نویسنده = نسرین جزنی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل برندمنابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران به روش فراترکیب

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 159-194

10.29252/jcoc.11.4.159

کریم اسگندری؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ مرتضی موسی خانی؛ علی محتشمی