تحلیل عامل و اعتباریابی پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی زنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دکتری روانشناسی ،عضو هیئت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

رشد و پیشرفت شغلی زنان پیچیده است و باید آنرا از زوایای چند بعدی بررسی کرد روش پژوهش مطالعه،روش­شناسی و از نوع مطالعات روش شناختی است. جامعه پژوهش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک می باشد که تعداد 181 نفر از آن­ها با استفاده از نمونه گیری در دسترس(آسان) انتخاب شدند. سپس پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی گری و اوبرایان بین آن­ها توزیع گردید. این مقیاس ابتدا به فارسی ترجمه و سپس به انگلیسی برگردانده شد. جمعی از متخصصان، پرسش­نامه را برای تعیین حساسیت­های فرهنگی، وضوح سؤالات، موارد اختلاف و خطاهای موجود در معنایابی بررسی کردند.یافته­ها نشان داد ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش­نامه 87/ و برای خرده­مقیاس­ها از 82/0 تا 92/ متغیر بود. همه موارد همبستگی موردکلی قابل قبولی داشتند. نتایج آزمون - بازآزمون نشان­دهنده ثبات برای پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی زنان بود. تحلیل عاملی  اکتشافی و تاییدی بیانگر 2  خرده­مقیاس قابل قبولی بود. نتایج نشان داد نسخه فارسی آرزوهای مسیر شغلی زنان روایی و پایایی خوبی را نشان داده  است و جهت سنجش آرزوهای مسیر شغلی زنان در کنار سایر متغیر های شغلی می توان از آن در نمونه ایرانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Analysis and Validation of Women's Career Aspiration Scale

نویسنده [English]

 • kazem geram
PhD in Psychology, faculty member of Islamic Azad University, Arak Branch.
چکیده [English]

Women's career development is complex and should be examined from multidimensional angles considering socialMethods: the study employs a correlational The research population consists of female students in Islamic Azad University, Arak Branch, Iran. 181 individuals were selected out of the population by the convenience sampling method. Then, copies of the Career Aspiration Scale (CAS) developed by Gary and O'Brien were distributed among them. This scale was first translated into Persian and then back-translated into English. A team of experts reviewed the scale for determining cultural sensitivities, clarity of questions, differences and errors in meaning.The results illustrated that Cronbach's alpha coefficient for the whole scale was 0.87 and for its subscales, it ranges from 0.82 to 92.9. All cases enjoyed acceptable correlation. The results of the test-retest showed a consistency for the Women’s Career Aspiration Scale. The exploratory and confirmatory factor analysis indicated two acceptable subscales.The results illustrated that the Persian version of the Women’s Career Aspiration Scale has good reliability and validity, and it can be used in Iranian sample for measurement of the of women's career aspirations along with other career variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • career paths
 • Women
 • Validation
 • Factor analysis
 • Reliability
 1. سمیعی،فاطمه؛رضوانیان،فاطمه(1395) موفقیت شغلی ذهنی و عینی: نقش معنویت، شخصیت و آرزوهای شغلی.دو فصلنامه مشاوره کاربردی.دوره 6 ،شماره 1.
 2. Beal, S. J., & Crockett, L. J. (2010). Adolescents’ occupational and educational aspirations and expectations: Links to high school activities and adult educational attainment. Developmental psychology, 46(1), 258.
 3. Betz, N. E., & Fitzgerald, L. F. (1987). The career psychology of women. Academic Pres
 4. Choi, S. W. (2002). Influential factors on college women’s career aspiration. Unpublished manuscript, Ewha Women’s University, Seoul, Korea.
 5. Creed, P., Tilbury, C., Buys, N., & Crawford, M. (2011). The career aspirations and action behaviours of Australian adolescents in out-of-home-care. Children and Youth Services Review, 33(9), 1720-1729. doi: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.04.033
 6. Fassinger, R. E. (1990). Causal models of career choice in two samples of college women. Journal of Vocational Behavior, 36(2), 225-248.
 7. Fisher, L. D., Gushue, G. V., & Cerrone, M. T. (2011). The influences of career support and sexual identity on sexual minority women's career aspirations. The Career Development Quarterly, 59(5), 441-454.
 8. Gray, M. P., & O'Brien, K. M. (2007). Advancing the assessment of women's career choices: The Career Aspiration Scale. Journal of Career Assessment, 15(3), 317-337.
 9. Gregor, M. A., & O’Brien, K. M. (2016). Understanding career aspirations among young women: Improving instrumentation. Journal of Career Assessment, 24(3), 559-572.
 10. Kim, Y. H., O’Brien, K. M., & Kim, H. (2016). Measuring Career Aspirations Across Cultures: Using the Career Aspiration Scale With Young Korean Women. Journal of Career Assessment, 24(3), 573-585.
 11. O'Brien, K. M. (1996). The influence of psychological separation and parental attachment on the career development of adolescent women. Journal of Vocational Behavior, 48, 257-274.
 12. Santos, G. G. (2016). Career barriers influencing career success: A focus on academics’ perceptions and experiences. Career Development International, 21(1), 60-84.
 13. Wong, C. A., Spence Laschinger, H. K., Macdonald‐Rencz, S., Burkoski, V., Cummings, G., D'amour, D., ... & Perkin, K. (2013). Part 2: Nurses' career aspirations to management roles: qualitative findings from a national study of Canadian nurses. Journal of nursing management, 21(2), 231-241.
 14. Woo, Y. J., & Lee, K. H. (2010). Cluster types of attitudes toward multiple role planning of single, Korean, female undergraduates. Journal of Employment Counseling, 47(2), 50-63.