نقش میانجی گری خوددلسوزی در رابطه ی بین علائم وسواس فکری عملی با احساس گناه پرستاران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه غیر انتفاعی کومش، سمنان، ایران

2 گروه پرستاری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

4 گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: رفتارهای وسواسی در شرایط گوناگون می تواند تجربه های احساسی متفاوتی را سبب گردد، بنابراین  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی گری خوددلسوزی در رابطه ی بین علائم وسواس فکری عملی با احساس گناه پرستاران انجام شد.روش:  پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش حاضر را تمامی 486 پرستار زن شهر گرگان در بیمارستان های دولتی بودند. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب 20 برای هر متغیر مشاهده شده 340  نفر به عنوان حجم نمونه به روش دردسترس  انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل، پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز (1992)، پرسشنامه وسواس فکری عملی هاجسون و راچمن (1977) و پرسشنامه خوددلسوزی ریس و همکاران (2011) بودند.یافته ها: یافته ها نشان داد روابط معنا داری بین علائم وسواس فکری عملی پرستاران و خوددلسوزی با احساس گناه وجود داشت و مدل پژوهش تایید شد و به طور کلی 57 درصد از احساس گناه توسط علائم وسواس فکری عملی پرستاران و خوددلسوزی قابل تبیین می باشد. همچنین متغیرهای علائم وسواس فکری عملی پرستاران و خوددلسوزی بر احساس گناه اثر مستقیم معنادار دارند و مسیر غیر مستقیم علائم وسواس فکری عملی پرستاران با میانجی گری خوددلسوزی بر احساس گناه تایید گردیده شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر ضرورت نقش رفتارهای وسواسی پرستاران بر تجربه احساس گناه تاکید نمود که می تواند دلالت های کاربردی برای درمان گران و مشاوران در جهت کاهش احساس گناه با توجه به در نظر گرفتن ابعاد خوددلسوزی در پرستاران ارایه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of mediating self-compassion in the relationship between the symptoms of obsessive-compulsive disorder with nurses' guilty feelings

نویسندگان [English]

 • noora shahmiri 1
 • leila sadat azizi 2
 • mona abolghasemzadeh 3
 • alireza sangany 4
1 Department of Psychology, Koomesh Non-Profit University, Semnan, Iran
2 Department of Nursing, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
4 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Aim: Obsessive-compulsive behaviors in different conditions can lead to different emotional experiences. Therefore, this research was conducted with the aim of investigating the role of mediating self-compassion in the relationship between the symptoms of obsessive-compulsive disorder with nurses' guilty feelings.
Methods: A descriptive study was a correlation type based on the structural equation modeling method. The research population was all 486 nurses of Gorgan women in governmental hospitals. In this study, 340 nurses were selected as the sample size by available method to determine the sample size according to the number of observed variables and the allocation of coefficient 20 for each variable observed. Data collection tools consisted of Kugler and Jones guilty questionnaires (1992), Hodgson & Rachman & Rachman Obsessive-Compulsive Inventory (1977) and Raes and et al self-compassion Questionnaire (2011).
Results: Findings showed that there was a significant relationship between the symptoms of obsessive-compulsive disorder and self-compassion with guilt and the research model was confirmed. Overall, 57% of the feelings of guilty were explained by the symptoms of nurses' obsessive-compulsive disorder and self-compassion syndrome. Also, the variables of nurses obsessive-compulsive symptoms and self-compassion had a direct effect on the feeling of guilt. The indirect pathway of nurses' obsessive-compulsive symptoms was confirmed by self-compassion on guilty feelings.
Conclusion: The results of this study emphasized the necessity of the role of nurses' obsessive behaviors on the experience of guilty feelings, which can provide implications for therapists and counselors in reducing guilty feelings considering the dimensions of self-meditation in nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • obsessive-compulsive disorder
 • Self-compassion
 • guilt
 1. بشرپور، س.، عیسی زادگان، ع. (1391). بررسی نقش صفات شخصیتی دلسوزی به خود و بخشایش در پیش بینی شدت افسردگی دانشجویان. تحقیقات علوم رفتاری ویژه نامه سلامت، 10، 6، 452-461.
 2. بشلیده، ک. (1393). روش های پژوهش و تحلیل آماری مثال های پژوهشی با Spss و Amos، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
 3. دمهری، ف.، مهرابی زاده هنرمند، م.، یاوری، ا. (1389). بررسی افسردگی و وسواس به عنوان پیشایند احساس گناه و اضطراب به عنوان پیامد آن در دانشجویان دختر. زن و فرهنگ، 2، 6 ؛ 25 - 36 .
 4. شهبازی، م0، رجبی، غ.، مقامی، ا.، جلوداری، آ. (1394). ساختار عامل تاییدی نسخه فارسی مقیاس درجه بندی تجدیدنظر شده شفقت - خود در گروهی از زندانیان. فصلنامه روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 19، 31-46.
 5. صارمی، ع.، محمدآبادی، ح.، سعادتیان، و. (1393). احساس گناه و اختلال شخصیت وسواسی جبری، دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، تربت جام.
 6. عباسی، م.، بگیان، م.، اعیادی، ن.، درگاهی، ش. (1394). مقایسه خود دلسوزی، اجتناب شناختی و خودتنظیمی عاطفی در پرستاران با و بدون ناتوانی های یادگیری. نسیم تندرستی. 4، 4، 1، 31-40.
 7. فروید، ز (1905)، مفهوم ساده روانکاوی، مترجم فرید جواهر کلام، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 8. قاسمی، وحید. (1392). مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد amos graphics ، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 9. کریمیان، ن.، کریمی، ی.، بهمنی، ب. (1390). بررسی رابطه ابعاد سلامت روان و احساس گناه با تعهد زناشویی افراد متاهل. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 2، 243-254.
 10. گلابی شهرضا، م.، اکرمی، ن.، عریضی، ح. (1395). بررسی نقش مؤلفه های احساس گناه در پیش بینی اختلال وسواس فکری و عملی در زنان شهراصفهان، چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران.
 11. نظیری، ق.، دادفر، م.، کریمی کیسمی، ع. (1384). نقش پایبندی های مذهبی، باورهای ناکارآمد مذهبی، احساس گناه و باورهای ناکارآمد شناختی در شدت علائم وسواس فکری عملی اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 11، 283-289.
 12. هومن، ح. (1393). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل .تهران: سمت، چاپ اول
 13. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.‏
 14. Alvarenga, P. G., Mastrorosa, R. S., & do Rosаrio, M. C. (2012). Obsessive compulsive disorder in children and adolescents. IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health. Sections F: Anxiety Disorder. Chapter F, 3.
 15. Allen, A. B., & Leary, M. R. (2010). Self‐Compassion, stress, and coping. Social and Personality Psychology Compass, 4(2), 107-118.‏
 16. Blair, J. (2016). The role of guilt in Obsessive Compulsive Disorder (Doctoral dissertation, Adler School of Professional Psychology).‏
 17. Bruno, S., Lutwak, N., & Agin, M. A. (2009). Conceptualizations of guilt and the corresponding relationships to emotional ambivalence, self-disclosure, loneliness and alienation. Personality and Individual Differences, 47(5), 487-491.‏
 18. Dale, R. (2017). Obsessive Compulsive Disorder: Moral reasoning, imagery and guilt.‏
 19. Durkin, M., Beaumont, E., Martin, C. J. H., & Carson, J. (2016). A pilot study exploring the relationship between self-compassion, self-judgement, self-kindness, compassion, professional quality of life and wellbeing among UK community nurses. Nurse education today, 46, 109-114.‏
 20. D’Olimpio, F., & Mancini, F. (2014). Role of Deontological Guilt in Obsessive-Compulsive Disorder–Like Checking and Washing Behaviors. Clinical Psychological Science, 2(6), 727-739.
 21. Farias, C. P., & Cardoso, M. R. (2015). THE FEROCITY OF GUILT IN THE OBSESSIONAL NEUROSIS: FROM THE HELPLESSNESS TO THE MORAL ANGUISH1. Psicologia em Estudo, 20(1), 33-44.‏
 22. Gangemi, A., & Mancini, F. (2017). Obsessive Patients and Deontological Guilt: A Review. Psycopathology Review, 4(2), pr-045916.‏
 23. Gangemi, A., Mancini, F., & van den Hout, M. (2007). Feeling guilty as a source of information about threat and performance. Behaviour research and therapy, 45(10), 2387-2396.‏
 24. Ghassemzadeh, H., Khamseh, A., & Ebrahimkhani, N.(2005). Demographic variables and clinical features ofobsessive-compulsive disorder In Iranian patients(Second report), In B. E. Ling (Ed.), Obsessivecompulsivedisorder research (pp. 243-271). New York: Nova Science Publishers, Inc.
 25. Hawkins, L., Centifanti, L., Holman, N., & Taylor, P. (2018). Parental adjustment following pediatric burn injury: the role of guilt, shame, and self-compassion. Journal of pediatric psychology.‏
 26. Hennig-Fast, K., Michl, P., Müller, J., Niedermeier, N., Coates, U., Müller, N., ... & Meindl, T. (2015). Obsessive-compulsive disorder–A question of conscience? An fMRI study of behavioural and neurofunctional correlates of shame and guilt. Journal of psychiatric research, 68, 354-362.‏
 27. Hodgson, R. J., & Rachman, S. (1977). Obsessional-compulsive complaints. Behaviour research and therapy, 15(5), 389-395.‏
 28. Kugler, K., & Jones, W. H. (1992). On conceptualizing and assessing guilt. Journal of personality and Social Psychology, 62(2), 318.‏
 29. Krieger, T., Altenstein, D., Baettig, I., Doerig, N., & Holtforth, M. G. (2013). Self-compassion in depression: Associations with depressive symptoms, rumination, and avoidance in depressed outpatients. Behavior therapy, 44(3), 501-513.‏
 30. Mancini, F., & Gangemi, A. (2015). Deontological guilt and obsessive compulsive disorder. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 49, 157-163
 31. Melli, G., Carraresi, C., Poli, A., Marazziti, D., & Pinto, A. (2017). The role of guilt sensitivity in OCD symptom dimensions. Clinical psychology & psychotherapy, 24(5), 1079-1089.‏
 32. Melli, G., Chiorri, C., Carraresi, C., Stopani, E., & Bulli, F. (2015). The role of disgust propensity and trait guilt in OCD symptoms: A multiple regression model in a clinical sample. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 5, 43-48.‏
 33. Miller, C. (2017). A balancing act: understanding the role of mother guilt and self-compassion in health-promoting behaviours in mothers with young children.‏
 34. Naziri, G. H. (1994). Guilty felling in information processing among OBS patients and survey about effect of parenting in perfectionism in this group. Shiraz: Shiraz University.
 35. Neff, K. D., & Germer, C. K. (2013). A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self‐compassion program. Journal of clinical psychology, 69(1), 28-44.‏
 36. Neff, K. D., & Beretvas, S. N. (2012). The role of self-compassion in romantic relationships, Self and Identity, 1: 1- 21.
 37. Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D., & Van Gucht, D. (2011). Construction and factorial validation of a short form of the self‐compassion scale. Clinical psychology & psychotherapy, 18(3), 250-255.‏
 38. Robinaugh, D. J., & McNally, R. J. (2010). Autobiographical memory for shame or guilt provoking events: Association with psychological symptoms. Behaviour Research and Therapy, 48(7), 646-652.‏
 39. Sbarra, D. A., Smith, H. L., & Mehl, M. R. (2012). When leaving your ex, love yourself: Observational ratings of self-compassion predict the course of emotional recovery following marital separation. Psychological science, 23(3), 261-269.‏
 40. Sirois, F., Bogels, S., & Emerson, L. (2018). Self-compassion reduces guilt and shame in response to challenging parenting events. Journal of Psychology.‏
 41. Teller, J. A. (2017). Do Obsessive Beliefs Moderate the Relationship Between Obsessive-Compulsive and Depressive Symptoms?.‏
 42. Van Dam, N. T., Sheppard, S. C., Forsyth, J. P., & Earleywine, M. (2011). Self-compassion is a better predictor than mindfulness of symptom severity and quality of life in mixed anxiety and depression. Journal of anxiety disorders, 25(1), 123-130.‏
 43. Weingarden, H., & Renshaw, K. D. (2014). Associations of obsessive compulsive symptoms and beliefs with depression: Testing mediation by shame and guilt. International Journal of Cognitive Therapy, 7(4), 305-319.‏
 44. Warren, R., Smeets, E., & Neff, K. (2016). Self-criticism and self-compassion: risk and resilience: being compassionate to oneself is associated with emotional resilience and psychological well-being. Current Psychiatry, 15(12), 18-28.‏
 45. Zaidel, A. (2016). What Ever Became of Obsessional Neurosis?. Psychoanalytic Review, 103(4), 483-513.‏
 46. Yarnell, L. M., & Neff, K. D. (2013). Self-compassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity, 12(2), 146-159.‏