بررسی نقش میانجی‌گری انطباق‌پذیری مسیرشغلی در ارتباط بین شخصیت و ارزیابی بنیادین خویشتن با آمادگی گذار دانشگاه به کار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی ، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش میانجی‌گری انطباق‌پذیری مسیرشغلی در ارتباط بین شخصیت و ارزیابی‌بنیادین‌خویشتن با آمادگی گذار دانشگاه به کار انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی، همبستگی بود که با تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS 23 و AMOS 23 انجام شد. جامعه‌ی آماری، دانشجویان ترم 6 تا 8 مشغول به تحصیل دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان، در سال تحصیلی 97-96 بودند. روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای متناسب با حجم و جنسیت بود و در نهایت، از بین جامعه‌ی 2683 نفری، 401 دانشجو مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ی پنج عاملی بزرگ شخصیت (NEO-FFI) مک کری و کاستا (2004) و مقیاس‌های ارزیابی‌بنیادین‌خویشتن جاج و دورهام (2003)، انطباق‌پذیری مسیرشغلی ساویکاس و پورفلی (2012) و آمادگی گذار دانشگاه به کار صادقی و همکاران (1396) بود. یافته‌ها: نتایج نشان داد که انطباق‌پذیری مسیرشغلی، میانجی کاملی (02/0 p <) برای ارتباط برونگرایی و گذار دانشگاه به کار بود ولی در رابطه‌ی ارزیابی‌بنیادین‌خویشتن (02/0 p <)، وجدان‌گرایی (05/0 p <)‌ و توافق‌پذیری (05/0 p <) با گذار دانشگاه به کار، میانجی جزئی محسوب می‌شد، همچنین ارتباط بین تجربه‌گرایی‌، با آمادگی گذار دانشگاه به کار کاملاً مستقیم (001/0 p <) و انطباق‌پذیری مسیرشغلی میانجی‌ رابطه‌ی بین تجربه‌گرایی و آمادگی گذار نبود. علاوه بر آن، در ارتباط روان‌رنجوری با آمادگی گذار، نقش انطباق‌پذیری مسیرشغلی، بی‌اثر بود. نتیجه‌گیری: نتیجه‌ی پژوهش حاضر اذعان دارد که افزایش انطباق‌پذیری مسیرشغلی دانشجویان می‌تواند تسهیلگری برای افزایش موفقیت فرآیند گذار دانشگاه به کار آن‌ها باشد، علاوه بر این، با توجه به اینکه ارزیابی دانشجویان از میزان شایستگی‌ها و توانمندی‌هایشان، عامل مؤثری بر میزان انطباق‌پذیری مسیرشغلی و آمادگی گذار دانشگاه به کار آن‌ها می‌باشد، طرح‌ریزی برنامه‌هایی جهت افزایش میزان ارزیابی دانشجویان از ویژگی‌های بنیادین خویشتنشان، ضروری می‌نماید. همچنین در طرح‌ریزی‌‌های به منظور افزایش ارزیابی‌بنیادین‌خویشتن، انطباق‌پذیری مسیرشغلی و آمادگی گذار دانشگاه به کار افراد، بهتر است ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Mediating Role of Career adaptability in the Relationship among Personality and Core self-evaluation with University to work transition

نویسندگان [English]

  • shiva sharifi 1
  • ahmad sadeghi 2
1 university of Esfahan
2 university of isfahan
چکیده [English]

Aim: Purpose of the current study was to investigate the role of career adaptability as a mediator between personality and core self-evaluation with the university to work transition. Method: It was a correlational study which was analyzed by using SPSS 23 and AMOS 23 statistical package. The statistical population of the study included all Isfahan university bachelor students who were in the third or fourth year of their education. This investigate was conducted using a sample of 401 students of whole 2683 population, through stratified sampling (due to gender and population of each faculty), who completed university to work transition scale (Sadeghi, 2018), career adaptability scale (Savickas and Profeili, 2012), core Self- evaluation scale and big five personality traits (NEO-FFI) by (Mc-Crae and Costa, 2004) questionnaire. Results: The results indicated that career adaptability was a full mediation in the relation of extraversion and university to work transition (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core Self-Evaluation
  • Career Adaptability
  • Personality
  • University-To-Work Transition
شوماخر، رندال. ای.، لومکس و ریچارد. جی. (1388). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری، ترجمه‌ی وحید قاسمی. تهران: جامعه شناسان.
صاحبی، محبوبه. (1396). استخراج نیمرخ انطباق‌پذیری مسیرشغلی و ارتباط آن‌ها با انطباق خواهی و انطباق یابی: پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. گروه مشاوره. دانشکد‌ه‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه اصفهان.
صادقی، حسین.، عابدی، محمدرضا.، احمدی، احمد.، نیلفروشان، پریسا. (1396). ساخت و بررسی روایی و پایایی مقیاس گذار از دانشگاه به کار. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. شماره،31، ص 45-64.
قاسمی، وحید. (1392). مدل‏سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
کنعانی، حسین.، آقایی، اصغر.، عابدی، محمدرضا. (1391). تاریخچه‌ی زمینه‌های نظری و راهنمای عملی استفاده از پرسشنامه‌ی NEO-PI.R. ، اصفهان: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
کشاورز، داوود.، موسوی، سید علی‌محمد.، جلالی، محمدرضا. (1393). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان ورزشکار ایرانی و غیر ایرانی. آموزش تربیت‌بدنی، 3(1)، 45-52.
Baay, P. E., de Ridder, D. T., Eccles, J. S., van der Lippe, T., & van Aken, M. A. (2014). Self-control trumps work motivation in predicting job search behavior. Journal of Vocational Behavior, 85(3), 443-451.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy in cognition development and functioning, Journal of Educational Psychologist, 28, 117-148.
Betz, N. E., Klein, K. L., & Taylor, K. M. (1996). Evaluation of a short form of the career decision-making self-efficacy scale. Journal of Career Assessment, 4(1), 47-57.
Berings, D., De Fruyt, F. and Bourwen, R. (2004) Work Values and Personality Traits as Predictors of Enterprising and Social Vocational Interests. Personality and Individual Differences, 36, 349–364.
Bipp, T. (2010). What do People Want from their Jobs? The Big Five, core self‐evaluations and work motivation. International Journal of Selection and Assessment, 18(1), 28-39.
 Burger, J. M., & Caldwell, D. F. (2000). Personality, social activities, job-search behavior and interview success: distinguishing between PANAS trait positive affect and NEO extraversion. Motivation and Emotion, 24, 51e62.
Cobb-Clark, D. A. (2015). Locus of control and the labor market. IZA Journal of Labor Economics, 4(1), 3.
Coolen, A. C. M. (2014). Enhancing career adaptability to prepare for the school to work transition: Outcomes of an ePortfolio intervention among university students (Master's thesis).
Creed, P. A., Muller, J., & Patton, W. (2003). Leaving high school: The influence and consequences for psychological well-being and career-related confidence. Journal of Adolescence, 26(3), 295–311.
Debicki, B. J., Kellermanns, F. W., Barnett, T., Pearson, A. W., & Pearson, R. A. (2016). Beyond the Big Five: The mediating role of goal orientation in the relationship between core self-evaluations and academic performance. The International Journal of Management Education, 14(3), 273-285
Germeijs, V., & Verschueren, K. (2007). High school students' career decision-making process: Consequences for choice implementation in higher education. Journal of Vocational Behavior, 70(2), 223–241.
Glewwe, P., Huang, Q., & Park, A. (2017). Cognitive skills, noncognitive skills, and school-to-work transitions in rural China. Journal of Economic Behavior & Organization, 134, 141-164.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis: Harlow. UK: Pearson Education Limited.
Hirschi, A., Niles, S. G., & Akos, P. (2011). Engagement in adolescent career preparation: Social support, personality and the development of choice decidedness and congruence. Journal of Adolescence, 34(1), 173–182.
Hirschi, A., Herrmann, A., & Keller, A. C. (2015). Career adaptivity, adaptability, and adapting: A conceptual and empirical investigation. Journal of Vocational Behavior, 87, 1–10.
Hirschi, A., & Valero, D. (2015). Career adaptability profiles and their relationship to adaptivity and adapting. Journal of vocational behavior, 88, 220-229.
Horst, A. C., Klehe, U. C., & Van der Heijden, B. I. (2017). Adapting to a looming career transition: How age and core individual differences interact. Journal of Vocational Behavior, 99, 132-145.
Ibarra, H. (2004). Career transition and change. Insead Faculty & Research, Working paper series, 97.
ILO (2011). Global unemployment trends for youth: 2011 update. Geneva: International Labour Organization.
Jepsen, D. A., & Dickson, G. L. (2003). Continuity in life-span career development: Career exploration as a precursor to career establishment. The Career Development Quarterly, 51(3), 217–233.
Johnson, R. E., Rosen, C. C., & Lin, S. H. J. (2016). Assessing the status of locus of control as an indicator of core self-evaluations. Personality and Individual Differences, 90, 155-162.
Judge, T. A., Cable, D. M., Hurst, C., & Simon, L. N. Locke. EA & Durham. C.C (1997). The dispositional causes of job satisfaction: A core evaluations approach. Research in organizational behavior, 19(3), 151-188.
Judge, T. A., Locke, E. A., & Durham, C. C. (1997). The dispositional causes of job satisfaction: A core evaluations approach. Research in Organizational Behavior, 19, 151-188.
Koen, J., Klehe, U. C., & Van Vianen, A. E. (2012). Training career adaptability to facilitate a successful school-to-work transition. Journal of Vocational Behavior, 81(3), 395-408.
Koivisto, P., Vinokur, A. D., & Vuori, J. (2011). Effects of career choice intervention on components of career preparation. The Career Development Quarterly, 59(4), 345–366.
Koivisto, P., Vuori, J., & Nykyri, E. (2007). Effects of the school-to-work group method among young people. Journal of Vocational Behavior, 70(2), 277-296.
Li, Y., Guan, Y., Wang, F., Zhou, X., Guo, K., Jiang, P., ... & Fang, Z. (2015). Big-five personality and BIS/BAS traits as predictors of career exploration: The mediation role of career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 89, 39-45.
Louis, M. R. (1980). Career transitions: Varieties and commonalities. Academy of management review, 5(3), 329-340.
McCrae, R. R., & Costa, P. T., Jr. (1999). A five-factor theory of personality. In L.A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research. 2.139–153). New York, NY: Guilford Press.
McKee-Ryan, F., Song, Z., Wanberg, C. R., & Kinicki, A. J. (2005). Psychological and physical well-being during unemployment: a meta-analytic study. Journal of applied psychology, 90(1), 53.
Mortimer, J. T., Zimmer-Gembeck, M. J., Holmes, M., & Shanahan, M. J. (2002). The process of occupational decision making: Patterns during the transition to adulthood. Journal of Vocational Behavior, 61, 439–465.
Neureiter, M., & Traut-Mattausch, E. (2017). Two sides of the career resources coin: Career adaptability resources and the impostor phenomenon. Journal of Vocational Behavior, 98, 56-69.
Nilforooshan, P., & Salimi, S. (2016). Career adaptability as a mediator between personality and career engagement. Journal of Vocational Behavior, 94, 1-10.
Nurmi, J. E., Salmela-Aro, K., & Koivisto, P. (2002). Goal importance and related achievement beliefs and emotions during the transition from vocational school to work: Antecedents and consequences. Journal of Vocational Behavior, 60(2), 241-261.
Packard, B. W. L., Leach, M., Ruiz, Y., Nelson, C., & DiCocco, H. (2012). School‐to‐work transition of career and technical education graduates. The Career Development Quarterly, 60(2), 134-144.
Patton, W., Creed, P. A., & Muller, J. (2002). Career maturity and well-being as determinants of occupational status of recent school leavers: A brief report of an Australian study. Journal of Adolescent Research, 17(4), 425-435.
Perera, H. N., & McIlveen, P. (2017). Profiles of career adaptivity and their relations with adaptability, adapting, and adaptation. Journal of Vocational Behavior, 98, 70-84.
Pinquart, M., Juang, L. P., & Silbereisen, R. K. (2003). Self-efficacy and successful school-to-work transition: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 63(3), 329-346 Research, 17(4), 425–435.
Reed, M. B., Bruch, M. A., & Haase, R. F. (2004). Five-factor model of personality and career exploration. Journal of Career Assessment, 12, 223–238.
Renn, R. W., Steinbauer, R., Taylor, R., & Detwiler, D. (2014). School-to-work transition: Mentor career support and student career planning, job search intentions, and self-defeating job search behavior. Journal of Vocational Behavior, 85(3), 422-432.
Rogers, M. E., & Creed, P. A. (2011). A longitudinal examination of adolescentcareer planning and exploration using a social cognitive career theory framework.Journal of Adolescence, 34(1), 163–172.
Rogers, M. E., Creed, P. A., & Ian Glendon, A. (2008). The role of personality inadolescent career planning and exploration: A social cognitive perspective. Journalof Vocational Behavior, 73(1), 132–142.
Rudolph, C. W., Lavigne, K. N., & Zacher, H. (2017). Career adaptability: A meta-analysis of relationships with measures of adaptivity, adapting responses, and adaptation results. Journal of Vocational Behavior, 98, 17-34.
Rudolph, C. W., Lavigne, K. N., Katz, I. M., & Zacher, H. (2017). Linking dimensions of career adaptability to adaptation results: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 102, 151-173.
Ryan, P. (2001). The school-to-work transition: a cross-national perspective. Journal of economic literature, 39(1), 34-92.
Saks, A. M., & Ashforth, B. E. (2002). Is job search related to employment quality? It all depends on the fit. Journal of applied Psychology, 87(4), 646.
Savickas, M. L. (1999). The transition from school to work: A developmental perspective. The career development quarterly, 47(4), 326-336.
Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. Career development and counseling: Putting theory and research to work, 1, 42-70.
Savickas, M. l. (2013). Career construction theory. In S. D. Brown, & L. Robert W., Career development and counseling, putting theory and research to work (p. 159). The Ohio State University: wiely.
Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career adapt-abilities scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 661–673.
Schoon, I., & Silbereisen, R. K. (2009). Conceptualising school-to-work transitions in context. Transitions from school to work: Globalization, individualization, and patterns of diversity, 3-29.
Sheese, B. E. Graziano, W. G. (2007). Agreeableness. In C. Spielberger, Encyclopedia of Applied Psychology (p. 117). Tampa, Florida: Elsevier science.
Super, D. E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. Journal of vocational behavior, 16(3), 282-298.
Tomasik, M. J., Hardy, S., Haase, C. M., & Heckhausen, J. (2009). Adaptive adjustment of vocational aspirations among German youths during the transition from school to work. Journal of Vocational Behavior, 74(1), 38-46.
Van Vianen, A. E. M., Klehe, U. -C., Koen, J., & Dries, N. (2012). Career Adapt-Abilities Scale—Netherlands form: Psychometric properties and relationships to ability, personality, and regulatory focus. Journal of Vocational Behavior, 80, 716–724.
Vrasmas, E. Vrasmas, T. (2012). Transition from school to work at young people with Wang, N., Jome, L.-M., Haase, R.-F., & Bruch, M.-A. (2006). The role of personalityand career decision-making self-efficacy in the career choice commitment of college students. Journal of Career Assessment, 14(3), 312–332.
Wu, P., Foo, M., & Turban, D. B. (2008). The role of personality in relationship closeness, developer assistance, and career success. Journal of Vocational Behavior, 73.
Zacher, H. (2014). Career adaptability predicts subjective career success above and beyond personality traits and core self-evaluations. Journal of Vocational Behavior, 84, 21–30.