طراحی و آزمون الگویی از پیامدهای سازمانی برازندگی شغلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 دانشجوی دکترای مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

چکیدههدف اصلی از این پژوهش بررسی یک الگوی پیشنهادی است که در آن تاثیر برازندگی شغلی بر نیت ترک شغل و عملکرد شغلی با میانجی­گری استرس شغلی و توانمند سازی روانشناختی مورد بررسی قرار می گیرد. این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است که در سال 1394 انجام شد. الگوی پیشنهادی در یک نمونه­ی 256 نفری از پرستاران بیمارستان‌های اهواز که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند، آزموده شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (1983)، پرسشنامه نیت ترک شغل کامن، فیچمن، جنکینز و کلش (1979)، پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1995)، پرسشنامه برازندگی شغلی آدامز، وبستر و بایراسکی (2010) و پرسشنامه عملکرد شغلی تن هورن و رو (1988) بودند. برای ارزیابی الگوی پیشنهادی و آزمون اثرهای واسطه­ای از تحلیل معادلات ساختاری و روش بوت استرپ استفاده گردید. یافته­ها بیانگر تطابق و برازش الگوی پیشنهادی با داده­های واقعی داشت. در مدل تأیید شده، استرس شغلی و توانمند سازی روانشناختی میانجی گر های مناسبی در تبیین تأثیر برازندگی شغلی بر عملکرد شغلی و نیت ترک شغل محسوب می‌شدند. بر اساس یافته‌های بدست آمده پیشنهاد می‌شود که برای ارتقای سطح عملکرد شغلی و ماندن کارکنان در سازمان، سازمان‌ها شرایطی را برای بهبود سطح استرس شغلی و برازندگی شغلی یا افزایش توانمندسازی روان‌شناختی فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and testing a model of some organizational outcomes of Occupational Embeddedness

نویسندگان [English]

  • Najme Khaje 1
  • somaye zaeri 2
  • afsaneh tajik 3
1 M.A student Chamran martyr of Ahwaz University, ahvaz, iran
2 Tarbiat Modares University of Tehran
3 Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

چکیده
: The present study investigated the proposed model in which the effect of job embeddedness on turnover intention and job performance has been mediated by job stress and psychological empowerment. METHOD: This descriptive correlational study was conducted in 2015. The proposed model was tested in a sample of 256 of 788 nurses in Ahvaz hospitals that were selected by stratified random sampling. Research tools included Job Stress Scale (Parker and Decotiis 1983), Michigan Organizational Assessment Questionnaire (Cammann, Fichman, Jenkins & Klesh, 1979) Job Intention Questionnaire (1979), Psychological Empowerment Questionnaire (PEQ; Spreitzer 1995), Occupational Embeddedness Scale (Adams, Webster & Buyarski, 2010) and Job Performance Scale(Peterson, 1922). Structural equation analysis and Bootstrap method were used to evaluate the proposed model and mediate effects test. FINDINGS: Based on the result, the final model has good fitness. In the approved model, job stress and psychological empowerment are suitable mediators to explain the impact of occupational embeddedness on job performance and turnover intention. CONCLUSION: Based on the findings, it is suggested that, to improve the level of job performance and stay employees in the organization, organizations should provide conditions for improving the level of job stress and occupational embeddedness or increasing psychological empowerment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Stress
  • Occupational Embeddedness
  • Job performance
  • Psychological Empowerment
  • Turnover Intention