طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد مشاوره شغلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه روانسنجی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

سهم مدیران و شایستگی آنان در راهنمایی و مشاوره شغلی و کاری پرسنل برای ارزیابی عملکرد کار و عملکرد ایشان همواره یکی از دغدغه­های جدی سازمان­ها به خصوص سازمان­های نظارتی است. براین­اساس، پژوهش حاضر درصدد تعیین شاخصه­های ارزیابی عملکرد مدیران سازمانی با رویکرد مشاوره شغلی است و از روش پژوهش، آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی مشارکت­کنندگان در پژوهش از روش نمونه­گیری غیراحتمالی هدفمند به شیوه زنجیره­ای و در بخش کمی از روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبتی (170 نفر) شامل مدیران در سطوح مختلف (عالی، میانی و پایه) سازمان بازرسی کشور در مرکز (تهران) (240 نفر) در سال 1397 بوده استفاده شد. در گردآوری داده­ها، در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از مطلعین کلیدی و گروه کانونی استفاده شده و از تحلیل مصاحبه­ها شاخص­های ارزیابی عملکرد مدیران در سه مؤلفه اصلی مهارت­های فردی، تحلیلی و تخصصی مورد شناسایی قرار گرفت که الگوی تدوین شده دارای سه مؤلفه اصلی و 17 زیرمؤلفه می­باشد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی است که در ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور، مهارت تخصصی به­عنوان اصلی­ترین شاخص و مهارت­های فردی و تحلیلی ­به­عنوان پس­شاخص­های اصلی، برای ارزیابی مدیران کارایی و اثربخشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing performance evaluation indicators for managers of Iran State Inspectorate Organization with job counseling approach

نویسندگان [English]

 • TAYEBEH JAFARI 1
 • abdollah shafiabadi 1
 • kiiumars farahbakhsh 1
 • abbas abbaspour 2
 • jalil younesi 3
1 Department of Counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Department of Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Department of Psychometrics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The contribution of managers and their competence in mentoring and counseling staff to evaluate their performance has always been a serious concern of organizations, especially supervisory organizations. Accordingly, the present study seeks to determine performance indicators of organizational managers with a career counseling approach. The research method is exploratory mix. To determine the statistical population of the study in 1397 in the qualitative part, the chaining non-probability purposive sampling method and in the quantitative part the proportional stratified sampling method (170 persons) including managers at different levels (top, middle and base) of the Iran State Inspectorate Organization in center (Tehran) (240 people) was used. Semi-structured interviews with 15 key informants and focus groups were used in the qualitative part of the study for data collecting. According to the analysis of interviews, performance evaluation indices of managers were identified in three main components of personal, analytical and specialized skills. The developed model has three main components and 17 sub-components. The results of this study indicate that in evaluating the performance of the managers of the Iran State Inspectorate Organization, specialized skills as the main index and personal and analytical skills as the main post-personnel has efficiency and effectiveness for evaluating managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • indicator design
 • Performance Evaluation
 • job consultation
 • organizational managers
 1. - اردهه، حمید و ابراهیمیان، شهرام. (1383). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در راهنمایی و مشاوره شغلی. مجله کار و جامعه، شماره 57، 45-52.
 2. - الهی، شعبان. (1388). مثلث عملکرد سازمانی. مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
 3. - بازرگان هرندی، عباس. (1394). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار، 5 (4).
 4. - حقیقی، عالیه و سماواتیان، حسین. (1390). رابطه ویژگی‌های شخصیتی همکاران و زیردستان با نحوه ارزیابی آنان از عملکرد سرپرستان و مدیران. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 12(4).
 5. - دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت. (1380). راهبرد توسعه پایدار در پادشاهی انگلستان. معاونت امور مدیریت و منابع انسانی.
 6. - دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد. (1380). مشکلات تعیین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات دولتی. معاونت امور مدیریت و منابع انسانی.
 7. - دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد. (1382). ارزیابی عملکرد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
 8. - دفتر بهبود و مدیریت و ارزیابی عملکرد. (1380). نظام ارزیابی عملکرد مؤسسات دولتی برزیل. معاونت امور مدیریت و منابع انسانی.
 9. - دفتر مطالعات برنامه‌ریزی و بودجه. (1381). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 10. - دفتر مطالعات برنامه‌وبودجه. (1379). وظایف و تکالیف دولت و دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه.
 11. - دفتر مطالعات برنامه‌وبودجه. (1380). جداول شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قانون برنامه سوم توسعه. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 12. - دومین همایش نظارت و بازرسی. (1385). سازمان بازرسی کل کشور.
 13. - دین‌دوست، لعیا؛ عابدی، محمدرضا؛ بهرامی، فاطمه. (1390). تأثیر مشاوره گروهی مسیر شغلی به سبک رویکرد تصادفی برنامه‌ریزی‌شده بر پرورش مهارت‌های آمادگی فرصت‌یابی حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. 4 (13).
 14. - ذوقی شوکت آباد، احمد. (1381). رابطه نمره ارزشیابی عملکرد مدیران مقطع متوسطه و میزان انگیزش شغلی ایشان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
 15. - ساروخانی، باقر. (1393). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، اصول و مبانی (جلد اول). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، (18).
 16. - شریعت، رضا (1383). بررسی تطبیقی و مقررات ناظر بر فرآیند و مشاوره شغلی. مجله کار و جامعه، شماره 57، 25-17.
 17. - شفیع‌آبادی، عبدالله. (1384). راهنمایی شغلی و بهره‌وری. مجموعه مقالات‌ اولین‌ سمینار‌ انجمن‌ مشاوره‌ ایران. تهران: انتشارات‌ محمد امین.
 18. - شفیع‌آبادی، عبدالله. (1385). چالش‌های مشاوره و راهکارهای آن. مجموعه مقالات‌ ششمین‌ سمینار‌ انجمن‌ مشاوره‌ ایران. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 19. - شفیع‌آبادی، عبدالله. (1395). راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل با تجدیدنظر کلی و اضافات. تهران: رشد، (24).
 20. - طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور. (1380). گزارش مرحله اول شناخت مبانی علمی و فنی ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی. دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران. 1.
 21. - فیض اللهی، علی. (1393). آموزش گام به گام نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس(PLS Smart) . تهران: دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی.
 22. - گراوندی. (1389). «اثربخشی آموزش روش های مشاوره شغلی به سبک یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی بر خودکارآمدی کارکنان امور مالی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
 23. - مجموعه قوانین و مقررات قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور. (1390). سازمان بازرسی کل کشور.
 24. - محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمد رحیم. (1396). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart-PLS: آموزشی و کاربردی. کتاب مهربان نشر.
 25. - مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه. (1381). مجموعه فراگیر و سراسری، همایش چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران. مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
 26. - مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری. (1380). مقالات نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور. دانشگاه تربیت مدرس.
 27. - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور. (1382). آیین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی.
 28. - موسی خانی، مرتضی؛ حق‌خواه، داوود؛ حسن‌زاده، رقیه. (1391). ارائه الگویی به‌منظور سنجش میزان آمادگی مدیران برای اجزای نظام ارزیابی عملکرد در دانشگاه آزاد. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. (10).
 29. - مؤسسه توسعه و تحقیقات. (1381). مجموعه گزارش‌های همایش چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران. دانشگاه تهران.
 30. - Ding, B., & Wermers, R. (2012). Mutual fund performance and governance structure: The role of portfolio managers and boards of directors. Available at SSRN 2207229.
 31. - Gefen, D., Straub, D., & Boudreau, M. C. (2000). Structural equation modeling and regression: Guidelines for research practice. Communications of the association for information systems, 4(1), 7.
 32. - Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: guided by information power. Qualitative health research, 26(13), 1753-1760.
 33. - Maree, J.G., & Morgan, B. (2012). Toward a combined qualitative-quantitative approach: Advancing postmodern career counselling theory and practice.
 34. - Rowlands, T., Waddell, N., & McKenna, B. (2016). Are we there yet? A technique to determine theoretical saturation. Journal of Computer Information Systems, 56(1), 40-47.
 35. - Tien, H.L. S., & Wang, Y.C. (2016). Career counseling research and practice in Taiwan. The Career Development Quarterly, 64(3), 231-243.
 36. - Wooderson, J. R., Cuskelly, M., & Meyer, K. A. (2016). Evaluating the Performance Improvement Preferences of Disability Service Managers: An Exploratory Study Using Gilbert's Behavior Engineering Model. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.