نقش وسواس در رشد مسیر شغلی، تصمیم گیری شغلی و هویت شغلی دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

اختلال وسواس فکری- عملی یکی از انواع اختلالات روان رنجور است که در گروه اختلالات اضطرابی قرار می­گیرد، به گونه­ای که انتظار می­رود رشد مسیر شغلی را در افراد تحت تأثیر قرار دهد از این رو هدف در این پژوهش، مقایسه افراد مبتلا به وسواس فکری­- عملی و عادی در رشد مسیر شغلی، تصمیم­گیری و هویت شغلی بود. روش پژوهش علی- مقایسه ای  و جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1395-96بوده است. بدین منظور به شیوه نمونه­گیری تصادفی زمانی از بین دانشجویان دانشگاه اصفهان که به مرکز مشاوره مراجعه نموده­اند با استفاده از آزمون تشخیص وسواس یل­براون مورد ارزیابی قرار گرفته و  تعداد 85 نفر دارای اختلال وسواس فکری-عملی و 50 عادی تشخیص داده شده اند. افراد نمونه به پرسشنامه­های رشد مسیر شغلی فرم کوتاه ویرایش استرالیا(کرید و پاتون، 2004)، موقعیت شغلی من(هالند و همکاران، 1980)، بی­تصمیمی شغلی(اوسیپو و همکاران، 1976) خودآگاهی مسیر شغلی( کرمانی، 1390) پاسخ دادند. نتایج نشان داد، دو گروه هم افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی و عادی در متغیرهای طرح­ریزی، کشف، خودآگاهی و بی تصمیمی(001/0>p) و متغیر تصمیم گیری (05/0>p) تفاوت معنی دار داشتند. اما تفاوت دو گروه در متغیر هویت شغلی غیر معنی دار بود. اختلال وسواس در رشد مسیر شغلی و تصمیم­گیری شغلی نقش معنی­داری دارد. هم چنین نتایج تحلیل تمایزات نشان داد که در حدود 50 درصد از واریانس عضویت گروهی توسط متغیرهای پژوهش تبیین می شود. لذا به نظر می­رسد توجه به این متغیرها در فرایند مشاوره شغلی به افراد وسواسی نقش مهمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of obsession in career development, career decision-making and career identity of students

نویسندگان [English]

  • Fateme soltanzade Jazi
  • Parisa Nilforooshan
  • Mohamad Reza Abedi
  • Ahmad Sadeghi
University of Isfahan
چکیده [English]

Obsessive-compulsive disorder is a type of the neurotic disorder which is included in the category of anxiety disorders so that it may affect the career development of individuals. Thus, the purpose of the study is to compare people with obsessive-compulsive disorder and normal people regarding their career development, career decision-making and career identity. The research method was causal-comparative and the study population included all the students of University of Esfahan in the academic year 2015-2016. The sample was selected by random time sampling method from the students of University of Esfahan who had visited the counseling center. Then, the subjects were assessed by Yale-Brown obsessive compulsive scale and 85 of them were diagnosed with obsessive-compulsive disorder and 50 others were normal. The students in the sample responded to truncated form of Career Development Inventory-Australia (Creed & Patton, 2004); My Vocational Situation Inventory (Holland et al., 1980); Career Indecision (Osipow et al., 1976) and Career Self-awareness (Kermani, 2011). The results showed that there were significant differences between the two groups, namely people with obsessive-compulsive disorder and normal people, regarding the variables of planning, discovery, self-awareness and indecision (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • career development
  • career decision-making
  • Career identity
  • obsessive-compulsive disorder