ارائه مدل رضایت شغلی براساس اخلاق سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه/تهران

2 - کارشناس ارشد مشاوره ، اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه

3 - دانشجوی دکتری مشاوره،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، پیش بینی رضایت شغلی براساس اخلاق سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کارکنان بهزیستی کرمانشاه بود. روش: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بهزیستی شهرستان کرمانشاه تشکیل داد که براساس نمونه گیری در دسترس و آسان تعداد 200 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تعهد سازمانی مایر و آلن (1990)، رضایت شغلی اسمیت و همکاران(1969)، کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و اخلاق سازمانی هورتل و همکاران ( 2017) استفاده شد. سپس داده های پژوهش در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان دادند که رضایت شغلی با اخلاق سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه مثبت معناداری دارد و مدل پژوهش از برازش مناسبی برخودار است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که  مؤلفه‌های اخلاق سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارائه مدل رضایت شغلی براساس اخلاق سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

نویسندگان [English]

  • Aras Rasouli 1
  • سروه اسعدی 2
  • افسانه تاجیک 3
1 Assistant Professor of Azad University
2 - کارشناس ارشد مشاوره ، اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه
3 - دانشجوی دکتری مشاوره،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران.
چکیده [English]

هدف: هدف پژوهش حاضر، پیش بینی رضایت شغلی براساس اخلاق سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کارکنان بهزیستی کرمانشاه بود. روش: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بهزیستی شهرستان کرمانشاه تشکیل داد که براساس نمونه گیری در دسترس و آسان تعداد 200 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تعهد سازمانی مایر و آلن (1990)، رضایت شغلی اسمیت و همکاران(1969)، کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و اخلاق سازمانی هورتل و همکاران ( 2017) استفاده شد. سپس داده های پژوهش در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان دادند که رضایت شغلی با اخلاق سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه مثبت معناداری دارد و مدل پژوهش از برازش مناسبی برخودار است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که مؤلفه‌های اخلاق سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • اخلاق سازمانی
  • تعهد سازمانی
  • رضایت شغلی
  • کیفیت زندگی