مدل یابی رابطه بین کامیابی شغلی با انطباق‌پذیری مسیر شغلی در معلمان: نقش واسطه‌ای سرمایه روان شناختی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مشاوره، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

2 استاد گروه مشاوره,، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء تهران ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مدل یابی رابطه بین کامیابی شغلی با انطباق­پذیری مسیر شغلی و نقش واسطه‌ای سرمایه روانشناختی در معلمان بود. روش: روش پژوهش توصیفی، همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیۀ معلمان زن شاغل در دوره ابتدایی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 405 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های کامیابی در کار (پوراث و همکاران، 2011)، پرسشنامه انطباق پذیری مسیرشغلی ساویکاس (2012) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی (لوتانز ،2007) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 23 و Lisrel به کار گرفته شد. یافته‌ها: انطباق پذیری مسیر شغلی و سرمایه روانشناختی با کامیابی شغلی رابطه مثبت دارند و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان دهنده نقش واسطه‌ای سرمایه روانشناختی در رابطه بین انطباق پذیری مسیر شغلی با کامیابی شغلی بود و مدل فرضی پژوهش با داده های تجربی برازش مطلوب دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش انطباق پذیری مسیر شغلی می‌تواند کامیابی شغلی را پیش بینی کند و سرمایه روانشناختی می‌تواند نقش مهمی در فرآیند افزایش کامیابی شغلی معلمان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Relationship between Thriving at work and Career Path Adaptability in Teachers: Mediating Role of Psychological Capital

نویسندگان [English]

  • homeyra abdolmohammadi 1
  • Simin Hosseinian 2
  • Seyedeh Monavar yazdi 3
1 PhD Student in Counseling، Science and Research Branch، Islamic Azad University, , Tehran, Iran.
2 Professor of Department of counseling , faculty of educational sciences and psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Professor of Department of Psychology, faculty of educational sciences and psychology, Alzahra University, Tehran, Iran .
چکیده [English]

Aim: The present study modeled the relationship between thriving at work and career path adaptability and mediating the role of psychological capital in teachers. Methods: The research method was descriptive-correlational. The statistical population included all female teachers in the primary schools of the Education Organization in Tehran. Four hundred five individuals were selected using the random sampling of multi-stage clusters method. Thriving at work questionnaire (Porath, 2011), Career adaptability questionnaire (Savickas, 2012), and psychological capital questionnaire (Luthans, 2007) were used to collect data. Results: The findings showed that career path adaptability and psychological capital positively correlate with thriving at work. Also, the results of path analysis showed the mediating role of psychological capital in the relationship between career path adaptability and thriving at work. The hypothetical model of the research with experimental data has a good fit. Conclusion: According to the research findings, it can be concluded that career path adaptability can predict career success, and psychological capital can play an essential role in increasing thriving at work in teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Path Adaptability
  • Thriving at work
  • Psychological Capital
  • Teachers
اشرفی فشی؛ سکینه، زین آبادی؛ حسن رضا (1398). شناسایی نشانگان کامیابی در کار معلمان و ارزیابی وضع موجود آن، ماهنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت اموزشی، 10 (39)، 25-48.
ایمانی، حسین. قلی پور، آرین . سید جوادین، سیدرضا (1395). بررسی تأثیر کامیابی در کار بر عملکرد شغلی و سلامت روانی  کارکنان (مورد مطالعه: بانک رفاه). مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(3)، 829-847.‎
حسینی؛ سید حمید، علی مددی جانی؛ بهشاد (1394). بررسی رابطه انطباق پذیری مسیرشغلی با رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان بیمارستان های دولتی، کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی، تهران، https://civilica.com/doc/455661/
رسولی؛ آراس، تاجیک؛ افسانه (1396). رابطه علی انطباق پذیری مسیر شغلی، سرمایه روانشناختی و هوش معنوی با میانجی‌گری خودکارآمدی شغلی دانشجویان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 9 (33)، 33-48.
سلطان زاده؛ شیدا، عابدی؛ محمدرضا، باغبان؛ ایران (1395). پیش بینی انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان مراکز صنعتی بر اساس مولفه‌های سرمایه روانشناختی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، 2 (1)، 19-30.
سلیمانی؛ نادر، کوهی؛ امیرحسین، شفیع زاده؛ حمید (1400). ارائه الگوی انطباق پذیری مسیر شغلی معلمان با رویکرد کیفی، فصلنامه مدیریت مدرسه، 9 (3).
شفیع آبادی، عبدالله.(1393).راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد.
شوماخر؛ رندال ای، لومکس، ریچارد جی (1388).مقدمه ای بر مدل سازی معادله ساختاری. ترجمه وحید قاسمی. چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.(سال انتشار اثر به زبان اصلی، 2004).
صالحی؛ رضوان، عابدی؛ محمدرضا، باغبان؛ ایران، نیلفروشان؛ پریسا (1393). بررسی ساختارعاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق پذیری مسیرشغلی (CAAS). فصلنامه اندازه گیری تربیتی،16 (4).
عبدالمحمدی؛ حمیرا، حسینیان؛ سیمین، یزدی؛ سیده منور (1400). تدوین مدل کامیابی در کار در ارتباط با هوش هیجانی با نقش واسطه‌ای سرمایه روانشناختی در معلمان زن مقطع ابتدایی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 12 (48)، 197-218.
فروزان؛ حمید، پورصادق؛ ناصر (1396). بررسی رابطه مولفه‌های سرمایه روانشناختی بر انطباق پذیری مسیر شغلی) مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)، فصلنامه آموزش علوم دریایی، 4 (4)، 45-53.
مساح؛ هاجر (1396). شناسایی و اعتباریابی عوامل موثر برکامیابی درکار به منظور تدوین الگو و سنجش تاثیرمداخله حاصل از الگو. پایان نامه دکترای روانشناسی. دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
مساح؛ هاجر، عریضی سامانی؛ سید حمیدرضا، کلانتری؛ مهرداد (1396). نقش اشتیاق کاری در رابطه کامیابی در کار با تعهد به تدریس، رضایت شغلی و احساس تعلق شغلی: ارائه الگئی خودگردان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 9 (30)، 48-72.
نساج؛ فرزانه (1393). پیش بینی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی از طریق سرمایه روانشناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی. دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد اصفهان (خوراسگان). 
نوید ادهم؛ مهدی، شفیع زاده؛ حمید (1399). بررسی رابطة رهبری تحولی با عملکرد شغلی معلمان دورة دوم متوسطة شهر تهران. فصلنامه نوآوری آموزشی، 19( 2) - شماره پیاپی 74 ، 56-35.