بررسی ویژگی های بومی افراد با جهت گیری متنوع در ایران و مقایسه آنها با کارآفرینان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: جهت‌گیری شغلی متنوع نوعی مسیرشغلی است که در گذار مشاغل از دنیای سنتی به دورۀ معاصر بوجود آمده است. این جهت‌گیری زمینه شکل­گیری شخصیت‌های منعطفی را ایجاد نموده که با دو ویژگی اصلی «خود-مدیریتی» و «ارزش-محوری» شناخته می‌شوند. تاثیر فرهنگ بر بروز خصایص افراد با جهت گیری شغلی متنوع، در جوامع مختلف، کمتر مورد توجه بوده است. از طرفی با توجه به قرابت مفهومی و کارکردی دو جهت‌گیری شغلی متنوع و کارآفرین به تعیین تمایزات مفهومی این دو مسیر نیاز داریم. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به دو سوال انجام شده است. سوال اول: ویژگی‌های افراد با جهت گیری شغلی متنوع در ایران کدام است و سوال دوم: تمایز مفهوم جهت‌گیری متنوع با مفهوم کارآفرینی چیست؟ روش‌شناسی: در مورد سوال نخست، ویژگی‌های افراد با جهت گیری شغلی متنوع با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل زمینه‌ای مورد بررسی قرارگرفت و برای پاسخ به سوال دوم، نتایج تحلیل زمینه‌ای با ویژگی‌های افراد کارآفرین مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها: سه ویژگی اصلی و یازده ویژگی فرعی، برای افراد با جهت گیری شغلی متنوع بدست آمد که دو مورد از آن ویژگی‌ها با ویژگی‌های ذکر شده در نظریه جهت‌گیری متنوع، همخوانی داشت. نوآوری: تا کنون هیچ مقاله‌ای در حیطه مشاوره شغلی به بررسی مسیر ‌شغلی متنوع و ویژگی‌های بومی آن در ایران نپرداخته است. نتایج: نتایج پژوهش حاکی از این است که ویژگی‌های خاص بافت جامعه ایرانی موجب پدید آمدن توانمندی‌های خاصی در افراد با جهت‌گیری متنوع، گشته است. نتایج بررسی مقایسه‌ای بین افراد کارآفرین و افراد با جهت گیری شغلی متنوع، نیز نشان می‌دهد علی رغم وجود شباهت‌های بسیار بین آنها، تفاوت‌های بنیادینی در سطح پارادایم فکری و استراتژی‌های رفتاری بین آن دو وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Native Characteristics of Persons with Protean Career Orientations in Iran (Is Protean Career Orientation the Same as Entrepreneurship?)

نویسندگان [English]

  • Iman Yusefzade
  • Mohammad Reza Abedi
  • Parisa Nilforooshan
University of Isfahan
چکیده [English]

Introduction: Protean career orientation is a type of career path has emerged in the transition from the traditional to the contemporary world. This orientation has provided the basis for the formation of flexible personalities, known as the two main features of 'self-management' and ' value-driven. The influence t of culture on the characteristics of individuals with protean orientations in different societies has been underestimated. On the other hand, in respect of the conceptual and functional affinities of protean career orientations and the entrepreneurship, it is needed to determine the conceptual distinctions between these two paths. The purpose of this study was to provide the answers for the below questions. Question 1: What are the characteristics of people with protean career orientation in Iran and question 2: What is the difference between the concept of protean career path and the concept of entrepreneurship? Method: To answer the first question, the characteristics of individuals with the protean career path were evaluated using the qualitative approach and the grounded theory analysis method. Findings: Three main features and eleven sub-features were obtained for individuals with protean occupational orientation; two of them were consistent with those mentioned in protean career path theory. Results: The results of this study indicate that the specific characteristics of the Iranian society have led to the emergence of special abilities in people with protean career path. The results of a comparative investigation between entrepreneurs and people with protean career orientations also show that, despite the similarities between them, there are fundamental differences in the level of conceptual paradigm and behavioral strategies between the protean career path and entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Career Orientations
  • Protean Career path
  • Entrepreneurial Attitude
  • Qualitative Analysis
  • Grounded Theoty Analysis