دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، پاییز 1396 
4. پیامد های روانشناختی بیکارشدگی و راهبرد های عملی تصمیم گیری شغلی بازگشت به کار

صفحه 89-103

اکرم السادات رضایی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ سهراب عبدی زرین