مطالعه کیفی ابعاد و عوامل موثر بر شکل گیری طفره روی معلمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری طفره‌روی سازمانی معلمان مدارس انجام گرفته است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفته است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شامل 11 نفر از معلمان زن با تجربه و عموماً با تحصیلات بالا در زمینه کار گروهی در مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 96-97 که از مناطق 6، 11؛ 2، و 5 انتخاب شدند. هم‌چنین مشارکت این افراد در پژوهش براساس میل شخصی و براساس نمونه‌گیری معیار (تجربه بالای 10 سال و مشارکت در کار گروهی) با توجه به قاعده اشباع نظری بوده است. از آنجا که استراتژی پژوهش، کیفی بوده داده‌های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه‌های عمیق با مشارکت‌کنندگان جمع‌آوری و در قالب سه مرحله کدگذاری آزاد یا باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که طفره‌روی شامل دو بعد فردی و سازمانی که 13 مضمون فرعی می‌باشد. هم‌چنین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری طفره‌روی در 4 مضمون اصلی (مدیریت، فرهنگ، ساختار و همکاران) و 15 مضمون فرعی قابل شناسایی هستند. نکته قابل توجه در این پژوهش این است که معلمان 4 عاملی را که در شکل‌گیری طفره‌روی مؤثر دانسته‌اند به‌عنوان عوامل اصلاحی برای جلوگیری از بروز این پدیده نیز بیان کردند. این پژوهش نشان داد که معلمان مدارس در معرض آسیب طفره‌روی قرار دارند و باید تصمیمات جدی برای جلوگیری از شیوع و مباره با آن اتخاذ نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Study of Dimensions and Factors Affecting the Formation of Teachers loafing

نویسندگان [English]

  • soheila mokhtari 1
  • hasanreza zeinabadi 2
1 kharazmi university
2 Kharazmi university
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the dimensions and factors affecting the formation of organizational loafing among school teachers. This research has been conducted using a qualitative approach as well as a descriptive phenomenological strategy. The participants in this study included 11 experienced female teachers who were generally highly educated in terms of group working in schools of Tehran in the academic year of 96-97. They were selected from regions 6, 11, 2, and 5. Also, the participation of these individuals in the research was based on the personal desire. In addition to that, their participation was based on standard sampling (over 10 years of experience and participation in group work) according to theoretical saturation rule. Since the research strategy was qualitative, the data were collected using in-depth interviews with the participants. Data were analyzed in three stages including open, axial and selective coding. The results showed that the evasion includes two individual and organization dimensions with 13 sub-themes. Also, the factors affecting the formation of loafing were identified in four main themes (management, culture, structure, and colleagues) and 15 sub-themes. A remarkable point in this study is that teachers have described four factors that have been considered both as effective in the formation of loafing and as corrective factors to prevent this phenomenon. The study found that school teachers are vulnerable to loafing. Therefore serious decisions should be made to prevent the outbreak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loafing
  • Formation
  • Teachers
ارجمندنیا، علی اکبر (1388). تأملی بر پدیده تنبلی اجتماعی. پژوهشنامه ویژه اخلاق و جهانی شدن (مرکز تحقیقات استراتژیک). شماره 48، ص 54-37.
آقاتهرانی، مرتضی (1383). اهمال کاری، بررسی علل و راهکارهای درمان. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم.
جوادی یگانه، محمدرضا (1388). تنبلی اجتماعی، علل و پیامدهای آن. پژوهشی برای دبیرخانه شورای عالی.
چیت سازیان، علیرضا و مرتضوی، سعید (1389). بررسی عوامل مؤثر بر پدیده طفره رو اجتماعی در فعالیت گروهی، مورد مطالعه: گروه‌های مطالعاتی دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع). اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم، شماره اول بهار و تابستان، ص 180-161.
دامغانیان، حسین؛ موسوی داودی، سیدمهدی و فرتاش، کیارش (1394). بررسی رابطه عدالت سازمانی و تنبلی اجتماعی. فصلنامه مدیرین فرهنگ سازمانی. دوره 13، شماره 1: 133-115.
فضائلی، احمد (1392). جایگاه جهانی ایران اسلامی از نظر تنبلی اجتماعی بررسی گزارش ها و تحقیقات مربوط به تنبلی اجتماعی در ایران. راهبرد فرهنگ. دوره 6، شماره 21، ص 77-57.
فولادیان، مجید؛ جوادی یگانه، محمدرضا و فاطمی امین، زینب (1390). بررسی تطبیق شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه حل ها، راهبرد فرهنگ، شماره 12 و 13: 134-111.
گراوند، س. (1393). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تنبلی اجتماعی نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
Brickner, M. A.; Harkins, S. G.; Ostrom, T. M. (1986). “Effects of personal involvement: Thought-provoking implications for social loafing”. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 763-769.
Comer, Debra R. (1995), “A Model of Social Loafing in Real Work Groups”, Human Relations, Vol. 48.
Deleau, J. (2017). Social Loafing Construct Validity in Higher Education: How Well Do Three Measures of Social Loafing Stand Up to Scrutiny?. Doctoral Dissertations in The University of San Francisco.
Duffy, M. K.; Shaw, J. D. (2000). “The Salieri syndrome: Consequences of envy in groups”. Small Group Research, 31, 3-23.
Ferrante, C. J., Green, S. G., & Forster, W. R. (2006). Getting More out of Team Projects: Incentivizing Leadership to Enhance Performance. Journal of Management Education, 30(6), 788-797.
Goh, P.C and Lim, K.P.  “Disclosing intellectual capital in company annual reports Evidence from Malaysia”, Journal of Intellectual Capital, 2014, Vol. 5, No. 3, pp. 5-8.
Guzzo, R.A., & Shea, G.P. (1992). “Group performance and intergroup relations in organizations”, In M.D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.).  “Handbook of industrial and organizational psychology”,Vol. 3: 269–313.
Harkins, S. G.; Petty, R. E. (1982). “Effects of task difficulty and task uniqueness on social loafing”. Journal of Personality and Social Psychology, 43(6), 1214-1229. 25.
Harkins, S. G.; Petty, R. E. (1983). Social context effects in persuasion: The effects of multiple sources and multiple targets. In Basic group processes (pp.149-175). Springer New York.
Hoon Tan, H. Li Tan, M. (2002). Organizational Citizenship Behavior and Social Loafing: The Role of Personality, Motives, and Contextual Factors. The Journal of Psychology, 142(1), 89–108.
Ilgen, D. R. (1999). “Teams embedded in organizations: Some implications”. American Psychologist, 54, 129–139.
Ingham, A. G., Levinger, G., Graves, J., & Peckman, V. (1974). “The Ringelmann effect: Studies of group size and group performance”. Journal of Experimental Social Psychology, 10: 371–384.
Jemielniak, D. (2007). Managers as lazy, stupid careerists? Journal of Organizational Change Management, Vol. 20 No. 4, pp. 491-508.
Karau, S.J. and Williams, K.D., (1993). Social loafing: A meta-analytic review and theoretical integration. Journal of personality and social psychology. 65(4), P. 681.
Kerr, N. L. (1983). “Motivation losses in small groups: A social dilemma analysis”. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 819-828.
Kim, Marlene (1998). The working poor: lousy jobs or lazy workers? Journal Of Economic Issues, 32 (1):63-83.
Kirkman, B.L. (2000). “Why do employees resist teams? Examining the “resistance barrier” to work team effectiveness”. International Journal of Conflict Management, 11: 74–93.
Klehe, U.-C., & Anderson, N. (2007). The Moderating Influence of Personality and Culture on Social Loafing in Typical Versus Maximum Performance Situations. International Journal of Selection and Assessment, 15(2), 250-262.
Liden, Robert C., Wayne, Sandy J., Jaworski, Renata A., Bennett, Nathan (2004). Social Loafing: A Field Investigation. Journal of Management, 30(2). 285–304.
Monzani, L., Ripoll, P., Peiró, J. M., & Van Dick, R. (2014). Loafing in the digital age: The role of computer mediated communication in the relation between perceived loafing and group affective outcomes. Computers in Human Behavior, 33, 279–285.
Ridings, C. Gefen, D.; Arinze, B. (2006). “Psychological barriers: Lurker and poster motivation and behavior in online communities”. Communications of AIS, 18, 329–354.
Robert C. Liden, Sandy J. Wayne, Renata A. Jaworski, Nathan Bennett (2004). Social Loafing: A Field Investigation. Journal of Management, 30(2) 285–304.
Simms, A. & Nichols, T. (2014). Social Loafing: A Review of the Literature.. Journal of Management Policy and Practice. vol. 15(1).
 Tan, H. H., & Tan, M. L. (2008). Organizational Citizenship Behavior and Social Loafing: The Role of Personality, Motives, and Contextual Factors. The Journal of Psychology, 142(1), 89-108.
Williams, K. D.; Karau, S. J. (1991). “Social loafing and social compensation: The effects of expectations of co-worker performance”. Journal of Personality and Social Psychology, 61(4), 570-581. 46.
 Williams, K. D.; Nida, S. A.; Baca, L. D.; Latan´e, B. (1989). “Social loafing and swimming: Effects of identifiability on individual and relay performance of intercollegiate swimmers”. Basic and Applied Social Psychology, 10, 73-81. 47.
Williams, K.; Harkins, S. G.; Latané, B. (1981). “Identifiability as a deterrant to social loafing: Two cheering experiments”. Journal of Personality and Social Psychology, 40(2), 303-311.
Zaccaro, S. J. (1984). “Social loafing: The role of task attractiveness”. Personality and Social Psychology Bulletin, 10, 99-106.
Ziapour, A., & Zokaei, A., & Haydar Pour, B. (2015). Association between Personal ity Traits and Social Laziness (Case Study: Staff of Kermanshah University of Medical Sciences in 2014), Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2015-5-1/49-54.