دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، بهار 1394 
5. بررسی رابطه بین ادراک سیاست‌های سازمانی با خودکارآمدی شغلی و دلبستگی شغلی

صفحه 82-93

سیدبهاالدین کریمی؛ اکبر سلطانی اکبر سلطانی؛ رامین نوظهوری؛ فیروز محمودی