جایگاه مهارت های شغلی مورد نیاز دانش آموزان درس کار و فناوری در اسناد بالادستی آموزش و پرورش: روش آنتروپی شانون

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین جایگاه مهارت های شغلی مورد نیاز دانش آموزان درس کار و فناوری در اسناد بالادستی آموزش و پرورش است. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا بوده و جامعه پژوهش شامل محتوای اسناد بالادستی بوده است. در این پژوهش از روش  سرشماری بهره گرفته شد و کلیه اسناد بالادستی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل سازه تحلیل محتوای مهارت های شغلی کار و فناوری محقق ساخته است. یافته ها نشان داد که؛ مهارت های شغلی مورد نیاز دانش آموزان درس کار و فناوری را می توان در3 مقوله اصلی(فردی، شغلی و فناوری) و 21 مقوله فرعی تدوین نمود. همچنین مشخص شد که در مجموع در محتوای اسناد بالادستی؛ به مهارت های فردی(45%)، مهارت های شغلی(32%) و مهارت های فناوری(23%) پرداخته شده است. که در این بین بیشترین ضریب اهیت مربوط به نقشه جامع علمی کشور(41/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به سیاست های کلی اشتغال(12/0) بوده است. براین اساس ضروری است که با توجه به رسالت اصلی درس کار و فناوری که مبتنی بر کسب مهارت های عملی در زندگی است به مهارت های فردی، شغلی و فناوری به صورت یکپارچه و درهم تنیده توجه بشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Job Skills Required by Work and Technology Students in Upstream Education Documents: Shannon Entropy Method

نویسندگان [English]

  • Mehdi Maleki
  • Mohammad javad Liaghatdar
  • Mohammad Reza Nili
University of isfahan
چکیده [English]

The purpose of the present study was to determine the placement of job skills required by students in work and technology courses in upstream education documents. The research method was content analysis and the research population consisted of content of upstream documents. The census method was used in this study and all upstream documents were analyzed. The research tool consists of constructs of content analysis of job skills and researcher-made technology. The findings showed that the occupational skills required by the students in the work and technology courses can be formulated into three main categories (individual, occupational and technology) and 21 sub-categories. It was also found that in the content of the upstream documents, individual skills (45%), job skills (32%) and technology skills (23%) were discussed. The highest coefficient of importance was related to the comprehensive scientific map of the country (41%) and the lowest coefficient of importance was related to general employment policies (12%). Therefore, it is essential to integrate individual, occupational, and technological skills with the primary mission of work and technology lessons that are based on the acquisition of practical life skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skill
  • Work
  • technology
  • Upstream Documents
  • content analysis