تأملی بر پیشایندها و پسایندهای بیرونی سکوت سازمانی معلمان: یافته‌های یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 خوارزمی تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد و نشانگرهای پیشایندها و پسایندهای سکوت سازمانی معلمان انجام شده است. روش: پژوهش با استفاده از راهبرد پدیدار شناسی توصیفی انجام شد. مشارکت­کنندگان 21 نفر از خبرگان آموزشی بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند و به روش گلوله برفی به اشباع رسیدند. داده‌ها به وسیله مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد و با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و منتخب تحلیل شد. برای اعتباریابی یافته‌ها از روش بررسی توسط اعضا و بازبینی توسط همکاران استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که پیشایندهای سکوت سازمانی معلمان، 41 نشانگر هستند که در چهار بعد: عوامل مربوط به سطح مدیریت ارشد، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی و عوامل مربوط به زمینه اجتماعی مدرسه طبقه‌بندی می‌شوند. همچنین پسایندهای سکوت سازمانی معلمان، 15 نشانگر هستند که در دو بعد عملکرد معلم و تاثیر آموزشی ـ تربیتی بر دانش آموزان طبقه‌بندی می‌شوند. در نهایت اعتباریابی یافته‌ها نشان داد که الگوی پیشایندها و پسایندهای سکوت سازمانی معلمان از اعتبار لازم برخوردار است. نتیجه گیری: یافته‌های این پژوهش ضمن اینکه نوآوری پژوهشی دارد، می‌تواند برای تصمیم‌سازان و دست‌اندرکاران آموزشی در مدیریت سکوت معلم در مدرسه مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on External Antecedents and Consequences of Teachers' Organizational Silence: A Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • fahimeh kord firouzjaie 1
  • Hasanreza zeinabadi 2
1 kharazmi university
2 associate professor of Kharazmi university
چکیده [English]

Aim: This study aimed to determine the dimensions and indicators of the antecedents and consequences of teachers' organizational silence. Methods: The study was conducted using a descriptive phenomenological strategy. The study included 21 experts who were interviewed using the random sampling method and saturated using the snowball method. Data were collected using a semi-structured interview. The collected data were analyzed by inductive content analysis through coding at three levels: open, axial, and selected. Data were confirmed through member examination and peer review. Results: The results show that the antecedents of teachers' organizational silence are 41 indicators classified into four dimensions: Leadership level, organizational factors, management factors, and factors related to the social context of the school. The consequences of teachers' silence are 15 indicators divided into two dimensions: teachers' performance and impact on students. Finally, the validation of the results showed that the pattern of antecedents and consequences of teachers' organizational silence has the necessary validity. Conclusion: The results of this study could be helpful for policymakers and educators in dealing with teacher silence in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antecedents
  • Consequences
  • Teachers
  • Organizational Silence
حسن مرادی، نرگس، شیخ الاسلامی، نادر، عباسی خواه، حرمت سادات. (1393). شناسایی عوامل درون فردی تاثیرگذار بر سکوت سازمانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. مشاوره شغلی و سازمانی. 6(21)، صص 65-53
زارعی متین، حسن، طاهری، فاطمه، سیار، ابوالحسن .(1391). تبیین و بررسی جایگاه عوامل ایجاد‌کننده سکوت سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان بر اساس تئوری سه شاخکی (3C). فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، شماره 1، صص 133-99.
کرسول، جان دبلیو. (2009). طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس(1391).   انتشارات جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
مهاجران، بهناز، افشین، دیوبند .(1396). الگوی علی ارتباط سبک رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی ادراک شده و سکوت سازمانی در میان کارکنان اداری دانشگاه ارومیه، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره 30، دوره نهم، صص 90-73.