بررسی نقش میانجی نشانگان تنیدگی ادارک شده در رابطه باورهای فراشناختی و نشخوارهای ذهنی با عملکرد شغلی کارکنان آتش نشانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مشاوره گروه علوم تربیتی. دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی نشانگان تنیدگی ادارک شده در رابطه باورهای فراشناختی و نشخوارهای ذهنی با عملکرد شغلی آتش نشانان انجام شد.روش: این پژوهش توصیفی - همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان آتش نشانان شهرستان مشهد در سال 97 می باشد.. 205 نفر به عنوان نمونه پژوهش  به صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه نشانگان تنیدگی ادراک شده صفار زاده (1379)، پرسشنامه فراشناختی ولز (2004)، مقیاس پاسخ نشخوار نولن ـ هوکسیما و مورو (1991) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1986)استفاده گردید. داده‌های پژوهش با استفاده ازروش های همبستگی و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار آموس و spss22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : یافته ها نشان داد نشانگان تنیدگی ادراک شده در رابطه بین باورهای فراشناختی و نشخوار ذهنی با عملکرد شغلی نقش میانجیگرانه معنی داری ایفا می نماید ولیکن، بین باورهای فراشناختی و نشخوار ذهنی با عملکرد شغلی رابطه معنی داری ندارند.نتیجه گیری: با استفاده از نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت که رابطه باور های فراشناختی و نشخوار ذهنی با عملکرد شغلی آتش نشانان یک رابطه خطی ساده نیست و نشانگان تنیدگی ادراک شده می تواند  نقش میانجی گرانه ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation mediating role of perceived stress syndrome in the relationship between meta-cognitive beliefs and mental rumination with job performance of firefighters staff

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Namani 1
  • فاطمه دهنوی 2
1 Department of Educational Sciences
2 MA Student neyshabor university
چکیده [English]

Aim: This research aimed to investigate the mediating role of perceived stress syndrome in the relationship between meta-cognitive beliefs and mental rumination with job performance of firefighters. Methods: This study was descriptive - correlational and applied research. The study population included all firefighters in Mashhad city in 2018. The statistical population was 440 people who were selected by convenience sampling on the Morgan table. Saffarzadeh's Perceived Stress Syndrome (2000), Wells and CartwrightHatton's Metacognition Questionnaire (2004), Nolen Nolen-Hoeksema and Morrow's Ruminative Response Scale (1991), and Paterson’s Job Performance Questionnaire (1986) were used to gather data. The data were analyzed through correlation and path analysis using the SPSS22 and AMOS. Results: Results showed that metacognitive beliefs (0.08) and mental rumination (0.14) did not affect directly by job performance, But meta-cognitive beliefs (0.11) and rumination (0.19) affected indirectly through the Perceived Stress Symptoms on job performance; So perceived stress syndrome play a significant mediating role in the relationship between metacognitive beliefs and mental rumination with the job performance. Conclusion: It can be concluded that the relationship between meta-cognitive beliefs and mental rumination with the job performance of firefighters wad not a simple linear relationship so perceived stress can play a mediating role

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive Beliefs
  • Job Performance
  • Mental Rumination
  • Perceived Stress Symptoms
  • Firefighters
احدی، بهمن.، فتحی، ایت اله.، و عبدالمحمدی، کریم. (1393).  بررسی عوامل روانشناختی مؤثر بر عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی. فصلنامهدانشانتظامیآذربایجان شرقی، 4(4): 78-63.
بابلی، سامان. (1394). بررسیرابطهبینعوامل استرسزایشغلیباعملکردشغلیکارمنداندانشگاهبوعلی سیناهمدان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
باستانی، فریده.، رحمت نژاد، لیلی.، جهدی، فرشته.، حقانی، حمید. (1387). خودکفایی شیردهی و استرس درک شده در مادران نخست زا. فصلنامه پرستاری ایران، 21(54): 23-9.
پیرهادی، مینا.، و قدسی نیا، محمد حسن. (1395). ارزیابی کیفی و مدیریت ریسک های شغلی آتش نشان از منظر HSE با تکنیک FMEA. دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، تهران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران.
چاوشی، اشکان.، و هاشمی، سیدرضا. (1392). رابطه رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی کرمانشاه، ماهنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 17(11): 742-734.
حکاک، محمد.، افشانی، مینو.، و محمدی، مهدی. (1395). بررسی تأثیر استرس بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش واسط تبعیض ادراک شده. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 5(1): 227-205. 
حمید، نجمه.، و دهقانی زاده، زهرا. (1391). رابطه بین معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی با عملکرد شغلی در پرستاران بالینی. فصلنامه مدیریت پرستاری،1(2): 28-20.
خواجه پور، نسیم.، بشلیده، کیومرث.، و بهارلو، مصطفی. (1396). رابطه طردشدگی در محیط کار با عملکرد شغلی، مجله علوم تربیتی و روان شناسی، 24(2): 160-137.
دیری، زینب.، برزگر، مجید.، و سروقد، سیروس. (1393). رابطۀ شیوه‌های مقابله با استرس، سرسختی روان‌شناختی و خودکارآمدی در امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان کهگیلویه و بویراحمد.فصلنامه علمی امدادو نجات، 6(4): 66-75.
سلیمی، زمانه. (1393). بررسی باورهای فراشناخت با سلامت روان و عملکرد شغلی معلمان ابتدایی منطقه درودزن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.
سیف، علی اکبر. (1396) روشهای یادگیری و مطالعه. تهران: دوران
فرخی، حسین.، سید زاده، ایمان.، و مصطفی پور، وحید. (1396). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی مقیاس باورهای مثبت و منفی نشخوار فکری و مقیاس پاسخ نشخوار فکری. مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 2(14): 36-21.
قدم پور، عزت اله.، غلامرضایی، سیمین.، و رادمهر، پروانه. (1395). تأثیر آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود باورهای فراشناختی در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(6): 60-39.
مظلوم، سیدرضا.، دربان، فاطمه.، واقعی، سعید.، مدرس غروی، مرتضی.، کاشانی لطف آبادی، مسعود.، شاد، محمد. (1390). بررسی تأثیر برنامه ایمن سازی در برابر استرس بر استرس ادراک شده پرستاران شاغل در بخش روان. فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد، 2(2)، 44-35.
مقتدر، لیلا. (1395). بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشخوار فکری، نگارش ناکارآمد و افکار خودآیند منفی در افراد مبتلا به اضطراب فراگیر، مجلهپزشکیارومیه، 27(9): 835-825.
وثوقی نیری، عبداله.، روح الهی، احمد.، و محمد حسین، حمید. (1395). بررسی تأثیر استرس شغلی بر سلامت عمومی و عملکرد شغلی کارکنان مراقبت پرواز. سلامت کار ایران، 13(1): 57-47.
Baranik, L., Wang, M., & Gong, Y. (2014). Customer Mistreatment, Employee Health, and Job Performance; Cognitive Rumination and Social Sharing as Mediating Mechanisms. Journal of Management, 43(4): 1261-1282.
Bemana, S., Moradi, H., Ghasemi., M, Taghavi, S. M., & Ghayoor A. H. (2013). The Relationship among Job Stress and Job Satisfaction in Municipality Personnel in Iran. World Applied Sciences Journal, 22(2): 233-238.
Brick, N., MacIntyre, T., & Campbell, M. (2015). Meta cognitive processes in the self-regulation of performance in elite endurance runners. Psychology of Sport and Exercise, 19, 1-9.
Bright, M., Parker, S., French, P., Fowler, D., Gumley, A., Morrison, A., Birchwood, M., Jones, P., Stewart, S.,& Wells, A. (2018). Metacognitive beliefs as psychological predictors of social functioning: An investigation with young people at risk of psychosis. Psychiatry Research, 262: 520-526.
Clark, K. D. (2010). The Relationship of Perceived Stress and Self-Efficacy Among Correctional Employees in Close-Security and Medium-Security-Level Institutions. Degree of Doctor of Philosophy, Psychology, Walden University.
Cropley, M., Michalianou, G., Pravettoni, G., & Millward, L. J. (2012). The relation of post-work ruminative thinking with eating behaviour. Stress and Health, 28: 23-30.
Cropley, M. & Zijlstra, F. (2011). Work and rumination. In J. Langan-Fox & C.L. Cooper (Eds.), Handbook of stress in the occupations (pp. 487-502). Glos, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
Chung, YK., & Park, CY. (2011). The Effects of Injury and Accidents on self-rated Depression in Male Municipal Firefighters. Safety and Health at Work, 2(2): 158-68
Cohen, S., & Kamarck, T.A.(1983). Global measure of perceived stress. Journal of Health and Social
Behavior, 34: 385-396.
Evangelia, BABD. (2008). Towards a model of  work engagement Career Development International. 2008.
Gupta, V.K., & Gupta, A. (2015). Relationship between Entrepreneurial Orientation and Firm Performance in large Organizations over Time. Journal of International Entrepreneurship, 13(1): 727.
Jalagat, R. (2017). Determinants of Job Stress and Its Relationship on Employee Job Performance. American Journal of Management Science and Engineering, 2(1): 1-10.
Joormann, J. (2006). Differential effects of rumination and dysphoria on the inhibition of irrelevant emotional material: Evidence from a negative priming task. Cognitive Therapy Reaserch, 30(2): 149-160.
Kim, Y.,  Ahn, S.,  Kim, K., Yoon, J., & Roh, J. (2016). Association between job stress and occupational injuries among Korean firefighters: a nationwide cross-sectional study. BMJ Open,6(11): e012002.
Karabati, S., Ensari, N., & Fiorentino, D. J. (2017). Job Satisfaction, Rumination, and Subjective Well-Being: A Moderated Mediational Model. Journal of Happiness Studies, 17: 1-18.
Lazarus, R.S. (1993). From psychological stress to the emotions: A history of changing outlook. Annual Review of Psychology, 44: 1-21.
Lee, J., Joo, E., & Choi, K. (2013). Perceived Stress and Self-esteem Mediate the Effects of Work-related Stress on Depression. Stress and Health, 29(1): 75-81.
Lee, S.M., & Oh, Y. (2017). The mediator role of perceived stress in the relationship between academic stress and depressive symptoms among E-learning students with visual impairments. Journal of visual impairment & blindness, 111(2); 123-134.
Lenzo, V., Indelicato, F., Grisolia, E., Toffle, M., &  Quattropani, M. (2016). The burnout syndrome in palliative home care workers: the role of coping strategies and metacognitive beliefs. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 4(1); 1-13.
Mansoor, M., & Jinnah, M.A. (2011). The Impact of Job Stress on Employee Job Satisfaction A Study on Telecommunication Sector of Pakistan. Journal of Bussiness Studies Quarterly, 2(3): 50-56.
Mansour, S., & Mohanna, D. (2017). Mediating role of job stress between work-family conflict, work-leisure conflict and employees' perception of quality of service in the hotel industry in France. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 17(2), 1.
Mezulis, A., Simonson, J., McCauley, E., & Vander, A. (2011). The association between temperament and depressive symptoms in adolescence: brooding and reflection as potential mediators. Cognition and Emotion, 25: 1460-1470.
Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991). A prospective study of depression & posttraumatic stress symptoms after a natural disaster: The 1989 Loma Prieta earthquake. Journal of Personality & Social Psychology, 61(1): 115-121
Nolen-Hoeksema, S., Parker, L.E., & Larson, J (1994). Ruminative coping with depressed mood following loss, Journal of Personality and Social Psychology, 67(1): 92-104.
Morrow, A. (2011). Stress Definition. Retrieved from: Dying. About.com/ od/glossary /g /stress.htm.
O’Connor, MC., & Paunonen, S.V. (2007). Big Five personality predictors of postsecondary academic performance. Personality and Individual Differences, 43: 971-990.
Ohme, M., & Zacher, H. (2015). Job Performance Ratings: The Relative Importance of Mental Ability, Conscientiousness and career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 87: 161-170.
Paterson, DG. (1992).The Scott Company graphic rating scale. The Journal of Personnel Research, 1:361-376.
Ramos-Cejudo, J., & Salguero, JM. (2017). Negative metacognitive beliefs moderate the influence of perceived stress and anxiety in long-term anxiety. Psychiatry Research, 250: 25-29.
Roussis, P., & Wells, A. (2006). Post-traumatic stress symptoms: Tests of relationships with thought control strategies and beliefs as predicted by the metacognitive model. Personality Individual Different, 40: 111-22
Rosena, C., & Hochwarter, W. (2014). Looking back and falling further behind: The moderating role of rumination on the relationship between organizational politics and employee attitudes, well-being, and performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 124(2): 177-189.
Rosenzweig, C., Krawec, J., & Montague, M. (2011). Meta-cognitive strategy use of eighth-grade students with and without learning disabilities during mathematical problem solving: a think-aloud analysis. Journal of learning Disabilities, 44(6): 508-520.
Salarifar, M.H., & Pouretemad, H.R. (2012). The relationship between metacognitive beliefs and anxiety and depression disorder. Yafte, 13 (4): 29-38.
Santisi, G., Magnano, P., Hichy, Z., & Ramaci, T. (2014). Metacognitive strategies and work motivation in teachers: an empirical study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116: 1227 – 1231
Vandevala, T., Pavey, L., Chelidoni, O., Chang, N., Brown, B., & Cox, A.  (2017). Psychological rumination and recovery from work in intensive care professionals: associations with stress, burnout, depression and health. Journal of Intensive Care, 5: 16.
Vargas, M. L., Sendra, J. M., & Benavides, C. (2012). Metacognitive Dysfunction in Schizophrenia. Schizopherenia in the 21 Century, Publisher InTech.
Verkuil, B., Brosschot, J.F., de Beurs, D.P., & Thayer, J.F. (2009). Effects of explicit and implicit perseverative cognition on cardiac recovery after cognitive stress. International Journal of Psychophysiology, 74(3): 220-228.
Vinothkumar, M., Arathi, A., Joseph, M., Nayana,  P., Jishma, E., & Sahana, U. (2016). Coping, perceived stress, and job satisfaction among medical interns: The mediating effect of mindfulness. Industrial Psychiatry Journal, 25(2): 195–201.
Wells, A., & Cartwright, H.S. (2004). A short form of metacognitions questionnaire. Journal Behavior research and therapy, 42(40): 385-396.