مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی با نظریه سازه‌گرایی مسیر شغلی بر بهزیستی و انطباق-پذیری شغلی کارکنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی با نظریه سازه­گرایی مسیر شغلی بر بهزیستی و انطباق­پذیری شغلی کارکنان انجام شد. روش مطالعه­ از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان دانشگاه شهید بهشتی تهران تشکیل دادند. نمونه­گیری به صورت داوطلبانه و از میان کارکنان داوطلب برای مشاوره مسیر شغلی انجام شد و سپس افراد انتخاب­شده به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (گروه مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی و گروه سازه­گرا) و یک گروه گواه جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). داده­ها با استفاده از پرسشنامه بهزیستی مسیر شغلی (محقق­ساخته) و انطباق­پذیری شغلی (ساویکاس و پورفلی، 2012) به دست آمد و جهت بررسی داده­های پژوهش از شاخص­های آمار توصیفی (گرایش مرکزی و پراکندگی) و از روش­های آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه­گیری مکرر استفاده شد. یافته­ها نشان داد که مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی بر بهزیستی شغلی کارکنان موثر بوده است اما نظریه سازه­گرایی مسیر شغلی تاثیر معناداری بر بهزیستی شغلی کارکنان نداشته است امّا هر دو مداخله مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی و نظریه سازه­گرایی مسیر شغلی بر انطباق­پذیری مسیر شغلی کارکنان تاثیرگذار بودند. می­توان نتیجه گرفت که مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی بر انطباق­پذیری و بهزیستی مسیر شغلی و نظریه سازه­گرایی بر انطباق­پذیری مسیر شغلی تاثیرگذار بوده و می­توان از این دو رویکرد جهت ارتقای سلامت و بهزیستی و نیز انطباق­پذیری هر چه بهتر کارکنان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of Career well-being counseling and the constructivist theory of employees career wellbeing and job adaptability

نویسندگان [English]

  • Sayyed hadi Sayyed Alitabar
  • Mohammadreza Abedi
  • Parisa Nilforooshan
University of Isfahan
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to compare the effectiveness of counseling based on the well-being of the job pathway with the constructivist theory of the job pathway on the well-being and job-adaptability of the employees. The study was a semi experimental design with pretest-posttest design with control group. The statistical population consisted of all employees of Shahid Beheshti University in Tehran. Sampling was done voluntarily and among volunteer staff for career guidance counseling. Then, the selected individuals were randomly assigned to two experimental groups (counseling group based on career path and constructivist group) and one control group (Each group is 15 people). The data were collected using the job welfare questionnaire (researcher-made) and job adaptability (Savicas and Porfelli, 2012). To investigate the research data, descriptive statistics (central tendency and dispersion) and Inferential statistics including multivariate analysis of variance analysis with repeated measurements were used. The findings showed that counseling based on the well-being of the job pathway was effective on the job well-being of the employees, but the constructivist theory of the job path had no significant effect on the worker's job well-being, but both interventional counseling based on the well-being of the career path and path constructivism theory The job was influenced by the adaptability of employees' career paths. It can be concluded that counseling based on the well-being of the job path on the adaptability and well-being of the job path and structuralism theory has an impact on the adaptability of the job path and these two approaches can be used to promote health and well-being as well as adaptation The better the staff use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well-being
  • Career
  • constructivist
  • Adaptability
  • Staff