شناسایی و تبیین رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر در جهت بهبود قابلیت استخدام پذیری متقاضیان کار با استفاده از روش دلفی فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد ملایر، ملایر، ایران

چکیده

امروزه با توجه به خیل عظیم جمعیت فارغ التحصیل بیکار و حجم بالای دانشجویان کشور، متقاضیان کار برای آن­که قابلیت استخدام پذیری خود را بهبود بخشند، نیازمند به رفتارهای مسیرشغلی آینده­نگرانه هستند. بنابراین روی آوردن به رویکرد استراتژیک و آینده نگرانه در جهت تضمین استخدام­پذیری و یافتن شغل مناسب برای متقاضیان کار در آینده اهمیت زیادی پیدا می­کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین رفتارهای مسیرشغلی آینده­نگر درجهت بهبود استخدام­پذیری برای متقاضیان کار کشور انجام شد. این پژوهش از نظر روش آمیخته، برمبنای پژوهش­های کیفی و کمّی و از نوع پژوهش­های قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش متخصصان منابع انسانی هستند که با استفاده از روش نمونه­گیری گلوله برفی و بر اساس اصل کفایت نظری، 30 نفر از آنان به­عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن­ها به ترتیب با استفاده از شاخص CVR و آزمون کاپای کوهن و روایی محتوایی و پایایی آزمون مجدد تأیید شد. داده­های کیفی با نرم­افزار Atlas.ti و روش کدگذاری و داده­های کمّی با روش Delphi Fuzzy تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر برای بهبود قایلیت استخدام­پذیری متقاضیان کار، داشتن تفکر­استراتژیک، چشم­انداز روشن و واقع­بینانه، مهارت پذیرش­تغییر، توانایی درک و حل مسئله، نوآوری دانش­بنیان، قابلیت یادگیری­پویا، هوش فرهنگی و هوش هیجانی هستند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining Proactive career behaviours to improve employability of employers using fuzzy Delphi method

نویسندگان [English]

  • Seyed najmoddin mousavi 1
  • Reza Sepahvand 2
  • Ali Shariat nejad 3
  • nasim mousavi 4
1 management faculty associate professor, Lorestan university,
2 management faculty professor, Lorestan university, Khorramabad, Iran
4 Ma gratuated in management, Malayer Azad university, Iran
چکیده [English]

Identifying and explaining Proactive career behaviours to improve employability of employers using fuzzy Delphi method

Abstract
Today, due to the large number of unemployed graduates and the large number of students in the country, job seekers need proactive career behaviours in order to improve their employability. Therefore, it is important to take a strategic and forward-looking approach to ensure employability and finding the job for future job seekers. The purpose of this study was to identify and explain proactive career behaviours to improve employability of job seekers in Iran. This study is a mixed research based on qualitative and quantitative researches and is a type of deductive research. The statistical population of the study consists of human resources specialists who were selected by snowball sampling method and based on theoretical competence principle, 30 of them were selected as sample members. In the qualitative part, data gathering tool was interview and in the quantitative part questionnaire was used, whose validity and reliability were confirmed by CVR index and Kappa Cohen test and content validity and test-retest reliability, respectively. Qualitative data were analyzed with Atlas.ti software and coding method and quantitative data were analyzed by Delphi Fuzzy method. The results show that the most important proactive career behaviours to improve the employability of job applicants are having strategic thinking, a clear and realistic perspective, change skills, problem-solving ability, knowledge-based innovation, Dynamic learning capabilities, cultural intelligence and emotional intelligence.

Keywords: Career, proactive career behaviours, Job Seekers, Fuzzy Delphi Method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career
  • proactive career behaviours
  • Job Seekers
  • Fuzzy Delphi Method
سپهوند‌، رضا؛ سلگی‌، زهر‌ا و  اکبری پشم، فاطمه (1397). تاثیر جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی مسیر شغلی متنوع به اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 23، شماره 1، ص 90-71.
صید‌زاده، حیدر؛ حکاک‌، محمد؛ سپهوند‌، رضا و حجت‌اله، وحدتی (1397). شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 35، ص 180-159.
مهدی بیگی‌، نجمه‌؛  یعقوبی‌، اسماعیل و سید الحسینی‌، سید مسلم (1396). مدیریت مسیر شغلی و جانشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پروری، تبیین نقش تعدیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری فرهنگ مربی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری، فصلنامه پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریت عمومی، سال دهم، شماره سی و هفتم، ص 170- 145.
هادیان‌، ابراهیم، (1384)، بررسی تاثیر آموزش افارد جویای کار بر طول دوره بیکاری آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تحقیقات اقتصادی، شماره شصت و نهم، ص 217-.237
Berkelaar, B, & Buzzanell, P, (2014), Online Employment Screening and Digital Career Capital: Exploring Employers’ Use of Online Information for Personnel Selection, Management Communication Quarterly, 29 (1): p: 1-30.
Briscoe, J. P., & Hall, D. T. (2006). The interplay of boundary less and protean careers: Combinations and implications. Journal of Vocational Behavior, 69,‌‌P. 4–18.
Briscoe, J. P. & Hall, D. T. (2002). The protean orientation: Creating the adaptable workforce necessary for X‌‌‌e‌‌‌x‌‌‌ib‌‌‌i‌‌‌lity and speed. Paper given at the Academy of Management.
Briscoe, J. P., Hall, D. T., & DeMuth, R. L. (2006). Protean and bo‌‌‌un‌‌‌daryless careers: An empirical exploration. Journal of Vocational Behavior, 69, P.‌30–47.
Blokker, J. Akkermans, M. Tims, Jansen, P, & Svetlana, K, (2019), Building a sustainable start: The role of career competencies, career success, and career shocks in young professionals' employability, Journal of Vocational Behavior.
Briscoe, J.P., Henagan, S.C., Burton, J.P. and Murphy, W.M. (2012), “Coping with an insecure employment environment: the differing roles of protean and boundaryless career orientations”, Journal of Vocational Behavior, P. 308-316.
C.B. Otto, M, Hoefsmit, N,  Ruysseveldt, J,V, &  van Dam, K, (2019). Exploring Proactive Behaviors of Employees in the Prevention of Burnout. International Journal Of Environmental Research And Publich Health, P.231-249.                           
Chughtai, A, (2019) "Servant leadership and perceived employability: proactive career b‌‌‌‌e‌‌h‌‌‌a‌‌‌v‌‌‌i‌‌‌ours as mediators", Leadership & Organization Development Journal, P. 213-229.
Clements, A, J & Kamau, C, (2017): Understanding students, motivation towards proactive career behaviours through goal-setting theory and the job demands–resources model, Studies in Higher Education.
De Cuyper, N., Sulea, C., Philippaers, K., Fischmann, G., Iliescu, D. & De Witte, H. (2014). Perceived employability and performance: moderation by felt job insecurity. Personnel Review, 43(4), P. 536-552.
De ‌‌Vos‌‌‌‌‌, A, De ‌‌‌Clippeleer,  & I, ‌‌‌‌Dewilde, T. (2009).Proactive career behaviours and career success during the early career. Journal of Occupational and Organizational Psychology,82(4),P. 761-777.
DeGrip ‌‌‌Andries, Van Lo‌‌‌‌‌o Jasper & Sanders Jobs (2004).''The industry employability index: Taking account of supply and demand characteristics'', International labor review, 143(3),P.211-33.
D‌‌‌acre Pool, &  D, Sewell, P,(2007), The key to employability: developing a practical model of graduate employability, Education and Training, p: 277-289.
De Vo‌‌s, A. & S‌‌‌o‌‌‌e‌‌‌‌‌n‌‌‌s, N. (2008), “Protean attitude and career success: the mediating role ofself-m‌‌‌an‌‌ag‌‌‌e‌‌‌me‌‌‌nt‌‌‌”, Journal of Vocational Behavior, p. 449-456.
F‌‌‌or‌‌‌‌r‌‌‌set, M. L., & Dougherty, T. W. (2004). Networking behaviors and career outcomes: Differences for men and women? Journal of Organizational Behavior, p.419-437.
Fugate . me‌‌l, Kinick J. Angelo & Ashforch B‌‌la‌‌‌c‌‌k‌‌‌e (2004), Employability psycho social construct, its dimentions and application, Journal of Vocational Behavior, p: 211-227.
Grant, A. M., & Ashford, S. J. (2008). The dynamics of proactivity at work. Research in Organizational Behavior, 28, 3–34.
Hall, D. T. (1996). Protean careers of the 21st century. The Academy of Management Executive, 10(4),P.  8–16.
Hall, D. T. (2002). Careers in and out of organizations. Thousand Oaks: Sage Publications.
Hall, D.T., Chandler, D. (2004). Psychological success: When the career is a calling. Technical report. Boston University Executive Development Roundtable.
Hedge, J., & Rineer, J. R. (2017). Improving career development opportunities through rigorous career pathways research .
Harry, T,. T Chinyamurindi,W,. Mjoli,T (2018). Perceptions of factors that affect employability amongst a sample of final-year students ata rural South African university, SA Journal of Industrial Psychology, 35(2):2071-0763.
Inkson, K., & Arthur, M. B. (2001). How to be a Successful Career Capitalist. Organizational Dynamics, 30(1), 48-61.
Jokinen, T., Brewster, C. & Suutari, V. (2008). Career capital during international work experiences: contrasting self-initiated expatriate experiences and assignees expatriation. International Journal of Human Resource Management, 19(6), 979-998.
Lamb, M., & Sutherland, M. (2010). The Components of Career Capital for Knowledge Workers in the Global Economy. The International Journal of Human Resource Management, 21(3), 295-312.
Mi‌‌‌n‌‌‌‌te‌‌‌n, S, & Forsyth, J, (2014), The careers of sports graduates: Implications for employability strategies in higher education sports courses, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 15: P. 94-102
N‌‌‌a‌‌‌w‌‌‌i N,R,C,. A‌‌‌r‌‌‌s‌‌‌h‌‌‌ad M,M, Krauss, S,E,‌‌‌‌.& Ismail, I,A(2018). Social Entrepreneur as Career: Why it Attracts Youth in Malaysia? International Journal of Academic Research In Business and Social Sciences, 8(6): 24-36.
Parker, S. K.,Williams, H. M., & Turner, N. (2006). Modeling the antecedents of proactive behavior at work. Journal of Applied Psychology, 91(3), 636–652.
Parkrs, p, Khapova, S.N.,& Artur, M.B.(2009). The intelligent career Frameworkas a Basis For interdisciplinary In Quiry. Journal of Vocational Bahavior,75(3).
Peeters, E, Nelissen, J, De Cuyper, N, Forri‌‌‌‌er, A ‌‌‌‌‌‌Verb‌‌‌‌rug‌‌‌‌gen, ‌‌‌‌M, De Witte, H, (2017), Employability Capital: A Conceptual Framework Tested Through Expert Analysis, Journal of Career Development, p 1-15
Rowe, A, D, & Z‌‌‌‌e‌‌‌gw‌‌‌a‌‌‌ar‌‌d,‌‌K,E, (2018). Developing graduate employability skills and attributes: Curriculum enhancement through work - integrated learning, Special Issue: Advancing the WIL curriculum to enhance graduate employability.
Sylva,H, T. Mol S, Deanne N. Den Hartog, D, & Dorenbosch, L, (2019). Person-job fit and proactive career behaviour: Adynamic approach, European Journal of Work and Organizational Psychology, P. 1464-0643.
Suutari, V. Brewster, C, Makela, L. Dickmann, M. & Tornikoski, C. (2018). The effect of international work experience on the career success of expatriates: A comparison of assigned and self-initiated expatriates. Human Resource Management, P. 37-54.
Seibert, S. E., Kraimer, M. L., & Crant, J. M. (2001). What do proactive people do? A longitudinal model linking proactive personality and career success. Personnel Psychology, P. 845–874.
Storey, J. A. (2000). Fracture lines‖ in the career environment. In A. Collin & R. A.
Suutari, V. & Makela, K. (2007). The Career Capital of Managers with Global Careers. Journal of Managerial Psychology, P. 628-648.
Sullivan, S. & Baruch, Y.(2009), “Advances in career theory and research: a critical review and agenda for future exploration”, Journal of Management, P. 1542-1558.
Sutherland, G. Naidu, S, Seabela, S, & Nyembe, E, (2015), The components of career capital and how they are acquired by knowledge workers across different industries, S.Afr.J.Bus.Manage‌‌ ,P. 1-9
Smale, A, Bagdadli, S, Cotton, R, & Dello Russo, S, (2016), Proactive career behaviors and subjective career success: The moderating role of national culture, journal of organizational behavior.P. 1–18.
Singh, R, Ragins B, & Tharenou P,(2009), What matters most? The relative role of mentoring and career capital in career success, Journal of Vocational Behavior, P. 56-67.
Suutari, V., Brewster, C., & Tornikoski, C. (2013). The careers of self-initiated expatriates. Talent Management of Self-Initiated Expatriates.
Taber, B, & B‌‌lan‌‌‌kem‌‌‌‌eye‌‌‌‌‌r, M, (2014), Future Work Self and Career Adaptability in the Prediction of Proactive Career Behaviors, Journal of Vocational Behavior.
Thinga,O, & Jalaludin, b, D. (2018). Career Path in Accounting: What are the drivers? nternational Academic Journal of Accounting and Financial Management, P. 66-82.
Van der heijde Claudia M & Van der heijden Beatrice I.J.M (2006)."A competence based and m‌‌‌ultidimention‌‌‌al o‌‌‌pe‌‌‌‌rationalization and measurement of employability, HRM, P. 449-476.