طراحی الگوی مربی گری کارآفرینانه در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه مورد: صنعت دارویی )

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 گروه کارآفرینی، دانشگاه علمی و کاربردی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: مربی‌گری کارآفرینانه، پشتیبانی­ کننده افراد به منظور تقویت و توسعه مهارت­های آنان از طریق یادگیری کارآفرینانه جهت شناسایی و تشخیص فرصت­ها است. هدف تحقیق حاضر طراحی برنامه مربی­گری کارآفرینانه است. روش: روش تحقیق توسعه­ ای - کاربردی و گردآوری داده‌ها کیفی است. در این تحقیق از روش نمونه­ گیری هدفمند و به­ طور مشخص از تکنیک گلوله برفی، تعداد 16 مصاحبه نیمه ساخت یافته با مدیران ارشد و کارشناسانی که درگیر مربی‌گری در کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط بودند، صورت پذیرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل پژوهش نشان دهنده ­ی استخراج بالغ بر 212 خرده مقوله از مصاحبه­ ها، 48 مقوله فرعی و 8 زیر مقوله اصلی و 7 مقوله اصلی است که عبارتند از: اهداف پایه و پیشرفته، ویژگی­­ های متربی (ویژگی­ های کارآفرینی، عمومی شخصیتی)، ویژگی­ های مربیان (دانش و مهارت­های مربی‌گری، خصوصیات شخصیتی، توانایی­ ها، مساله گشا) شرایط سازمانی (ساختاری، مدیریتی، فرهنگی)، اقدامات مربی‌گری کارآفرینانه (مفاهیم مشترک دوطرف، وظایف مربی، وظایف متربی)، نتایج و دستاوردها شامل: مزایای فردی، مزایای سازمانی). نتایج: این مدل مربی‌گری کارآفرینانه می­ تواند در تعیین اجزای برنامه های مربی‌گری کارآفرینانه از جمله اهداف پایه و اهداف پیشرفته برنامه مربی‌گری کارآفرینانه، ویژگی‌های مورد نیاز متربی و مربی، شرایط و الزامات سازمانی، اقدامات مربی‌گری و نتایج و دستاوردها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial Coaching Model in Small & Medium Enterprises (case study: Pharmaceutical Industry)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Azizi 1
 • usef vakili 2
 • hamid hosseinloo 3
1 Department of Entrepreneurship Development, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Department of Entrepreneurship, University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Entrepreneurial Coaching as a supporting people to enhance and development skills them through learning entrepreneurial to identify and recognition of opportunities. Accordingly, several models have been proposed to facilitate the coaching process, but knowledge that can provide a comprehensive model and model of this entrepreneurial coaching phenomenon is limited. The purpose of the research is to design a systematic and conceptual model of entrepreneurial coaching that illustrates the key categories of this structure.
Methods: the research methodology is applied to the development and collection of qualitative data. In this research, 16 semi-structured interviews with top managers and experts involved in coaching were conducted through purposeful sampling and specifically snowball technique. For data analysis, open and axial coding has been used.
Results: the analysis of the research shows that the extraction of 212 subsets of the interviews, as well as the 48 sub categories and the 8 sub categories of the main categories and 7 main categories , are: basic and advanced goals, mentees characteristics(the characteristics entrepreneurship, general characteristics), coaches characteristics ( coaching knowledge and skills, personality traits, abilities, problem solving), organizational conditions(structural, management, cultural),entrepreneurial coaching actions (common concepts, coach functions, mentee functions). Results and achievements (individual benefits: individual development, knowledge and skill, self-efficacy and self-awareness, and organizational benefits: venturing, improvement and development of products and services).
Conclusion: The categories that shape the entrepreneurial coaching model include: basic goals (changing attitudes, reducing conflicts, achieving new markets) and advanced goals (creative thinking, successor, improvement and improvement of units, increasing productivity), mentees characteristics ( Strong motivation, passion, honesty, learning, risk taking, tolerance of ambiguity), coaches characteristics (communication skills, empathy, challenge questions, good listener, flexibility in solutions, availability, Muharram, participation in ideas), Organizational requirements and requirements (identifying opportunities, reducing processes, supporting ideas, accessing resources, employing creative people, deserving Larry), coaching actions (sense of responsibility, mutual interaction, goals alignment, confidence building, transparency), outcomes and achievements (identification of strengths and weaknesses, creation of new units, ability to solve problems, avoidance of despair, quality improvement and Quantity of services)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Small & Medium Enterprises
 • coaching
 • Entrepreneurial Coaching
 • Entrepreneurial mentee
 • Entrepreneurial actions
 • Entrepreneurial outcomes
 1. حبیبی، زهره (1391)، بررسی نقش سازو کارهای مربی‌گری غیر رسمی بر پیشرفت زنان در شرکت ها راه آهن جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مدیریت تهران.
 2. عزیزی، محمد و علی گودرزی (1395)، شناسایی شایستگی های کلیدی مربیان کسب وکار، فصلنامة توسعة کارآفرینی، دوره 9، شمارة 2: 317-336.
 3. فتحی واجارگاه،کوروش؛ خراسانی، اباصلت و سمیه دانشمندی(1393). بررسی و تبیین مدل مربیگری درآموزش منابع انسانی براساس نظریه داده بنیاد. مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره 12، شماره 3: 398-375.
 4. موعظی، علیرضا و سیدعلی اکبراحمدی. (1392). شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سازمان مربی گرا. فصلنامه مطالعات مدیریت. سال 23: 161-185.
 5. Audet, J. & Couteret, P. (2012). Coaching the entrepreneur: features and success factors. Journal of Small Business and Enterprise Development, 19(3), 515-531.
 6. Audet, J. & Cauteret, P. (2013). Le coaching entrepreneurial: specificites et facteurs de succès. Journal of Small Business § Entrepreneurship, Vol.18, pp. 471-489.
 7. Ben Salem, A. & Lakhal, L. (2016). Entrepreneurial mentoring: how to be modeled?. Journal of Management Development , https://doi.org/10.1108/JMD-12-2016-0292.
 8. Blumberg, K. (2014). Executive coaching competencies: a review and critique with implications for coach education. http://Doi.org/10.1002/jpoc.21143
 9. Bozer, G., & Joo, B. (2016). The effects of coachee characteristics and coaching relationships on self-awareness in executive coaching. International Leadership Journal, 7(3), 36–58.
 10. Crompton, B.M., Smyrna’s, K. X. & Bi, R. (2012). The effect of business coaching and mentoring on small-to-medium enterprise performance and growth. Ph.D. thesis, RMIT University, Melbourne, Australia.
 11. De Haan, E., Duckworth, A., Birch, D., & Jones, C. (2013). Executive coaching outcome research: The contribution of common factors such as relationship, personality match, and self-efficacy. Consulting Psychology Journal: Practice & Research, 65(1), 40–57.
 12. Gan, G. & Chong, C. (2015). Coaching relationship in executive coaching: a Malaysian study, Journal of Management Development Vol. 34 No. 4.
 13. Jean, E. & Audet, J. (2013). The effect of mentor intervention style in novice entrepreneur mentoring relationships. Mentoring & tutoring: partnership in learning, 21(1), 96-119.
 14. Jean, E., & Audet, J. (2012). The role of mentoring in the learning development of the novice entrepreneur. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(1), 119-140.
 15. Karlsen, T. & Berg. M. (2016). An evaluation of management training and coaching Journal of Workplace Learning, Vol. 24 No. 3.
 16. Kiu lee, Y. & Sue-Chan, C. (2016). the effect of coaching styles on undergraduate students’entrepreneurial intentions and creativity.Journal of Small Business Management, vol. 54, pp. 187-209
 17. McKevitt, D. & Marshall, M. (2015). The legitimacy of entrepreneurial mentoring, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 21 Iss 2 pp. 263 – 280.
 18. Memon, J. Kamariah, R. (2015). Mentoring an entrepreneur. https:// doi.org/10.1177/2158244015569666
 19. Mihiotis, A. (2016). Coaching: from challenge to opportunity, Journal of Management Development, Vol. 35 Iss 4.
 20. Poulsen, K. (2013). Mentoring programmes: learning opportunities for mentees, for mentors, for organisations and for society, Industrial and Commercial Training, Vol. 45 Iss 5 pp. 255 – 263.
 21. Rekalde, I. Landeta, J.(2015). Determining factors in the effectiveness of executive coaching as a management development tool, Management Decision, Vol. 53 Iss 8.
 22. Rosha, A.(2015). Peculiarities of manifestation of coaching in organizations. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.930
 23. Saadaoui, S. (2015). Evaluating the role of coaching on developing entrepreneurial self-efficacy. European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 11,
 24. Sepulveda, A. (2017). Coaching and mentoring in higher education: a step by-step guide to exemplary practice Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, DOI:10.1080/17521882.2017.1310121.
 25. Sonesh, S. C., Coultas, C. W., Marlow, S. L., Lacerenza, C. N., Reyes, D., & Salas, E. (2015). Coaching in the wild: Identifying factors that lead to success. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 67, 189–217.
 26. Terjesen, K. Sullivan, R. (2000). Eentrepreneurial learning and mentoring. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research Vol.6 No.3.
 27. Wu, C.F. (2016). The relationship between business ethics diffusion, Knowledge sharing and service innovation. Management Decision, Vol. 54, No. 6, pp. 1343-1358.
 28. Xiao, s. & liu, F.(2016). The Effect of Entrepreneur Mentoring and its Determinants in the Chinese Context. https://doi.org/10.1108/MD-07-ت2016-0477.