نویسنده = سیمین حسینیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملی بودن آزمون استعداد بارت (2015) در هدایت تحصیلی شغلی دانش آموزان پایه نهم

دوره 13، شماره 46، بهار 1400، صفحه 25-40

10.52547/Jcoc.13.1.25

عدالت کریمیان؛ سیمین حسینیان؛ نورعلی فرخی؛ سیده منور یزدی


2. سیر رشد اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان کارشناسی

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 9-24

10.29252/jcoc.11.1.9

حمیده عبدالحسینی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمدرضا عابدی؛ سیمین حسینیان