طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای شخصیتی و سازمانی رفتارهای شغلی پویا با نقش میانجی‌گر حالت‌های انگیزشی پویا کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی

چکیده

    هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای شخصتی(شخصیت پویا، جهت‌گیری هدف یادگیری، باز بودن به تجربه) و سازمانی (رهبری تحولی و جو روان‌شناختی)، رفتارهای شغلی پویا با توجه به نقش میانجی‌گر حالت‌های انگیزشی پویای علت یابی (انگیزش درونی)، توانستن(خودکارآمدی و توانمندسازی روانشناختی) و نیروبخشی( عواطف مثبت) بود. جامعه‌ی پژوهش شامل تمام کارکنان شرکت ملی حفاری ایران در سال 1395 بوده است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش، نمونه‌ای شامل 420 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش جهت گردآوری داده‌ها، شامل پرسش‌نامه‌های شخصیت پویا (سیبرت و همکاران، 1999)، جهت‌گیری هدف یادگیری (باتون و همکاران، 1996)، باز بودن به تجربه (مک‌کری و کاستا، 1992)، رهبری تحولی (کارلس و همکاران، 2000)، جو روان‌شناختی (کویز و دیکوتیز، 1991)، خودکارآمدی (ریگوتی و همکاران، 2008)، توانمندسازی روان‌شناختی (اسپریتزر، 1995)، انگیزش شغلی (بلیس، 1994)، عواطف مثبت (واتسون و همکاران، 2008) و رفتار شغلی پویا (پارکر و کالینز، 2010) بودند. برای تحلیل داده­ها از روش مدل­یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار AMOS-22 استفاده شده است. بر اساس نتایج، مدل نهایی از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین، نتایج نشان دادند که حالت‌های انگیزشی پویا میانجی‌گر رابطه‌ی پشایندها با رفتارهای شغلی پویا می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، برای گسترش و بهبود رفتارهای شغلی پویا در سازمان‌ها، پیشنهاد می‌شود تا سازمان‌ها یک جو روان‌شناختی مناسب و سبک رهبری تحولی را در سازمان حاکم کنند. علاوه بر آن، تقویت جهت‌گیری هدف یادگیری و خودکارآمدی و نیز انگیزش درونی می‌تواند رفتار شغلی پویا در کارکنان را افزایش دهد.

عنوان مقاله [English]

Designing and testing a model of some personality and organizational antecedents of proactive behaviors with mediating role of motivational states National Iranian Drilling Company

نویسندگان [English]

 • Reza Chenani 1
 • Abdulzahra Naami 2
 • Nasrin Arshadi 2
 • Seied Esmaeil Hashemi Sheikh Shabani 2
1 student
2 Associate Professor
چکیده [English]

This research aims was to design and test a model of some personality antecedents (proactive personality, learning goal orientation, openness to experience)and organizational antecedents (transformational leadership and psychological climate) of proactive behaviors with mediating role of motivational states of reason to ( intrinsic motivation) can do (self-efficacy, psychological empowerment) and energized (positive emotions). The study population included all employees of National Iranian Drilling Company in 2017. A sample of 420 persons was selected through stratified random sampling for testing the study hypothesis. Proactive Personality (Seibert et al, 1999), learning goal orientation (Button et al, 1996), Openness to Experience (McCrae & Costa, 1992), transformational leadership (Carless et al, 2000), psychological climate (Koys & Decotiis, 1991), proactive job behavior (Parker & Collins, 2010), Self-Efficacy (Rigotti et al, 2008), psychological empowerment (Spreitzer, 1995), Job Motivation (Blais, 1994) and Positive Emotions (Watson et al, 1988) questionnaires were used to collect the data. For data analysis, structural equation modeling with AMOS-22 was used. Based on the results, the final model has a good fitness. Also, finding indicated that antecedents have an indirect effect on proactive behavior by mediating role of proactive motivational states. Based on the results, to improve the proactive behavior in organizations, suggested that a suitable psychological climate and transformational leadership style will be ruling in organization. In addition, developing the learning goal orientation, self-efficacy and intrinsic motivation can increase employee proactive behavior.

 1. شولتز، دوان (1990). نظریه‌های شخصیت. ترجمه: یوسف کریمی، فرهاد جمهری، سیامک نقش‌بندی، بهزاد گودرزی، هادی بحیرایی و محمدرضا نیکخو (1383). چاپ چهارم، انتشارات ارسباران.
 2. Ames, C. (1992). Classrooms: Goal, structures and student motivation. Journal of Educational, 24(3), 261-271.
 3. Bakker, A.B., Tims, M. & Derks, D. (2012). The development and validation of the job crafting scale. Journal of Vocational Behavior, 80, 173-186.
 4. Bandura, A. (1989). Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 5. Barkhi, R. & Kao, Y.C. (2011). Psychological climate and decision-making performance in a GDSS context. Journal of Information and Management, 48(4-5), 125-134.
 6. Barling, J. & Beattie, R. (1983). Self-efficacy beliefs and sales performance. Journal of Organizational Behavior Management, 5, 41–51.
 7. Barsade, S.G. (2002). The ripple effect: Emotional contagion and its influence on group behavior. Administrative Science Quarterly, 47, 644-675.
 8. Bass, B.M., (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. Organizational Dynamics, 18(3), 19-31.
 9. Bateman, T.S. & Crant, J.M. (1993). The proactive component of organizational be‌havior: A measure and correlates. Journal of Organizational Behavior, 14(2), 103-118.
 10. Bono, J.E. & Judge, T.A. (2003). Self-concordance at work. Academy of Management Journal, 46, 554-571.
 11. Buss, D.M. (1987). Selection, evocation and manipulation. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 1214-1221.
 12. Button, S.B., Mathieu, J.E. & Zajac, D.M. (1996). Goal orientation in organizational research: A conceptual and empirical foundation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 67, 26-48.
 13. Carless, S.A., Wearing, A.J., & Mann, L., (2000). A Short Measure of Transformational Leadership. Journal of Business and Psychology, 14(3), 389-405.
 14. Crawford, J.R. & Henry, J.D. (2004). The Positive and Negative Affect Schedule (PANAS): Construct validity, measurement properties and normative data in a large non-clinical sample. British Journal of Clinical Psychology, 43(3), 245-265.
 15. Chen, G. & Kanfer, R. (2006). Towards a systems theory of motivated behavior in work teams. Research in organizational Behavior, 27, 223-267.
 16. Crant, J.M. (1996). The proactive personality scale as a predictor of entrepreneurial intentions. Journal of Small Business Management, 34(3), 42-49.
 17. Crant, J.M. (2000). Proactive behavior in organizations. Journal of Management, 26, 435-462.
 18. Deci, E.L., Connell, J.P. & Ryan, R.M. (1989). Self-determination work organization. Journal of Applied Psychology, 74, 32-41.
 19. Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
 20. DeCremer, D. (2006). Affective and motivational consequences of leader self-sacrifice. Leadership Quarterly, 17, 79-93.
 21. DeShon, R.P. & Gillespie, Z. (2005). A motivated action theory account of goal orientation. Journal of Applied Psychology, 90, 1096-1127.
 22. Koys, D.J. & Decotiis, T.A. (1991). Inductive measures of psychological climate. Human Relations, 44(3), 265-285.
 23. Edwards, J.R. (1996). An examination of competing versions of the person-environment fit approach to stress. Academy of Management Journal, 39, 292-339.
 24. Foo, M.D., Uy, M.A. & Baron, R.A. (2009). How do feelings influence effort? An empirical study of entrepreneurs’ affect and venture effort. Journal of Applied Psychology, 94(4), 1086–1094.
 25. Fredrickson, B.L. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology, 2(3), 300-319.
 26. Frese, M., Garst, H. & Fay, D. (2007). Making things happen: Reciprocal relationships between work characteristics and personal initiative in a four-wave longitudinal structural equation model. Journal of Applied Psychology, 92, 1084-1102.
 27. Frohman, A.L. (1997). Igniting organizational change from below: The power of personal initiative. Organizational Dynamics, 25, 39-53.
 28. Fuller, J. B. & Marler, L.E. (2009). Change driven by nature: A meta-analytic review of the proactive personality literature. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 329–345.
 29. George, J.M. & Brief, A.P. (1992). Feeling good-doing good: A conceptual analysis of the mood at work-organizational spontaneity relationship. Psychological Bulletin, 112, 310-329.
 30. Greguras, G.J. & Diefendorff, J.M. (2010). Why does proactive personality predict employee life satisfaction and work behaviors? A field investigation of the mediating role of the self-concordance model. Personnel Psychology, 63(3), 539–560.
 31. Griffin, M.A., Neal, A. & Parker, S.K. (2007). A new model of work role performance: Positive behavior in uncertain and interdependent contexts. Academy of Management Journal, 50(2), 327–347.
 32. Hill, T., Smith, N.D. & Mann, M.F. (1987). Role of efficacy expectations predicting the decision to use advanced technologies: The case of computers. Journal of Applied Psychology, 72, 307-313.
 33. Hirschfeld, R.R., Thomas, C.H. & Bernerth, J.B. (2011). Consequences of autonomous and team-oriented forms of dispositional proactivity for demonstrating advancement potential. Journal of Vocational Behavior, 78, 237–247.
 34. Ibarra, H. (2003). Working identity: Unconventional strategies for reinventing your career. Cambridge, MA: Harvard Business School Press.
 35. Isen, A.M. & Baron, R.M. (1991). Positive affect as a factor in organizational behavior. In L. L. Cummings &B. M. Staw (Eds.), Research in organizational behavior (Vol. 13):1-53.
 36. Isen, A.M. & Reeve, J. (2005). The influence of positive affect on intrinsic and extrinsic motivation: Facilitating enjoyment of play, responsible work behavior, and self-control. Motivation and Emotion, 2(4), 295-323.
 37. Julien, E., Guay, F., Senecal, C. & Poitras, S.C. (2009). Subjective psychological distress among young adults: The role of global and contextual levels of self-determined motivation. Hellenic Journal of Psychology, 6, 183-206.
 38. Kichkul, J. & Gundry, L.K. (2002). Prospecting for strategic advantage: The proactive entrepreneurial personality and small firm innovation. Journal of Small Business Management, 40, 85–97.
 39. Lent, R.W., Brown, S.D. & Larkin, K.C. (1987). Comparison of three theoretically derived variables in predicting career and academic behavior: Self-efficacy, interest congruence and consequence thinking. Journal of Counseling Psychology, 34, 293–298.
 40. Li, N., Liang, J. & Crant, J.M. (2010). The role of proactive personality in job satisfaction and organizational citizenship behavior. Journal of American Psychology Association, 95(2), 395-404.
 41. Lopez, M., Enache, M., Sallon, J. & Simo, P. (2013). Transformational leadership as an antecedent of change-oriented organizational citizenship behavior .Journal of Business Research, 66, 2147-2152.
 42. McCrae R.R. & Costa, P.T. (1992). Discriminant validity of NEO-PI-R facets. Educational and Psychological Measurement, 52, 229-237.
 43. McCrae, R.R. & Costa, P.T. (2004). A contemplated revision of the NEO Five-Factor Inventory. Personality and Individual Differences, 36(3), 587-596.
 44. McCrae, R.R., Kurtz, J.E., Yamagata, S. & Terracciano, A. (2011). Internal consistency, retest reliability, and their implications for personality scale validity. Personality and Social Psychology Review, 15(1), 28-50.
 45. Parker, S.K. (2000). From passive to proactive motivation: The importance of flexible role orientations and role breadth self-efficacy. Applied Psychology, 49, 447–469.
 46. Parker, S.K., & Collins, C.G. (2010). Taking stock: Integrating and differentiating multiple proactive behaviors. Journal of Management, 36(3), 633-662.
 47. Parker, S.K., Williams, H. & Turner, N. (2006). Modeling the antecedents of proactive behavior at work. Journal of Applied Psychology, 91(3), 636-652.
 48. Raub, S., & Robert, C. (2010). Differential effects of empowering leadership on in-role and extra-role employee behaviors: Exploring the role of psychological empowerment and power values. Human Relations, 63(11), 1743–1770.
 49. Rigotti, T., Schyns, B. & Mohr, G. (2008). A short version of the occupational self-efficacy scale: Structural and construct validity across five countries. Journal of Career Assessment, 16(2), 238-255.
 50. Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78.
 51. Searle, T.P. (2011). A multilevel examination of proactive work behaviors: Contextual and individual differences as antecedents. Thesis of PhD. University of Nebraska.
 52. Seibert, S.E., Crant, J.M. & Kraimer, M.L. (1999). Proactive personality and career success. Journal of Applied Psychology, 84, 416-427.
 53. Seibert, S.E., Kraimer, M.L. & Crant, J.M. (2001). What do proactive people do? A longitudinal model linking proactive personality and career success. Personnel Psychology, 54(2), 845–874.
 54. Seo, M.G., Barrett, L.F. & Bartunek, J.M. (2004). The role of affective experience in work motivation. Academy of Management Review, 29(3), 423–439.
 55. Speier, C. & Frese, M. (1997). Generalized self-efficacy as a mediator and moderator between control and complexity at work and personal initiative. Human Perform, 10(2), 171-192.
 56. Spreitzer, G.M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5), 1441-1465.
 57. Strauss, K., Griffin, M.A. & Parker, S. K. (2012). Future Work Selves: How salient hoped-for identities motivate proactive career behaviors. Journal of Applied Psychology, 97(3), 580-598.
 58. Sujan, H., Weitz, B.A. & Kumar, N. (1994). Learning orientation, working smart and effective selling. Journal of Marketing, 58, 39-52.
 59. Terracciano, A., McCrae, R.R., Brant, L.J., & Costa, P.T. (2005). Hierarchical linear modeling analyses of the NEO-PI-R scales in the Baltimore Longitudinal Study of Aging. Psychology and Aging, 20, 493-506.
 60. Thomas, K.W. & Velthouse, B.A. (1990). An interpretive model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review, 15(4), 666-681.
 61. Thompson, J.A. (2005). Proactive personality and job performance: A social capital perspective. Journal of Applied Psychology, 95(5), 1011-1017.
 62. Trifiletti, E., Capozza, D., Pasin, A. & Falvo, R. (2009). A validation of the proactive personality scale. Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 16(2), 77-93.
 63. Unsworth, K.L. & Parker, S.K. (2003). Proactivity and innovation: Promoting a new workforce for the new workplace. The new workplace: A guide to the human impact of modern working practices (pp.175–196).
 64. Vallerand, R.J. (1997). Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. In M.P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology. (pp. 271- 360).
 65. VandeWalle, D. (2003). A goal orientation model of feedback-seeking behavior. Human resource Management Review, 13, 581-604.
 66. Watson, D., Clark, L.A. & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070.