تعیین رابطه بین خلاقیت، هوش معنوی و هوش هیجانی کارکنان با بهره وری آن ها در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 استادیار دانشگاه پیام نور استان البرز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین خلاقیت سازمانی، هوش هیجانی و هوش معنوی با بهره وری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان انجام شده است.روش: جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان بودند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 120 نفر تعیین گردید و نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. سپس با استفاده از چهار پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیپ، هوش هیجانی بار-آن، هوش معنوی کینگ و بهره وری نیروی انسانی هرسی-گلداسمیت مورد آزمون قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و نیز آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به وسیله نرم افزار SPSS22 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: یافته های بدست­آمده نشان داد که بین ابعاد هوش معنوی، هوش هیجانی و خلاقیت سازمانی کارکنان با بهره وری آن ها همبستگی مستقیم و معنی داری مشاهده می شود(P<0/01). همچنین نتایج به دست آمده نشان می­دهد که 31 درصد از تغییرات بهره وری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان توسط هوش هیجانی، هوش معنوی و خلاقیت سازمانی آنان تبیین می­شود.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که توجه به هوش هیجانی، هوش معنوی و خلاقیت سازمانی کارکنان بر روی بهره وری آن ها در محیط کار تاثیرگذار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the relationship between creativity, spiritual intelligence and emotional intelligence of personnel with their efficiency in agriculture jihad organization of Golestan province

چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to determine the relationship between organizational creativity, emotional intelligence and spiritual intelligence with efficiency of employees of the Agriculture Jihad Organization of Golestan province.
Methods: The statistical population of this research was all employees of Golestan Agricultural Jihad Organization. The sample size was determined using Cochran formula. 120 subjects were selected and samples were selected by simple random sampling method. Then, using four Randsip organizational creativity questionnaires, their emotional intelligence-Bar, Spiritual Intelligence King, and HR-Goldsmith's human resource productivity were tested. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation and multivariate regression tests by SPSS-22 software.
Results: The results showed that there is a direct and significant correlation between the dimensions of spiritual intelligence, emotional intelligence and organizational creativity among the staff (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional intelligence
 • Spiritual Intelligence
 • Creativity
 • Efficiency
 1. آقایی فیشانی، تیمور. (1386). خلاقیت و نوآوری در انسان‌ها و سازمان‌ها. تهران: انتشارات ترمه.
 2. حسن‌زاده، رمضان و ساداتی‌کیادهی، مرتضی. (1388). هوش‌هیجانی( مدیریت احساس، عاطفه و هیجان). تهران: نشر روان.
 3. حیاتی، زهیر. (1392). سنجش تاثیر معنویت سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی در کتابخانه ها. مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی. سال سوم، شماره 1: 50-27.
 4. رحمان سرشت، حسین؛ شاکری، المیرا و شکری، عبدالحسین. (1396). اثر سلامت سازمانی و خلاقیت کارکنان بر بهره وری کارکنان با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری. مجله مدیریت بهره وری، سال یازدهم، شماره 42: 60-37.
 5. رنجبردار، سمیرا. (1389). هوش هیجانی و راههای افزایش آن. مجله مشاور مدرسه، سال پنجم، شماره 3: 14-12.
 6. ساعتچی، محمود. (1390). روان‌شناسی بهره‌وری راهبردی. تهران: انتشارات ویرایش.
 7. سعادت، ا و صادقی، م. (1384). طراحی و تبیین مدلی جهت زمینه سازی برای خلاقیت در موسسات پژوهشی کشور. مجله دانشور رفتار، سال دوازدهم، 14: 46-35.
 8. سیدی، سیدمسعود و اکبری، علیرضا. (1388). مدیریت عملکرد و تاثیر آن بر افزایش بهره وری نیروی انسانی. دو ماهنامه یادمان، شماره 53: 64-58.
 9. شریف نیا، سید حمید؛ حق دوست، علی اکبر؛ عبادی، عباس؛ سلیمانی، محمد علی؛ یعقوب زاده، آمنه؛ عباس زاده، عباس؛ برهانی، فریبا؛ کرم، محمد رضا و ملوک زاده، سرور. (1394). بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه هوش معنوی کینگ در جانبازان جسمی جنگ ایران عراق. مجله طب نظامی. سال هفدهم، شماره 3: 153-145.
 10. شریفی، سیدمهدی؛ ظریفیان یگانه، محمدحسین و صابری، علی محمد. (1396). مطالعه تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان. مجله مدیریت فرهنگ سازمانی. سال پانزدهم، شماره 2: 392-373.
 11. شکاری، غلام عباس؛ اکبری، محمد؛ آریش، ابوذر و رافع، سمانه. (1391). داده کاوی و تحلیل رابطه هوش عاطفی و عملکرد شغلی با استفاده از درخت تصمیم در بین کارکنان پروژه های ICT شهرداری مشهد. کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
 12. طاهری، شهنام. (1385). بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها. تهران: نشر هستان.
 13. عباسپور، عباس. (1391). مدیریت منابع انسانی پیشرفته(رویکردها، فرایند ها و کارکردها). تهران: انتشارات سمت.
 14. فرجی، خدیجه. (1393). رابطه بین سطح خودکارآمدی با هوش هیجانی، معنوی و اجتماعی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساری 93-1392. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
 15. قربانی، محمود؛ منفردی راز، براتعلی و نیستانی، فاطمه. (1393). رابطه هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. سال ششم، شماره 3: 624-611.
 16. کثیری، ملیحه و کمال زاده، حسام الدین. (1395). بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی بر اساس مدل هرسی و گلداسمیت(مدل آچیو). فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری. سال سوم، شماره 11: 106-89.
 17. کیا، علیرضا و حیدری، اعظم. (1395). بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رشد تحصیلی در بین دانشجویان. فصلنامه توسعه اجتماعی. سال یازدهم، شماره 1: 72-53.
 18. گلچین، مجتبی و سنجری، احمدرضا. (1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی و خود کارآمدی کارکنان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول، شماره 3: 66-54.
 19. نادری، ناهید و رجبی پور، سعید. (1389). مدیریت با رویکرد معنوی (شاخص های ارزیابی تحقق معنویت در سازمان). مجله مطالعات اسلامی در علوم انسانی، سال اول، شماره 1: 138-119.
 20. نداف، عبدالرضا؛ دانشور، وحید و جهانبانی، محمود. (1389). بررسی رابطه هوش معنوی با بهره وری کارکنان (مدیران) شهرک صنعتی شیراز. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت.
 21. نصیری پور، امیر اشکان؛ رئیسی، پوران و کاظمینی، نسیم. (1391). رابطه هوش هیجانی با استرس و عملکرد مدیران ستاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از طریق تحلیل مسیر. فصلنامه علمی پژوهشی طب و تزکیه، سال بیستم، شماره 3: 21-7.
 22. نعمتی، لیلا و بخشی، علی. (1396). رابطه هوش معنوی و اخلاق کاری با عملکرد شغلی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. سال دوازدهم، شماره 3: 80-73.
 23. نوبخت، محمد باقر و بختیاری، حمید. (1387). روش های ارتقاء بهره وری منابع انسانی در چشم انداز بیست ساله. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
 24. نورانی پور، رحمت اله و اکبرزاده، حسن. (1390). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و رضایت شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز. فصلنامه علوم تربیتی، سال چهارم، شماره 14: 44-25.
 25. Alegre, J., & Chiva, R. (2011). Assessing the Impact of Organizational Learning Capability on Product Innovation Performance: An empirical test. Technovation, 28: 315-326.
 26. Alon, I., & Higgins, J. M. (2005). Global leadership success through emotional and cultural intelligences. Journal of Business Horizons, 48(6): 501-512.
 27. Babadi, M., Eqbal Ismaili A., & Khalili, K. A. (2014). Creativity and innovation and its relationship with organizational efficiency. International Management Conference, Tehran, Institute represents cultural ambassadors.
 28. Boyle, E.‚ Humphrey, R., Pollack, J., & Story, P. (2011). The relation between emotional intelligence and job performance. Journal of Organizational Behavior‚ 32(5): 788-818.
 29. Buznjany Farhi, B., Mahdavi, M., & Abbasi, A. (2010). Factors influencing job satisfaction or dissatisfaction. Journal of Human Rasource Management, 2(3): 10 – 21.
 30. Chaudhry‚ A. A. (2011). An investigation of the relationship between employees’ emotional intelligence and performance. African Journal of Business Management‚ 5(9): 3556-3562.
 31. Emmons, R. A. (2000). Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition and the psychology of the ultimate concern. The International Journal for the Psychology of Religion, 10(1): 3-26.
 32. Fereidoni, M. (2014). Creativity, innovation and labor productivity. the productivity of human resources at the National Conference on Education.
 33. Honari, H., Rezayean, A., Kozehchian, H., & Ehsani, M. (2003). The relationship between motivation and productivity of man power in the Physical Education Organization of Iran. Journal of Harakat, 27: 45-54.
 34. Khozaei, L., & Keyzuri, A. H. (2014). Challenges and barriers to creativity and innovation in higher education. International Journal of Current Life Sciences, 4(12): 12469-12472.
 35. Mike, G. (2006). Application of spiritual intelligence in the workplace. Human Resource Management International Digest, 14(5): 3-5.
 36. Rana, A. I. (2002). Common factors in productive firms: Lessons from four case studies. CMER Working Paper Series Centre For Management And Economic Research No. 12-97.
 37. Yang, K., & Maou, X. (2007). A study of nurses spiritual intelligence: A cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 44(6): 999-1010.
 38. Zohar, D., & Marshall, L. (2000). SQ: Spiritual Intelligennce: The ultimate intelligence, New York. USA: Bloomsbury.