پیش بینی ادراک خودکارآمدی و اشتیاق شغلی از طریق تعالی یابی شغلی و ادراک حمایت سازمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ادراک خودکارآمدی و اشتیاق شغلی از طریق تعالی یابی شغلی و ادراک حمایت سازمانی، در بین کارکنان کارخانه روشنایی گلنور اصفهان در سال 1396 انجام شد. روش پژوهش توصیفی - همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان کارخانه روشنایی گلنور اصفهان به تعداد 527 نفر تشکیل داده اند که از میان آنها تعداد 220 نفر به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش, پرسشنامه های تعالی یابی شغلی (اسلمپ و لابرودریک، 2013)، ادراک حمایت سازمانی (آیزنبرگر و همکاران، 1986), اشتیاق شغلی (سالانوا و شافلی ، 2001) و ادراک خودکارآمدی (گل پرور و صادقی،1395) مورد استفاده قرار گرفتند. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین تعالی یابی شغلی با اشتیاق شغلی و خودکارآمدی؛ ادراک حمایت سازمانی با اشتیاق شغلی و خودکارآمدی همبستگی مثبت و معنادار (p <0/01) وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که طی گام اول تعالی یابی شغلی 2/8 درصد و طی گام دوم ادراک حمایت سازمانی 6/2 درصد از واریانس ادراک خودکارآمدی و همچنین ادراک حمایت سازمانی 7/43 درصد و تعالی یابی شغلی 5/8 درصد از واریانس اشتیاق شغلی را توانستند، تبیین نمایند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان چنین نتیجه گیری نمود که تعالی یابی شغلی و ادراک حمایت سازمانی به عنوان پیش بین های مهم ادراک خودکارآمدی و اشتیاق شغلی می باشند.

عنوان مقاله [English]

Predicting of perceived self-efficacy and work engagement through job crafting and perceived of organizational support

نویسندگان [English]

 • Haleh Taji 1
 • Ali Mahdad 2
1 Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial and Organizational Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research was to study the prediction of self-efficacy' perception and work engagement through job crafting and perceived organizational support among employees of Isfahan Golnoor factory. The study was correlational and the target populations included all employees of the Goner factory in the Isfahan, out of which 220 employees were selected through convenience sampling method. The research instruments consisted of job crafting questionnaire (Slamp & labroderick, 2013), percived organizational support questionnaire (Ezenberger et al, 1986), work engagement questionnaire (salonova & schaufly, 2001) and self-efficacy' perception questionnaire (Golparvar & sadeghy, 1395). The data were analyzed with the correlation coefficient Pearson and use of multiple regression Stepwise method. The results revealed that there were positive significant relationships between job crafting with self-efficacy' perception and work engagement, and perceived organizational support with work engagement and self-efficacy' perception (p

 1. افشار (1390) رابطه سرسختی .حمایت سازمانی ادراک شده. خودکارامدی با اشتیاق شغلی در کارخانه گوهر بافان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی. دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان.
 2. بهارلو ز. محموی کیا. احمدی. چگینی سحر(1392) شخصیت پویا با عملکرد شغلی با میانجی گری دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی. یافته های نو در روانشناسی اجتماعی. دوره 8 شماره 28 ص 68-53.
 3. حاجی حسنی. مهرداد.کاوه منیژه (1395) تعیین سهم جهت گیری هدف، حمایت سازمانی ادراک شده و پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی اشتیاق شغلی معلمان زن شهرستان شهرکرد. مجله ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی دوره 4 شماره 3.
 4. خواستار، حمزه (1387). بررسی عوامل موثر بر خودکارآمدی ملی در زمینه علم وفناوری برای تحقق اهداف چشم انداز.پایان نامه کارشناسی ارشد. مدیریت دولتی. دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت.
 5. رضایی شریف، علی . کریمیان. غفار (1397). بررسی نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه بین اخلاق کاری تعهد به تغییر در بین معلمان مقطع ابتدایی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 10 شماره 36. ص 79-64.
 6. صفاری سروش 1394.ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده و خودکارامدی همراه با نقش میانجیگرانه عزت نفس در کارکنان شرکت گاز استان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان .اصفهان.
 7. ضیاالدینی، محمد؛ رمضانی قوام آبادی، سکینه. (1392). الگوی غنی سازی و اشتیاق شغلی برای سنجش میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان. مجله مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 51، صص 199 -177.
 8. طهماسبی مرضیه. صالحی مسلم. قلتاش عباس (1394). رابطه بین حمایت سازمانی و خودکارامدی شغلی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. دوره 6.شماره 4 پیاپی 24، ص 81-91.
 9. عزیز زاده محسن. ملک محمدی محسن. سمیعی روح الله (1394). بررسی رابطه بین اشتیاق شغلی با مهارتهای ارتباطی و حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان سازمان تامین اجتماعی گلستان. چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرین و نوآوری های بازص 1-17.
 10. علی عسکری الناز (1396). نقش تعالی یابی شغلی در کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان: نقش میانجی اشتیاق شغلی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی-سازمانی. دانشکده علوم تربیتی .دانشگاه خوراسگان.
 11. کریمی، سید بهالدین. سلطانی، اکبر. نوظهوری، رامین. محمودی، فیروز (1394). بررسی رابطه بین ادراک سیاست های سازمانی با خودکارآمدی شغلی و دلبستگی شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره 7، شماره 22، ص 93-82.
 12. گل پرور محسن (1391)، سنجش کاربردی در روانشناسی سازمانی ( پرسشنامه خودکارآمدی، تعالی یابی شغلی) .انتشارات جنگل چاپ اول.
 13. گل پرور، محسن. صادقی احسان (1395). رابطه تعارض و سریز شدگی کارخانواده با شکایات جسمانی با توجه به نقش واسطه ای اضطراب کار. مجله پژوهش های روانشناسی، دوره 19، شماره 2، ص 46-28.
 14. گودرزی. آیت اله. حاجی رحیمی. فرحناز(1394). ارتباط راهبردهای منابع انسانی با حمایت سازمانی ادراک شده.دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع. استانبول- ترکیه.
 15. محمودی کیامریم.چگینی سحر بهارلو مصطفی (1393)بررسی رابطه شخصیت پویا با عملکرد شغلیبا میانجی گری دگرگون سازی و اشتیاق شغلی در کارکنان دفاتر آزانس هواپیمایی تهران مجله روانشناسی اجتماعی سال 8شماره 28 ص 68-53
 16. مطوری حمید هاشم. (1396). بررسی رابطه سرمایه روانشناختی.حمایت سازمانی ادراک شده با اشتیاق شغلی پرستاران. نشریه روانشناسی پرستاری.دوره 5 شماره 2.
 17. مهداد ع .ادیبی ز. عزتی م.1394. نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و خودکار آمدی. فصل نامه پژوهش های کاربردی روانشناختی.6(2)و 181-195.
 18. مهداد ع.(1397).روانشناسی صنعتی و سازمانی.چاپ سیزدهم، تهران: نشر جاودانه.
 19. مهداد علی. ادیبی زهرا. عزتی منظر (1394). نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و خودکارامدی. فصل نامه پژوهش های کاربردی روانشناختی. دوره 6 شماره 2 مقاله 12. ص 195-181.
 20. مهرابی زاده هنرمند،مهناز؛کریم نژاد، فائزه و خواجه الدین، ندا(1392). ـتاثیر درمان مبتنی بر مدل فرانظری بر خودکارآمدی پرهیز از مواد چگونگی به کارگیری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان معتادین. مجله پزشکی ارومیه،25(1)،42_32.
 21. نظری م. فرهادپورن. پور شیخی م (1393). بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با خودکارامدی کتابداران کتابخانه های استان خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
 22. نعامی. شناور(1394) نقش اشتیاق شغلی.کنترل شغلی. رفتارهای نواورانه و رهبری تحولی در پیش بینی دگرگون سازی شغلی. پژوهش های مدیریت عمومی. سال 8.شماره 27.ص 165-145.
 23. وزیر پناه ، زهره. (1391) . بررسی رابطه میزان اشتیاق شغلی و ابعاد نگرش های کارکنان در دستگاه های اجرایی شهرستان کاشمر (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان.
 24. Bakker, A., B. & Demerouti, E. (2008). towards a model of work engagement, career development international, 13(3), 209-223.
 25. Bakker, A. B. (2011). An evidence-based model of work engagement. Current Directions in Psy-chological Science, 20, 265–269
 26. Bakker, A. B. & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of
 27. Bakker, A., Tims, M., & Derks, D. (2012). Proactive personality and job performance: The role of job crafting and work engagement. Human Relations, 65(10), 1359–1378. doi:10.1177/0018726712453471.
 28. Bakker, A. B., Demerouti, E. & Burke, R. (2009). Work a holism and relationship quality a spllover crossover perspective journal of occupational health psychology 14, 23-33.
 29. Bandura , A. (1997), Effect of Perceived Control Abilityand Performance Standards on Self-Regulation of Complex Decision Making, Journal of Personality and Social Psychology, 56, pp. 805-814.
 30. Barley, S. R., & Kunda, G. (2006) Contracting: A new form of professional practice. Academy of Management Perspectives, 20, 45-66.
 31. Bindl, U. K., & Parker, S. H. (2012). Proactive work behavior: Forward-thinking and change-oriented action in organizations. In S. Zedeck (Ed.), APA handbook of industrial and organizational psychology (Vol. 2, pp. 567–598). Washington, DC: American Psychological Association.
 32. Blau, P. (1964). Exchange and Power in Social Life, New York, NY: Wiley
 33. Caesens G, Stinghamber F. (2014). The relationship between perceived organizational support and work engagement: The role of self-efficacy and its outcomes. European Review of Applied Psychology, 64: 259-267.
 34. Cheng jui, chen, chien (2016). Job crafting and job outcome" the moderating role of perceived organizational support. Journal of Management perspective, Vol 20. Pp29-19.
 35. Eisenberger R, Stingihamber F. 2011. Percived Organizational Support: Fosterihg Enthusiastic and Prodvictive Employees. Whashington, DC: APA Books.
 36. Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 86, 42–51.
 37. Eisernberger, R. (1986). Perceived organizational support discretionary treatment and job satisfaction, Journal of Applied Psychology, 82,812-20.
 38. Elsevier. (2014). The relationship between perceived organizational support and work engagement. The role of self-efficacy and its outcomes. European review of applied psychology. Dol.10, 1016/j. erap.2014. 08002.
 39. Ingusci, Emanuelu., callea., Antonino., chirumbolo ., Antonino (2016). job crafting and job satisfaction in a sample of iltalian teachers: the mediating role of organizational support ., Electronic journal of A plied statistical Analysis, vol: 090issu 04, pp: 686-675.
 40. Grant, A. M., & Parker, S. K. (2009). Redesigning work design theories: The rise of
 41. Grant, A.M., & Ashford, S.J. (2008). The dynamics of proactivity at work. Research in Organizational Behavior, 28, 3-34.
 42. Hofoll s,e. (2001). Conservation of resources, a new attempt at conceptualizing stress American psychologist, 44, 513-524.
 43. kanen, A. L. (2005) Job satisfaction and job performance: Is the relationship spurious?. A Thesis in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science of Texas A & M University.
 44. Kurbanoglu S.S, Akkoyunlu B, Umay A. 2006. Developing the information literacy selfefficacy scale. Journal of Documentation, 62: 730-743.
 45. Lamastro, V. (2011). Commitment and perceived organizational support, National Forum of Applied Educational Research Journal, 24(3).
 46. Mitchell, M. L. & Jolly, J. M. (2007). Research design explain. Thomson wads worth, USA: Six The. Ed.
 47. Pajares , F & Schunk , D.H.(2001). Self-Beliefs and school success self-concept, and school achievement in Rayners (Eds). Self-perception (pp.239-266) London: publishin.
 48. Paraskeva, F., Bouta, H & Papagianni, A (2008). Individual Characteristics and computer self-efficacy in secondary education teachers to integrate technology in educational practice. Computers & Education, 50(3), 1084-1091.
 49. Petrou, P., Demerouti, E., Peeters, M. C. W., Schaufeli, W. B.,&Hetland, J. (2012). Crafting a job on a daily basis: Contextual correlates and the link to work engagement. Journal of Organizational Behavior, 33, 1120–1141. doi:10.1002/job.1783.
 50. Rhoades, L., Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the
 51. Salanova, M., Schaufeli, W. B., Llorens, S., Peiro, J. M., & Grau, R.(2001). From “burnout” to “engagement”: A new perspective. Revistade Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones, 16, 117-134.
 52. Schaufeli, W. B. Bakker, A. B., & Van Rhenen, W(2009). How changes in job demands and re-sources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism. Journal of Organizational Behavior, 30, 893-917.
 53. Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., Hoogduin, K., Schaap, C.& Kladler, A. (2001). On the clinical validity of the Maslach Burnout Inventory and the burnout measure. Psychology and Health,16, 565-583
 54. sen chandrani, khandelwol ruchi(2017). Workplace well-being: the role of job crafting perceived , organizational support and perceived autonomy support. The international journal psychology.vol3.issu3.no100.
 55. Tims, M., & Bakker, A. B. (2010). Job crafting: Towards a new model of individual job redesign. South African Journal of Industrial psychology,36(2), 1-9.
 56. Tims, M., Bakker, A.B., & Derks, D. (2012). The development and validation of the job crafting scale. Journal of Vocational Behavior, 80, 173-186.
 57. Vanden Heuvel, machteld, Demerouti, evangelia, peeter.maria(2015). The job crafting internation effects on job resources, self efficacy, and affective well-being. Journal of occupational and organizational psychology.vol33,issu 3.p 532-511.
 58. Wang X, Liu L, Zou F, Hao J, Wu H. Associations of Occupational Stressors, Perceived Organizational Support, and Psychological Capital with Work Engagement among Chinese Female Nurses. Biomed Res Int. 2017;2017:5284628. DOI: 10.1155/2017 /5284628 PMID: 28168198
 59. Wrzesniewski, A., & Dutton, J.E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as Active crafters of their work. Academy of Management Review, 26(2), 179-201.