نقش تناسب فرد با شغل بر رفتارهای کاری نوآورانه با میانجی‌گری استقلال شغلی و اشتیاق شغلی معلمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

10.29252/jcoc.2022.226341.1138

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تناسب فرد با شغل بر رفتارهای کاری نوآورانه با نقش میانجی استقلال شغلی و اشتیاق شغلی معلمان بوده است.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تناسب فرد با شغل بر رفتارهای کاری نوآورانه با میانجی‌گری استقلال شغلی و اشتیاق شغلی معلمان بوده است.
روش: این پژوهش کاربردی، از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی مدل معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را معلمان ابتدایی شهر زاهدان (2200 نفر) تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 329 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه‌های تناسب فرد با شغل وگل و فلدمن (2009)، رفتار کاری نوآورانه جانسن (2000)، استقلال شغلی پیرسون و هال (۱۹۹۳) و اشتیاق شغلی سالواناوا و شوفلی(2001) استفاده گردید. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری، از طریق نرم افزارspss23 و Lisrel8.8 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که تناسب فرد با شغل بر رفتارهای کاری نوآورانه به طور مستقیم و از طریق استقلال شغلی و اشتیاق شغلی به طور غیر مستقیم بر رفتارهای کاری نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته‌ها می‌توان پیشنهاد داد که به منظور افزایش رفتارهای کاری نوآورانه در آموزش و پرورش، در گزینش معلمان، افرادی انتخاب شوند که متناسب با حرفه معلمی باشند، اشتیاق آنان به شغل معلمی نمایان باشد و زمینه داشتن استقلال شغلی به معلمان فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of person-job fit on innovative work behaviors mediated by job independence and job engagement of teachers

نویسندگان [English]

  • samaneh salimi 1
  • mohsen ghanbari 2
1 Department of Educational Adminstration, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Master of Department of Educational Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study aimed to the role of person-job fit on innovative work behaviors mediated by job independence and job engagement of teachers.
Method: This research is applied; it is descriptive due to method and from correlation type of the structural equation model. The statistical population of the study includes the primary school teachers in Zahedan (2200 teachers); 329 teachers were selected using a Stratified random sampling method by Krejcie and Morgan table.The questionnaires of person-job fit of Vogel and Feldman (2009), innovative work behavior of Johnson (2000), job independence of Pearson & Hall (1993), and job engagement of Salanova and Schaufeli (2001) were used for data collection.
Findings: The findings indicated that the person-job fit directly has a positive and significant effect on innovative work behaviors, and it indirectly has a positive and significant effect on innovative work behaviors via the job independence and job engagement.
Conclusion: According to the findings, it is possible to suggest that teachers should be selected who are fit with the teaching profession, their engagement for the teaching job to be evident, and the ground of job independence should be provided to the teachers in order to increase innovative work behaviors in education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Independence
  • Job Engagement
  • Person-Job Fit
  • Innovative Work Behaviors