ارائه الگوی مدیریت توانمندسازی برای مدیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

4 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت توانمندسازی برای مدیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. روش:  این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده­ها کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد است. صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی و مدیران آموزشی فعال در میدان عمل به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته  شدند که با روش هدفمند گلوله برفی با انجام 18 مصاحبه، تشحیص محقق این بوده است که اطلاعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده است. ابزار گردآوری داده­ها بررسی اسناد ملی و بین المللی مرتبط با موضوع و همچنین مصاحبه اکتشافی نیمه ساختار یافته بود. یافته­ها: یافته­های پژوهش بیانگر آن بود که ابعاد شناسایی شده برای الگوی  توانمندسازی مدیران دوره متوسطه شهر تهران شامل ابعادی چون توانایی­های عمومی، توانایی‌های بلوغی، توانایی‌های عقلانی-ادراکی، توانایی‌های رهبری، توانایی‌های بین فردی و توانایی‌های سازمانی-مدیریتی می باشند. به منظور اعتباریابی الگوی نهایی، از تکنیک دلفی استفاده شد که بیانگر تأیید یافته­های پژوهش می باشد. نتیجه­گیری: به گونه­ای که می توان گفت ابعاد الگوی توانمندسازی بدست آمده در این پژوهش ترکیب کاملی از پژوهش داخلی و خارجی است که در هیچ یک از آنها بعدی فراتر از این 6 بعد بدست نیامده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of the pattern empowerment management for school administrators Secondary education in Tehran city

نویسندگان [English]

 • Zahra Arbabian 1
 • Abbas Khorshidi 2
 • Mohamadreza Shahriyari 3
 • Mani Sharifi 4
1 PhD Student in Educational Management, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Professor, Department of Educational Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
4 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to present a model of empowerment management for high school principals in Tehran. Methodology: This study is applied in terms of purpose, qualitative in terms of data, and in terms of conducting research, it is a kind of data base. Academic experts and educational managers active in the field of practice were considered as the research community. The purpose of the snowball method was to conduct 18 interviews, and the researcher identified that the information gathered had reached a saturation point. The data collection tool was a review of national and international documents related to the subject as well as a semi-structured exploratory interview. Results: The findings indicated that the identified dimensions for the model of empowerment of high school principals in Tehran include some dimensions such as general abilities, puberty abilities, intellectual perceptual abilities, leadership abilities, interpersonal abilities, and organizational-managerial abilities. In order to validate the final model, Delphi technique was used to validate the findings. Conclusion: It can be said that the dimensions of empowerment model obtained in this study is a complete combination of internal and external research that none of them has achieved beyond these 6 dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • managers empowerment model
 • general abilities
 • maturity abilities
 • intellectual-perceptual abilities
 • leadership abilities
 • interpersonal abilities
 • and organizational-managerial abilities
ابطحی، سیدحسین. عابسی، سعید. (1386). توانمندسازی کارکنان. کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
اسکندری، مجتبی. (1381). طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی مدیران«بررسی موردی مدیران کاروان‌های حج جمهوری اسلامی ایران» سازمان حج و زیارت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
اسمیت، جین. (1381). توانمندسازی کارکنان. ترجمه سعید باقریان. تهران: انتشارات خرم.
افجه، سید علی­اکبر. میری، عبدالرضا. (1388). الگوی توانمندی برای ارتقای عملکرد کارکنان صنعت قطعه‌سازی خودرو در ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران. 14: 169-149.
بلانچارد، کارلوس و راندولف. (1378). مدیریت تواناسازی کارکنان. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی. تهران: نشر مدیران.
بلانچارد، کارلوس و راندولف. (1379). سه کلید توان افزایی. ترجمه فضل الله امینی. تهران: نشر افرا.
بهشتی، احمد. (1388). اندیشة سیاسی تربیتی علوی در نامه‌های نهج‌البلاغه. چاپ اوّل. قم: بوستان کتاب.
پورظهیر، علی­تقی. جهانیان، رمضان. (1388). بررسی ابعاد توانمندسازی مدیران آموزشی به منظور ارائه چارچوب مناسب جهت مدیران مدارس کشور. پژوهش­های مدیریت. 83 : 136-121.
پورمحسنی کلوری، فرشته. (1389). طراحی برنامه توانمندسازی زوجین بر مبنای الگوی رضایتمندی زناشویی و مقایسه آن با برنامه توانمندسازی انریچ. رساله دکتری روانشناسی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس.
تقی­پور، علی، جهانیان، رمضانیان. (1388). بررسی ابعاد توانمند‌سازی مدیران آموزشی. مجله پژوهش مدیریت. شماره83. 6.
جزنی، نسرین. رستمی، علی. (1390). طراحی و توسعه مدل استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی در سازمان­های دانش­محور. پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی. 3(1): 54-24
جزینی. علیرضا. نوایی، مجید. (1393). طراحی مدل توانمندسازی­های پویا برای ارتقا شایستگی کارکنان و عملکرد مدیران در ناجا. فصلنامه نظارت و بازرسی. 27: 36-13.
جعفری تبریزی، محمّدتقی. (1386). حکمت اصول سیاسی اسلام. چاپ اوّل. تهران: بِه نشر؛ آستان قدس رضوی.
مکارم شیرازی، ناصر. (1390). پیام امام(ع). چاپ اوّل. قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب(ع).
منصف، سید محمود. (1383). اصول سرپرستی و مدیریت. رشت: انتشارات کتیبه گیل.
موحّدی لنکرانی، محمّدفاضل. (1382). آیین کشورداری از دیدگاه امام علی(ع). حسین کریمی زنجانی. چاپ اوّل. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
موسوی خمینی، سید روح الله. (1386). صحیفه امام. چ چهارم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره
Askaripoor galoyak, Hossein. Mousavi tabatabaei, Seyed reza. Amini, Mohammadreza. (2013). Provide Three-dimensional model of employees empowerment evaluation Case study: an automotive manufacturer. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 4(8): 2393-2403.
Bandura A. (1997). Self efficacy: the exercise of control. W.H. Freeman New York.100-151-517.
Bennins, W. and Nanus, B. (1985). Leaders :the strategies for taking charge. New York :Harper &Row.
Bowen, D. E., & Lawler, E.E. (2011). The Empowerment of Service Workers: What, Why, When. Sloan Management Review.
Bradford, D.L. & Cohen, A.R. (1984). Managing for Excellence: the Guide to Developing High Performance in Contemporary Organizations. New York: John Wiley.
Burgess, Rita Elizabeth. (2014). A Correlational Analysis of Empowerment and Experience with Resistance to Change. Thesis for Doctor of Business Administration. College of Management and Technology. Walden University.
Butts, Marcus M., et al. (2009). Individual Reactions to High Involvement Work Processes: Investigating the Role of Empowerment and Perceived Organizational Support. Journal of Occupational Health Psychology. Vol.14. No, 2: 122-136.
Chen, Gilad. Kirkman, Bradley L. Kanfer, Ruth. Allen, Don. Rosen, Benson. (2007). A Multilevel Study of Leadership, Empowerment, and Performance in Teams. Journal of Applied Psychology. 92(2): 331–346.
Lee, J.A. (2001). The Empowerment Approach to Social Work Practice: Building The Beloved Community (2 ended). New York: Columbia University Press.
Lishchinsky- Shapira, Orly. Tsemach, Sigalit. (2014). Psychological Empowerment as a Mediator between Teachers’ Perceptions of Authentic Leadership and Their Withdrawal and Citizenship Behaviors. Educational Administration Quarterly. 50(4): 675–712.
Luks, J. Alan & Savery, Lawson K. (2001). The relationship Levels: between Empowerment, Job satisfaction and Reported Stress Some Australian Evidence. Leadership & Organization Development Journal. Vol. 22. No, 3.
Mallak, L. A., & Kurstedt, H.A. JR. Non/Dec. (1996). Understanding & Using Empowerment to Change Organizational Culture. Industrial Management. Vol.38. No.6: 8-40.
Saremi, Hamid. (2015). Empowerment as a New Approach in the Management. Proceedings of the International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences. Bangkok, Thailand.
Siegall, M. & Gardner, S. (2000). Contextual Factors of Psychological Empowerment. Personal Review. Vol. 29. No, 6: 703-722.
Skinner, J. Fleener, B. Rinchiuso, M. (2003). Examining The Relationship Between Supervisors and Subordinate Feeling of Empowerment With LMX As A Possible Moderator. 24th Annual Conference For Industrial Organizational Behavior.
Sprietzer, G.M. (1995). Psychological Empowerment in The Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation. Academy of Management Journal. Vol.3. No.1:1372-1445.
Vacharakiat, Marayart. (2008). The Relationships of Empowerment, Job Satisfaction, and Organizational Commitment among Filipino and American Registered Nurses Working in the U.S.A. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at George Mason University.
Vogt, j. F., Murrel. K. L. (1990). Empowerment In Organization How To Spark Exceptional Performance University Associates. San Diego, CA..
Wang, J.L. Zhang, D. J. (2012). An exploratory investigation on psychological empowerment among Chinese teachers. Advances in Psychology Study. 1: 13-21.
Zeglat, D. Aljaber, M. Alrawabdeh, W. (2014). Understating the impact of employee empowerment on customer oriented behavior. Journal of Business Studies Quarterly. 6: 55-67.
Zimmerman, M.A. (1990). Taking Aim on Empowerment Research: on The Distinction Between Individual and Psychological Conceptions. American Journal of Community Psychology. Vol. 18: 169 – 177.