اثر فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی بر عملکرد شغلی و نوآوری: نقش واسطه ای هوش سازمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی بر عملکرد شغلی و نوآوری با میانجی گری هوش سازمانی بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 430 نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، عملکرد شغلی و نوآوری و مقیاس هوش سازمانی استفاده گردید. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار AMOS ویراست 18و SPSS ویراست 18 انجام گرفت. روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند. طبق نتایج حاصل الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار بود. یافته ها نشان دادند که فرهنگ سازمانی هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم از طریق هوش سازمانی باعث افزایش نوآوری و عملکرد شغلی می شود. همچنین متمرکز سازی فقط به طور غیرمستقیم از طریق هوش سازمانی باعث کاهش نوآوری و عملکرد شغلی می شود. از سوی دیگر رسمیت و پیچیدگی نه به طور مستقیم و نه به طور غیرمستقیم بر نوآوری و عملکرد شغلی اثر ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational culture and dimensions of organizational structure on job performance and innovation: mediating of organizational intelligence.

چکیده [English]

The purpose of this research was to test the model for effect of organizational culture and dimensions of organizational structure on job performance and innovation considering the mediating role of organizational intelligence. The sample consists of 430 employees of Zob Ahan Company in Esfahan who were selected by stratified random. The instruments which used in this study were organizational culture, organizational structure, organizational intelligence, innovation and job performance questionnaires. Fitness of the proposed model was examined through Structural Equation Modeling (SEM), using spss18 and Amose18 software package. The indirect effects were tested by using Bott Strap procedure. According to this result the tested model had good fit indices. Findings indicated that organizational culture directly and indirectly through organizational intelligence increase innovation and job performance. Centralization only indirectly through organizational intelligence reduce innovation and job performance. Formalization and complexity directly and indirectly were not any effect on innovation and job performance.

  1. ابزری، مهدی؛ ستاری قهفرخی، مهدی (۱۳۸۶".(رابطه هوش سازمانی با فرهنگ سازمانی در شرکت مبارکه فولاد اصفهان". مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت دانش. ستاری قهفرخی، مهدی (۱۳۸۵".(بررسی رابطه هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان".پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. کردنائیچ، اسداله؛ مقیمی، سید محمد؛ قناتی، سوسن؛ یزدانی، حمیدرضا (۱۳۸۸".(بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران". نشریه مدیریت دولتی، دوره ۱، شماره ۳ ،پاییز و زمستان ۸۸ ،از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴. مختاری، مرضیه (۱۳۸۶" .(بررسی رابطه بین هوش سازمانی و هوش اخلاقی در اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان". پایان نامه دکترای مدیریت آموزشی. دانشگاه اصفهان،دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی
  2. نظری، سیف اله (۱۳۸۲" .(بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران متوسطه شهرکرد". پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی. دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ترابی کیا، هایده؛ پرداختچی، حسن (۱۳۸۰".(پژوهش در خصوص ارتباط فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران". فصلنامه علمی – پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال یازدهم، شماره ۳۹ ،پاییز ۸۰. آمابیل ترزا (۱۹۹۸".(خلاقیت را چگونه از بین ببریم".ترجمه حسین حسینیان ذرنقی، مجله تدبیر، شماره .۱۰۳ امیدی، علیرضا؛ حمیدی، مهرزاد؛ خبیری، محمد؛ صفری، سمانه (۱۳۸۶".(ارتباط بین ساختار سازمانی و نوآوری مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی". نشریه حرکت، شماره ۳۳ ،پاییز ۱۳۸۶. دفت، ریچارد ال (۱۹۹۷".(مبانی تئوری سازمان و طراحی ساختار" ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان (۱۳۷۴ .(جلد اول، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های فرهنگی. رابینز، استیفن (۱۹۸۸" .(مدیریت رفتار سازمانی". ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی(۱۳۷۹،( چاپ اول،تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. مالکی، نسرین (۱۳۸۶ ".(بررسی میزان نوآوری شغلی در بیمارستان تأمین اجتماعی زاهدان". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه تهران. ارشدی ، نسرین (۱۳۸۶ .(طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – منطقه اهواز . پایان نامه دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی ، دانشگاه شهید چمران اهواز . امیدی، علیرضا؛ حمیدی، مهرزاد؛ خبیری، محمد؛ صفری، سمانه(۱۳۸۶".(ارتباط بین ساختار سازمانی و نوآوری مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی". نشریه حرکت، شماره ۳۳ ،پاییز ۱۳۸۶. خدادادی، محمد رسول (۱۳۸۶".(رابطه هوش سازمانی با فرهنگ سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه. خوشکام، لیلا (۱۳۸۶" .(بررسی میزان رابطه آموزشهای IT با متغیرهای تعهد سازمانی، خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی، میل ماندن در شغل و عملکرد شغلی با کنترل متغیرهای سن، سابقه کاری، تحصیلات، پست سازمانی و جنسیت در سازمان آب و برق خوزستان". پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی طوسی، محمدعلی (۱۳۸۱" .(فرهنگ سازمانی". چاپ سوم، تهران: انتشارات مرکز آموزش دولتی.
  3. Albrecht‚ karl. (2003)."The power of minds at work: organizational intelligence in action".Amacom‚Vol:4‚ No: 2‚ pp:83-135. Angel Resto. (2009). "Organizational intelligence: Attitude and habits of Hispanic enter preneurs in the process of decision making and business performance".
  4. Dissertaion submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy Arad, S., Hanson, M. A. & Schneider, R. J.(1997). "A frame work for the study of relationships between organizational characteristics and organizational innovation". Journal of Creative behavior.V (31), PP(42-58). Ercetin‚ S. Sule.‚ Payram‚ Cetin.‚ Nihan‚ Dotas. (2007). Multi- Dimensional Organizational Intelligence. Worid Applied Sciences Journal‚ 2(3)‚151-157. Farias Lopes. Daniel. (2009). Proposta de instrument to para analise de intelligencia organizacional. Mestrada of phd. Universida de catolica de brasilia. Flynn‚ B. B.‚ Schroeder‚ R. G.‚ Sakakibara‚ S.‚(1994)."A framework for quality management research and associated measurement instrument". Journal of operation management. 11(4)‚ 339-366. Gary‚ A. Kreps.‚ Russell‚ R. Pynes. (1973). OI: Its Conceptual and Empirical Utility. Retrieved from sit of: University of Delaware Disaster Research Center. Gottschalk, Petter. (2008). Organizational structure as predictor of intelligence strategy implementation in policing. International Journal of Law, Crime and Justice, vol 36(3), pp: 184-195. Glynn, Mary Ann. (1996). Innovation Genius: A Framework for Relating Individual and Organizational Intelligence to Innovation. Academy of Management Review, vol. 21‚ pp.108-111. Halal‚ E. W. (1997). OI: What Is It and How Can Managers Use It. Retrieved from: www. Strategy -business.com Jung‚Younghan. (2009). An Approach to Organizational Intelligence within the Construction Process. Published by: Virgiana tech. Matheson‚ D. & Matheson‚ J(1998)."The smart organization: creating value through strategy. CRC Boston: Harvard business school press. Schwaninger, M. (2001). "Intelligent organizations: at integrative framework". Jhon wiley and sons, Itd. Simic‚ Ivan. (2005). "organizational learning as a component of organizational intelligence ". Information and marketing aspects of the economichally. University of national and world Economy. Reterived 2007from: http://unwe.acad.bg/. Falleta‚ Salvatore. (2009). Organizational Diagnotistic Models. Retrived from: www.Allbusiness.com Hansen‚ David. (2003). Levrraging Organizational IQ to Improve Management Processes. Published by:SRI Consulting Business intelligence. John U. Farley, Rohit Peshpande.(2004)."Organizatinal culture, market orientation, innovativeness, and firm performance and international research odyssey". Journal of Research in marketing. V(21), PP(3-22). Kalkan‚ V.(2005)." Orgutsel orenem calisma lawinds yeru acilimlar: orgustel zeka va bilgivretimi". Iibf. Ogu. Edu. Tr/ kongrel bildriler/ 1-7. Lefter‚ Viorel.‚ Prejmerean ‚ Michaela.‚ Vasilach‚ Simona. (2007). The Dimentios of OI in Romanion Companies. Theoretical and Applied Economics‚23(17)‚32- 57. Li, Yueh chen.(2004)."Examining the effect of organizational culture and leadership behaviors on organizational commitment, job performance at small andmiddlesized firms of Taiwan. Journal of American Academy of Business, Cambridge. V(5), pp(432-438). Lunenburg, F & Ornsten, A.(1991)."Education an administration: Concept and practices wadsworth". Publishing company Belmant California Mark‚ A. Schafer (2009). Organizational IQ: Characteris Common to Smart Organization and Applicability to the U.S. military. MBA Professional Report. Matsuda, T. (1992). Organizational Intelligence: Its Significance as A Process and as A Product. Proceeding of The International Conference on Economics/Management and Information Technology. Michael, Naor; Kevin Linderman, Roger Schroeder.(2010)."The globalization of operations in Easter and Western countries unpacking the relationship between national and organizatiuonal culture and its impact on manufacturing perform". Journal of Operations management.V(28), PP(194-205). Munford, M. D., Simonton, D. K. (1997)."Creativity in the work place: peaple, problems & structure. Journal of Creative behavior. V(8), PP(1-7). Petter F. Drucker(1999)."management: tasks responsibilities‚ practices. Published in New York. Salvatore V, Falletta.(2008)." Organizational intelligence surveys". Journal of T+ D alexandria. V(62), PP(7-52 Xenophon. A. Kofteros.(2007)."An Empirical assessment of a nomological network of organizational design constructs: From culture to structure to pull production too performance". Journal of production economics. V(106), PP(468-492 Davila, T., Shelton, R., & Epstein, M. J. (2006). Making Innovation Work:How to Manage It, Measure It, and Profit from It. Upper Saddle River Damanpour‚ F,(1991)."organizational innovation: a meta analysis of effects of determinants and moderators". Academy of management journal‚ 34(3): 55-90. Kondo‚ T.(1996)."Determining relationship between work standardization and employee s creative ability". Journal of training for quality. Vol:4‚ pp:35-39. Levesque‚ L.(1996)." Factors influencing creativity in top executive unpublished". Phd disseratation‚ university of mass a chusetts‚ Amberst Li, Yueh chen.(2004)."Examining the effect of organizational culture and leadership behaviors on organizational commitment, job performance at small and middlesized firms of Taiwan. Journal of American Academy of Business, Cambridge. V(5), pp(432-438). Marsh, Robert M. & Mannari, Hiroshi (1981), “Technology and Size as Determinant of the organizational structure”, Administration Science Quarterly, Vol. 26, No. 1, pp. 33-57. Mintzberg, Henry; Hyden ,Vander Ludo (1998), “Organic graphs: Drawing How Companies Really work”, Harvard Business Review, September– October, pp. 87-94. Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development.Cambridge,MA: Harvard University Press Shally, Christina & Gillson lucy(2004).”What leeders need to know: A review of social and contextual factors and hinder creativity”. Dupree college of management. Georgia institute of technology: 8-17
  5. West‚ M. A.(1980)."Sparkling fouations or stagnant ponds: an integrative model of creativity and innovation implementation in work groups". Journal of Applied psychology. 51(9)‚ 355-387. Williams, S., (2002). Increasing employee’s creativity by training their managers. Journal of Industrial and Commercial Training, Vol.33, pp. 63-68. Wolf, A., (1995). Factors Affecting the Organization Innovation and Creativity, European Journal of Management Science. Vol. 24, pp. 382-404. Chug - Ming Lau, Hang – Yue Ngo.(2004)."The HR system, organizational culture, and product innovation". International Business Review. V(3). PP(683 – 703). Halal William‚ E & Kull Michael‚D(1998)." Measuring organizational intelligence". Reterived December‚ 18‚ 2007 from: http://www.Bab.com Liebowitz‚ Jay(1999)."Building organizational intelligence knowledge management primier". CRC press. Boca paton London: New York Washington. D. C. Macgil christ‚ B.K. Muers(2004). "The intelligent school". London: poul champan publhshing. Journal of Applied psychology‚ 86(2): 326-336 Ray, Authony(1999)."organizational culture & creativity and innovative leader".V(80), No(1), PP(78-93). Schien‚ E. H.(1990). "organizational culture". Journal of American psychologist. Vol:45‚ No:2‚ 109-119. Von Hippel, E. (2005). Democratuzing innovation. MIT press, ISBNO-262-22074- 7,105. Willmott, Hugh (1981), “The structuring of organizational structure”,Administration Science Quarterly. Vol. 26, No. 3, pp. 470-4 Veryard,R.(2000)."Knowledge management & Organizational intelligence". Available at: http://users globalnet.co.cu. Veryard, Richard. (2001). Extract from chapter 2 of his book: Technologiese for Organizational Intelligence. Retrived from: www.cbdiforum.com