تاب آوری مسیر شغلی زنان : نقش انطباق پذیری و خودکار آمدی ‏

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی،دنشگاه آزاد اسلامی،واحد یاسوج،یاسوج. ایران

2 دانشوی روانشناسی گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران.‏

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی،گرمسار،ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

5 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،واحد علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

چکیده

چکیده:تاب‌آوری ازجمله متغیرهایی است که جایگاه ویژه‌ای در حوزه‌های روانشناسی تحول، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است، به‌طوری‌که هرروز برشمار پژوهش‌های مرتبط با این سازه افزوده شده است .پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش انطباق‌پذیری و خودکار آمدی ‏در پیش‌بینی تاب‌آوری مسیر شغلی زنان شاغل اجرا گردید. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را زنان ‏شاغل یک شرکت در استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل دادند که بر اساس نمونه‌گیری در دسترس تعداد 132 نفر از آن‌ها به‌عنوان حجم ‏نمونه انتخاب شدند.جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های انطباق‌پذیری شغلی ساویکاس(2012)، خودکارآمدی عمومی ‏شرر(1982) و تاب‌آوری شغلی مورگان (2001)استفاده شد و با استفاده از نرم‌افزار و ‏SPSS‏  و PLSدر دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از ‏آزمون‌های همبستگی پیرسون جهت سنجش رابطه بین متغیرها و همچنین جهت پیش‌بینی متغیر ملاک(تاب‌آوری) رگرسیون گام‌به‌گام مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی عمومی و انطباق‌پذیری با تاب‌آوری رابطه مثبت ‏معناداری وجود دارد.همچنین نتایج نشان داد که مدل پژوهش از برازندگی مناسبی برخوردار است.بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که متغیرهای مستقل قادر به پیش‌بینی تغییرات متغیر وابسته هستند و انطباق‌پذیری و خودکارآمدی بالا باعث افزایش تاب‌آوری مسیر شغلی خواهد شد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women Career Resiliency :The Role of Career Adaptability and Self-‎efficacy ‎ ‏

نویسنده [English]

 • fazlalah afrazi zadeh 2
2 Islamic Azad University of Yasouj Branch
چکیده [English]

Resilience is a concept first used in physics to describe the capacity of materials to resist ‎to ‎pressure. In the field of psychology, the first definition came with the works of Redl‏.‏‎ The ‎current ‎study was conducted to investigate the role of career adaptability and self-efficacy in ‎predicting ‎the Women Career Resiliency. statistical population of this study is women working in ‎a ‎company in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. Based on the available sampling, ‎‏150‏‎ of ‎them were selected as the ‎sample size. To collect the data, Savickas' inventory of career ‎adaptability, Sherer's general self-‎efficacy and Morgan's career resilience were used. These ‎inventories were analyzed using SPSS ‎software in two descriptive and inferential levels and ‎correlation tests to assess the relationship ‎between the variables and to predict the criterion ‎variable (resiliency) of stepwise regression. The ‎results showed that there is a significant positive ‎relationship between two variables of general ‎self-efficacy and Career adaptability and career ‎resiliency. Therefore, it is concluded that the ‎independent variables are able to predict the ‎dependent variable and career adaptability and high ‎self-efficacy will increase the career ‎resiliency.‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • General self-efficacy
 • Career Adaptability
 • Career resiliency
 • Women ‎
 1. اسلام زاده بابک، رشیدی هاجر، فکریان سمیه(1395). تعیین نقش میانجی گری خودکارآمدی عمومی در رابطه تمایز یافتگی ‏خود و هویت اجتماعی دانشجویان. فصلنامه پژوهش های مشاوره. ۱۵ (۵۷) :۴۱-۵۷‏
 2. پردلان نوشین، کریمیان عدالت، میری انور، خاکسار الهام، عاقلی مریم، حسینیان سیمین(1392). بررسی اعتبار، پایایی و ‏هنجاریابی مقیاس تاب آوری مسیر شغلی. فصلنامه پژوهش های مشاوره.; ۱۲ (۴۷) :۲۱-۴۷‏
 3. پردلان،نوشین؛عابدی،محمد رضا؛نیلفروشان،پریسا(1393)بررسی رابطه سبک های دلبستگی با انطباق پذیری مسیر شغلی ‏دانشجویان،پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی،دانشگاه اصفهان
 4. سلطان زاده ،شیدا.عابدی،محمدرضا.باغبان،ایران.(1395) پیش بینی انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان مراکز صنعتی بر ‏‏اساس مولفه های سرمایه شناختی.پژوهش نامه روانشناسی مثبت.سال دوم.شماره 5. بهار 1395ص 30-19‏
 5. نسترن سیمار‏اصل مرجان فیاضی آرین قلی‏پور (1389) تبیین پیامدهای عوامل روان‏شناختی مثبت در سازمان.فصلنامه علوم ‏مدیریت ایران. سال 5 (شماره 17), 23-46‏
 6. یوسفی، زهرا. (1390). بررسی الگو‌های فردی و موقعیتی با خود کارآمدی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی در بین دانشجویان ‏دانشگاه‌های سراسری شهر اصفهان. رساله دکتری، رشته مشاوره، دانشگاه اصفهان‏‎.‎
 7. Babdura, A. (1997). Self-efficacy The exercise of control, chapter 6, n=New York:Freeman
 8. Bandura, A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. Journal of ‎social and clinical psychology, 4(3), 359-373.‎
 9. Burger, Kaspar, and Robin Samuel(2017). "The Role of Perceived Stress and Self-Efficacy in ‎Young People’s Life Satisfaction: A Longitudinal Study." Journal of youth and adolescence ‎‎46, no. 1: 78-90.‎
 10. Ginevra, M. C., Di Maggio, I., Santilli, S., Sgaramella, T. M., Nota, L., & Soresi, S. (2017). ‎Career adaptability, resilience, and life satisfaction: A mediational analysis in a sample of ‎parents of children with mild intellectual disability. Journal of Intellectual & Developmental ‎Disability, 1-10‎
 11. Hwang Y, Lee Y, Shin D-H(2016). The role of goal awareness and information technology self-‎efficacy on job satisfaction of healthcare system users. Behaviour & Information ‎Technology.35(7):548-58.‎
 12. Jiang, Z. (2017). Proactive personality and career adaptability: The role of thriving at work. Journal ‎of Vocational Behavior, 98, 85-97.‎
 13. Kim, Y. H., O’Brien, K. M., & Kim, H. (2016). Measuring Career Aspirations Across Cultures: ‎Using the Career Aspiration Scale With Young Korean Women. Journal of Career ‎Assessment, 24(3), 573-585‎
 14. Mansfield, C. F., Beltman, S., Price, A., & McConney, A. (2012). “Don’t sweat the small stuff:” ‎Understanding teacher resilience at the chalkface. Teaching and Teacher Education, 28(3‎
 15. Maree JG, Venter CJ(2017). Improving the career resilience of a survivor of sexual abuse. Early ‎Child Development and Care.:1-10. ‎
 16. Marriott, C., Giachritsis, C. H., & Harrop, C. (2014). Factors promoting resilience following ‎childhood sexual abuse: A structured,‎‏ ‏narrative review of the literature. Child Abuse Review, ‎‎23, 17–34.‎
 17. Patton, W. & McMahon, M. (2006). Career development and system theory. connecting theory ‎and practice. Rotterdam: sense publishers.‎
 18. Ramos, K., & Lopez, F. G. (2018). Attachment security and career adaptability as predictors of ‎subjective well-being among career transitioners. Journal of Vocational Behavior, 104, 72-85.‎
 19. Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. ‎‎(1982). The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological reports, 51(2), ‎‎663-671.‎
 20. Soleimani, E. (2013). The concept of self-efficacy Bandura's social cognitive theory, Journal of ‎Social Science, 63: 97-91.‎
 21. Zimmerman B.J(2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, ‎methodological developments and future propects. Am Educ Res J; 45(1): 166-83.‎
 22. Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for ‎assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-‎‎195.‎
 23. Chin, W. W. (1998). Commentary: Issues and opinion on structural equation modeling.‎