر، (1390)، نیروی انسانی انعطاف پذیر به عنوان استراتژی مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، انجمن مدیریت پروژه ایران.
 12. سرکهکی، طیبه و همایی، رضوان، (1395)، رابطه هوش هیجانی،سازگاری اجتماعی و تمایزیافتگی با انعطاف پذیری کنشی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، فصلنامه روانشناسی اجتماعی، دوره 2، شماره 41، صص 61-72.
 13. سیدنقوی، میرعلی و حقیقی‌کفاش، مهدی و نجفی کلیانی، وحید، (1391)، انعطاف پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه، دوفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دروه 22، شماره 67، صص 129-153.
 14. شاه‌محمدی‌مهرجردی، مرضیه و بردبار، غلامرضا، (1395)، ارائه الگوی تأثیر انتقال و یکپارچه‌سازی دانش بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 8، شماره 1، صص 260-237.
 15. طبیبی، سیدجمال‌الدین و گوهری، محمودرضا و غلامی، الهام، (1394)، رابطه‌ی انعطاف‌پذیری منابع انسانی و شاخص‌های عملکردی در بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی، مجلیه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 9، شماره 5، صص 415-424.
 16. عباسی، رسول و باباشاهی، جبار و افخمی‌اردکانی، مهدی و فراهانی، داود، (1392)، بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق‌پذیری، فصلنامه علمی و پژوهشی فرهنگ سازمانی، دوره 11، شماره 1، بهار، صفحه 87-106
 17. علیزاده، سعید، (1391)، رابطه بین انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمانی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری
 18. کوشا، مینا، (1395)، تأثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر کیفیت خدمات سازمان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 19. محمدی، فتانه، (1391)، بررسی تأثیر سرمایه گذاری سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل کنندگی انعطاف پذیری منابع انسانی در شرکت های تولیدی استان خوزستان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری
 20. نجفی‌کلیانی، وحید، (1390)، ارتباط بین انعطاف‌پذیری منابع انسانی و خلق ارزش در سازمان؛ (مورد مطالعه: صنعت بیمه در ایران)، پایان-نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری
 21. نظری پور، امیر هوشنگ رحیمی اقدم ، صمد (1394) بررﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ هوش ﺳﺎزﻣﺎنی و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎنی در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن" فصلنامه مدیریت دولتی ،دوره 7 ،شماره 2 ، سال 1394 ،صص373-392 .
 22. یزدان‌پناه، احمدعلی، (1392)، بررسی رابطه انعطاف‌پذیری‌های چندگانه و عملکرد سازمان‌ها در فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی، دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، ایران، تهران، سالن همایش‌های بین‌الملل صدا و سیما.
 23. Atkinson, J. (1994, Augest). Manpower strategies for flexible organizations. Personnel Management Journals, No 16, 28-31.
 24. Beltran-Martin, I., Roca-Puig, V., Escrig-Tena, A., & Bou-Llusar, J. C. (2008). Human Resource Flexibility as a Mediating Variable between High Performance Work Systems and Performance. Journal of Management, (34): 1009-1044.
 25. Beltran-Martin, I., Roca-Puig, V., Escrig-Tena, A., & Bou-Llusar, J. C. (2008). Human Resource flexibility as a Mediating Variable between High Performance Work Systems and Performance. Journal of Management, 34, 1009-1044.
 26. Bhattacharya, Mousumi. , Gibson, Donald E., Doty, D. Harold. (2005). The Effects of Flexibility in Employee Skills, Employee Behaviors, and Human Resource Practices on Firm Performance. Journal of Management , 31: 622-640, doi:10.1177/0149206304272347.
 27. Catalano, A. (2013). Patterns of graduate students’information seeking behavior:a meta-synthesis of the literature. Journal of Documentation, 69(2): 243-274.
 28. Crowe, M., & Sheppard, L. 2011. A review of critical appraisal tools show they lack rigor:alternative tool structure is proposed. Journal of clinical Epidemiology, 64, 79-89.
 29. Englehardt , C. S. and P. R .Simmons (2002). "Organizational Flexibility for a changing world," Leadership & Organization Developing Journal Vol. 3/4,NO 23,pp 113-121
 30. Fernandez-Perez, Susana de la Lastra & Fernando Martin-Alcazar & Gonzalo Sanchez-Gardey, (2014), Functional Flexibility in Human Resource Management Systems: Conceptualization and Measurement, International Journal of Business Administration, Vol. 5, No. 1, URL: http://dx.doi.org/10.5430/ijba.v5n1p1.
 31. Fraser, K., & Hvolby, H.-H. (2010). Effective team working: can functional flexibility act as an enhancing factor? Team Performance Management, 16, 74-94
 32. Hatum, A. s. and A. M. Pettigrew (2006). "Determinants of Organizational Flexibility: A Study in an Emerging Economy." British Journal of Management Vol. 2,NO 17, pp 115-137
 33. Hofstede, G. (1980). Culture's Consequences: International Differences in WorkRelated Values (Cross Cultural Research and Methodology). SAGE Publications, Inc; Abridged edition.
 34. Kelliher, C., & Riley, M. (2003). Beyond Efficiency: Some By-products of Functional Flexibility. The Service Industries Journal, 23, 98-113.
 35. Ketkar, S., & Sett, P. (2010). Environmental dynamism, human resource flexibility, and firm performance: analysis of a multi-level causal model. The International Journal of Human Resource Management, 21.
 36. Kumari ,Itishree Gita , Rabindra Kumar Pradhan(2014) Human Resource Flexibility and Organizational Effectiveness: Role of Organizational Citizenship Behaviour and Employee Intent to Stay , International Journal of Business and Management Invention ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X www.ijbmi.org || Volume 3 Issue 11 || November. 2014 || PP.43-51
 37. Lennick D., & Kiel, F.,(2005), Moral intelligence: The key to enhancing business performance and leadership success, Wharton School Publishing, An imprint of Pearson Education
 38. Michie, J. & Sheehan, M. (2005). Business Strategy, Human Resources, Labour Market
 39. Morgan, M. (2011). Personal Branding: Create your Value Proposition. Strategic Finance magazine; 9(3): 13–28.
 40. Ngo H.Y., Loi, R.(2008). Human Resource Flexibility, Organizational Culture and Firm Performance, The International Journal of Human Resource Management, Vol.19,pp:1654-1659.
 41. Ngoa.and H.-Y, Loi, R. (2008). Human resource flexibility, organizational culture and firm performance: an investigation of multinational firms in Hung Kong. The Journal of Human Resource Management,19:1654-1666.
 42. Sanchez, R. (1995). Strategic Felexibility in Product Competition, Strategic Management Journal, (16):135-159.
 43. Sanchez, R. (2004). Preparing for an uncertain future. Managing organizations for strategic flexibility. International Studies of Management and Organizations, 27(1): 71-94.
 44. Sandelowski, M. and Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer publishing company Inc.
 45. Scafuto, Isabel Cristina & Ahrens, Veronica & Yun Cha, Paulo, (2017), the Influence of Human Resource Flexibility on Organizational Learning, Simposio Internacional De Gestão De Projetos – I Singep, ISSN: 2317-8302
 46. Siau,K., & Long,Y.(2005). Synthesizing e-government stage models-a meta- stnthesis based on meta-ethnography approach,Industrial Management & Data systems,105(4),443-458.
 47. Toni, A. D. and S. Tonchia (2005). "Definition and linkages Between Operational and Strategic Flexibilities." omega 33,pp 525-540
 48. Valverda, M., Tregaskis, O., & Brewster, C. (2000). Labor Flexibility and Firm Performance. IEAR, 6.
 49. Way, S., Tracey, J., Fay, C., Wright, P., Snell, S. Chang, S. & Gong, Y. (2015). Validation of a Multidimensional HR Flexibility Measure. Journal of Management. 41(4), 1098–1131.
 50. Wojtczuk-Turek, A. & Turek, D. (2015). Innovative behaviour in the workplace: The role of HR flexibility, individual flexibility and psychological capital: the case of Poland. European Journal of Innovation Management, 18(3), 397-419.
 51. Wright, P. M. , and Snell, S. A. (1998), Toward a Unifying Framework for Exploring Fit and Flexibility in Strategic Human Resource Management, Academy of Management Review, 23, pp. 756–772.
 52. Zhang, M. J. (2005). "Information systems, strategic flexibility and firm performance: An empirical investigation." Journal of Engineering and Technology Management, NO. 22,pp 163–184.