شناسایی عوامل موثر بر رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش استان‌های شمال کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

2 استادیار گروه مدیریت،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

3 گروه مدیریت ، عضو هیات علمی واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

هدف این تحقیق ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش استآن‌های شمال کشور بوده است. روش انجام کار بر اساس روش دلفی، بوده است که از نظر 30 نفر از خبرگان امر و متخصصینی که سالها در آموزش و پرورش استآن‌های شمال کشور، با این امر، سرو کار دارند، استفاده شد و در نهایت منجر به استخراج و شناسایی متغیرها، گردید. نتایج تحقیق نشان داد آموزش کارکنان،، بخشایشگری، ارتقاء سازمانی، عدالت سازمانی در تمامی فرآیند ها و رویه های رهبری، فراهم کردن محیط شاد در سازمان، شایسته سالاری در انتصابات، استفاده از نظرات کارکنان سطوح پایین سازمانی در تصمیم گیری ها، تشکر و قدردانی از همکاری مشترک همکاران از مولفه های رهبری سخاوتمند واحترام متقابل بین همکاران، خود نظارتی، خالصانه و صادقانه بودن رفتارهای کاری افراد ،رعایت اصول ودستورهای اخلاقی نبوی، احساس نظارت الهی، امر به معروف ونهی از منکر از مولفه های معنویت در محل کار بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting Generous Leadership with Emphasis on Workplace Spirituality in Education in the Northern Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Parviz Pagheh 1
  • Samereh Shojaei 2
  • Mahmoud Reza Mostaghimi 2
  • Fereydoon Azma 3
1 PhD Student in Organizational Behavior, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
3 Department of Management, Faculty Member of Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a generous leadership model with an emphasis on spirituality in the workplace in education in the north of the country. The Delphi method of work has been used by 30 experts who have been involved in education for many years in the north of the country, and ultimately lead to the extraction and identification of variables, Was done. The results showed that staff training, forgiveness, organizational promotion, organizational justice in all leadership processes and practices, providing a happy environment in the organization, meritocracy in appointments, using low-level employees' opinions in decision making, and Appreciate Collaborators' Co-operative Components of Generous Leadership Mutual Respect among Co-workers, Self-Monitoring, Sincerity and Honesty for Working Behaviors, Observance of Prophetic Principles and Ethical Guidelines. Feelings of divine supervision have been known to the denizens of the denial of the components of spirituality in the workplace

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership style
  • generous leadership
  • workplace
  • workplace spirituality
ابراهیم پور حبیب طاهر روشندل اربطانی الناز سخندان .1396.نقش معنویت در محیط کار در رشد، رفتار کارکنان دانشگاه پیام نور، مدیریت در دانشگاه اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 14)
ابراهیم پور حبیب نعمتی ولی.1395. تحلیل نقش دینداری در تعالی معنویت در محیط کاری کارکنان، پژوهش‌های مدیریت عمومی سال نهم تابستان 1395 شماره 32
انصاری, محسن و رضا صابری، ۱۳۹۶، بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با اخلاق کار (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه فرهنگیان)، سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی، بابل، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش، https://www.civilica.com/Paper-SEPP03-SEPP03_003.html
ایرانی، رضا. 1393. طراحی الگوی رهبری سخاوتمند در سازمان‌های دولتی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
حکیمی نیا, مسعود، ۱۳۹۶، تاثیر روحیه مذهبی بر عملکرد سازمان، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، https://www.civilica.com/Paper-MEAHBTM04-MEAHBTM04_411.html
قشقایی زاده، نصرالله و موسوی، نسابگم (1395). بررسی رابطه معنویت سازمانی، عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان. تحقیقات مدیریت آموزشی, 8(30), 49-70.
نقوی، سید علی؛ اسعدی، میر محمد و میرغفوری، سید حبیب‌الله (1394). الگوی معنویت سازمانی در آموزش عالی مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی. فصلنامه علمی مدیریت اسلامی، سال 23، شماره 2، صص 177-145.
الوانی سید مهدی غلامرضا جندقی حسن زارعی متین حمیدرضا ایرانی . 1394.گونه‌شناسی سخاوت در سازمان، مدیریت فرهنگ سازمانی سال دوازدهم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 34)
Avolio,B.J(2007)Promoting more integrative strategies for leadership theory-building.American Psychologist 62(1)25
Bhagwan, R. (2013). Spirituality in social work in South Africa: Insights from a survey with academics. International Journal of Social Work, 15 (3), 276-289.
Brian Paciotti, , Peter Richerson, , Billy Baum, , Mark Lubell, , Tim Waring, , Richard McElreath, , Charles Efferson, , Ed Edsten, (2011), Are Religious Individuals More Generous, Trusting, and Cooperative? An Experimental Test of the Effect of Religion on Prosociality, in Lionel Obadia, Donald C. Wood (ed.) The Economics of Religion: Anthropological Approaches (Research in Economic Anthropology, Volume 31) Emerald Group Publishing Limited, pp.267 – 305
Cameron, K.S., & Caza, A. (2002). Organizational and leadership virtues and the role of forgiveness. Journal of Leadership and Organizational Studies, 9:33-48.
Chandramowli, S., & Transue, M. (2011). Analysis of barriers to development in landfill
Dinh, J. E., & Lord, R .G. (1091). Implications of dispositional and process views of traits for individual difference research in leadership. The Leadership Quarterly, 13(4), 689-661
Gibran, Khalil .(2018).Generosity: Leadership’s Secret Sauce, https://www.rebeccaelvy.com/2018/03/03/generosity/
Glickman, J. (2011). Be Generous at Work. Retrieved‌ from‌ http://blogs.hbr.org
Golmoradi. Roya,b, Ardabili. Farzad Sattari.(2016).The effects of Social Capital and Leadership Styles on Organizational Learning, Procedia - Social and Behavioral Sciences 230 ( 2016 ) 372 – 378
Hinnells, R. (1995). A New Dictionary of Religions. Oxford: Blackwell.
Holloway Margaret.(2015). Spirituality, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 23
Irani,H,R,(2013)Generosity in Organization.Journal of Entrepreneurship-Organization Management 2(1)e107
Kennedy,M,H.(2002) Spirituality in the Workplace: An Empirical Study of this Phenomenon… DBA Nova Southeastern University press
Khaled M.K. Alhyasat, (2012),"The role of Islamic work ethics in developing organizational citizenship behavior at the Jordanian Press Foundations", Journal of Islamic Marketing, Vol. 3 Iss 2 pp. 139 - 154
Kumpikaitė Vilmantė– Valiūnienėa.(2014). Spirituality at work: comparison analysis, Procedia - Social and Behavioral Sciences 150 ( 2014 ) 1205 – 1212
Lapin, David.(2012). Lead by Greatness: How Leaders of Character Motivate People, https://www.tlnt.com/lead-by-greatness-how-leaders-of-character-motivate-people/
Latane, B.; Darley, J. M. (1970). The‌ unresponsive‌ bystander‌: Why doesn't he help?: Appleton-Century Crofts New York.
Latham, John R. (2014).Leadership for Quality and Innovation: Challenges, Theories, and a Framework for Future Research. Quality Management Journal [online]. 2014, vol. 21, issue 1, s. 11-15 [cit. 2014-08-19]. Dostupne z: http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/ehost/detail/detail?vid=14&sid=161530e5-b027-4963-b687- b217c3211c52%40sessionmgr4003&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=bth&AN=95103117
Nohria, N., And Khurana, R., Editors (2010), Handbook of Leadership Theory and Practice, A Harvard Business School Centennial Colloquium, Harvard Business Press, Boston, Massachusetts
Paul Moitreyee, Saha Purna.(2015). Workplace Spirituality–The Essence of Modern Business Organizations, https://www.researchgate.net/publication/282784719_Workplace_Spirituality-The_Essence_of_Modern_Business_Organizations
Ponsombut. Srisai, Somprach Kanokorn, Sombatteera Sujany.(2014). Factors Affecting Charismatic Leadership of Primary Schools Principals. Journal : Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 112, 7 February 2014, Pages 962–967
pouraghdam Hamed Reza, ,· Habib Alipour,· Huseyin Arasli,.(2018).Workplace spirituality and organization sustainability: a theoretical perspective on hospitality employees’ sustainable behavior, Environ Dev Sustain, https://doi.org/10.1007/s10668-018-0120-4
Purnamasari, P., & Amaliah, I. (2015). Fraud Prevention: Relevance to Religiosity and Spirituality in the Workplace. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, 827-835.
Purnamasaria, Pupung, Amaliahb Ima.(2015). Fraud prevention: relevance to religiosity and spirituality in the workplace, Procedia - Social and Behavioral Sciences 211 ( 2015 ) 827 – 835
Rahman, Z. A., & Shah, I. M. (2015). Measuring Islamic spiritual intelligence. Procedia Economics and Finance, 31, 134-139.
Ryan Raffaelli Mary Ann Glynn . (2015)."What’s So Institutional about Leadership? Leadership Mechanisms of Value Infusion" In Institutions and Ideals: Philip Selznick’s Legacy for Organizational Studies. Published online: 30 Mar 2015; 283-316
Salahudina Shahrul Nizam bin, Siti Sarah binti Baharuddina, Muhammad Safizal Abdullahb, Abdullah Osmanc.(2016).The Effect of Islamic Work Ethics on Organizational Commitment, Procedia Economics and Finance 35 ( 2016 ) 582 – 590
Saleem. Hina.(2015).The impact of leadership styles on job satisfaction and mediating role of perceived organizational politics, Procedia - Social and Behavioral Sciences 172 ( 2015 ) 563 – 569
Silva, Alberto. What Do We Really Know About Leadership?. Journal of Business Studies Quarterly [online]. 2014, vol. 5, issue 4, pages 1-4[cit. 2014-08-19].
Stratton Martha.(2016). The Power of Generosity, AORN Journal, Volume 104, Issue 6, December 2016, Pages 481-482
Sudibyo, R. (2013). The Influences of Workplace Spirituality. Thailand: Bangkok.
Sulaiman, M. (2014). Identify the components of spirituality in business context the Islamic. Journal of Business and Management Sciences, 1 (2), 166-188
Tecchio Edivandro Luiz.(2016).Spirituality in organizations?, Organizações & Sociedade, On-line version ISSN 1984-9230
Twenge, J. M.; Baumeister, R. F.; DeWall, C. N.; Ciarocco, N. J.; Bartels, J. M. (2007). "Social exclusion decreases‌ prosocial‌ behavior". Journal of Personality and Social Psychology, 92(1), 56.
Vallabh Priyanka, Singhal Manish.(2014). Workplace Spirituality Facilitation: A Person–Organization Fit Approach, Journal of Human Values20(2) 193–207
Vasconcelos Anselmo Ferreira, (2018) "Workplace spirituality: empirical evidence revisited", Management Research Review, https://doi.org/10.1108/MRR-07-2017-0232
Wiwiek Rabiatul Adawiyah, Bambang Agus Pramuka, (2017) "Scaling the notion of Islamic spirituality in the workplace", Journal of Management Development, Vol. 36 Issue: 7, pp.877-898, https://doi.org/10.1108/JMD-11-2014-0153.