طراحی مدل برندمنابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران به روش فراترکیب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

امروزه توسعه­ی پایدار، یک هدف استراتژیک کلیدی در سازمان­های دولتی است. محققان بر این باور هستند که توسعه پایدار می­تواند با گسترش دامنه منابع انسانی و نقش­های بازاریابی سنتی به ابعاد گستره­تر مدیریت منابع انسانی و برندمحور، تحقق یابد. «برندسازی منابع انسانی» رویکرد نسبتاً جدید برگرفته از «بازاریابی» است و به منزله روح بازاریابی منابع انسانی است. این عرصه در حال ظهور، فرصت بزرگی برای توسعه ارزش ویژه کارکنان و تثبیت موقعیت­ سازمان­های دولتی به عنوان برند، فراهم می­کند.هدف این پژوهش طراحی مدل برندسازی منابع انسانی در سازمان­های دولتی ایران به روش فراترکیب می‌باشد. پژوهش حاضر به‌صورت پژوهش ترکیبی (کیفی – کمّی) انجام‌شده است. بر این اساس در مرحله اول تحقیق به‌منظور ارایه مدل جامع برند منابع انسانی، از روش پژوهشی کیفی فراترکیب سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده‌شده است. بدین ترتیب که بعد از شناسایی مقولات، مفاهیم و کدهای برند منابع انسانی و ارزیابی روایی و پایایی آن، مدل مفهومی اولیه تحقیق شکل گرفت. در مرحله دوم تحقیق که روش پیمایشی را شامل می‌شود با استفاده از نظرات خبرگان و ارزیابی ضریب نسبی و شاخص روایی محتوا (CVR-CVI)، تبیین مدل برندسازی منابع انسانی میسر گردید. نتایج تحقیق نشان می­دهد که ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های استخراجی از روش فراترکیب (مدل تحقیق) مورد تأیید جامعه خبرگان قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Human Resource Brand in Iran's Governmental Organizations by the Meta-Synthesis Method

نویسندگان [English]

 • Karim Esgandari 1
 • Nasrin Jazani 2
 • Gholamreza Memarzadeh 3
 • Mortaza Mousakhani 4
 • Ali Mohtashami 5
1 Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Business Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Public Administration, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Public Administration, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Department of Industrial management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Today, sustainable development is a key strategic objective in government organizations. Researchers believe that sustainable development can be realized by expanding human resources and traditional marketing roles to a wider range of human resource and brand-oriented management. "Branding Human Resources" is a relatively new approach derived from "marketing" and is the spirit of human resource marketing. This emerging arena provides a great opportunity to develop the value of the staff and to consolidate the position of government agencies as a brand.
The purpose of this research is to design a model of human resource branding in Iran’s government Organizations by the Meta-Synthesis Method. The present study was carried out in a mixed (qualitative-quantitative) research. Accordingly, in the first stage of the research, in order to present a comprehensive hr model, The qualitative research methodology of the Meta-Synthesis Sindelsky and Barroso (2007) has been used. after identifying the categories, concepts and codes of human resources brand, and evaluating its validity and reliability, the initial conceptual model of research was formed. in the second stage of the research, which involves a survey method, the hrm model was explained by using experts' comments and evaluating the relative coefficient and content validity index (CVR-CVI). The results of the research show that the dimensions, components and extractive features of the Meta-Synthesis method (research model) were approved by the expert’s community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Resource Brands
 • Governmental Organizations
 • Meta-Synthesis Method
 1. نهج‌البلاغه
 2. اسگندری، غلامرضا و اسگندری، کریم و بیک‌زاد، جعفر و کردبچه، شیما، (1391)، تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر مهارت‌های ارتباطی آنان در سازمان تامین اجتماعی، فصلنامه مدیریت بهره-وری (فراسوی مدیریت)، تابستان، دوره 6، شماره 21، صص 105-128.
 3. اسگندری، کریم و نقی‌پورفر، ولی‌الله، (1393)، نقش ارتباطات و مهارت‌های ارتباطی در دوران حکومت حضرت علی (ع)، پژوهش‌نامه علوی، دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان، صص 1-18.
 4. اسگندری، کریم و نیازی‌قاضیانی، فرزانه، (1395)، بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای مدیران بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان در شرکت پالایش نفت، همایش مسئولیت اجتماعی شرکت - مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، تهران، پژوهشگاه صنعت نفت ایران.
 5. اسگندری، کریم، (1396)، طراحی مدل برندسازی منابع انسانی برای سازمان‌های دولتی ایران، رساله دکترای، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 6. اشرفی. آزاده. 1395. طراحی و ارائه مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان مشاغل دولتی. رساله دکترای. دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
 7. بنیادی‌نائینی، علی و کام‌فیروزی، محمدحسن و دهقانی‌مشتانی، محمود، (1393)، بررسی تاثیر بازاریابی داخلی و برندسازی داخلی بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: یک شرکت خدماتی)، فصلنامه مدیریت بازاریابی، زمستان، دوره 9، شماره 25، صص 83-99.
 8. ثانوی‌فرد، رسول، (1393)، طراحی مدل برند کارکنان بر مبنای ارزش‌های فردی و سازمانی در افزایش سهم بازار (مطالعه موردی بانک ملت)» پایان‌نامه‌ی دکترای رشته‌ی مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده مدیریت.
 9. جامی‌پور. مونا. 1393. طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش هم‌راستا با استراتژی‌های کسب‌وکار با استفاده از روش فراترکیب. رساله دکترای. دانشگاه تهران.
 10. حاجیان، احمدرضا و شیخ‌الاسلامی، محمود و همایی، رضا و رحیمی، فیض‌اله و امین‌الرعایا، مهین، (1391)، رابطه‌ی هوش معنوی و هوش هیجانی، فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، دوره 10، شماره 6، ویژه‌نامه سلامت، صص 500-508.
 11. حافظ‌نیا، محمدرضا، (1395)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ بیست و یکم.
 12. حسینی، سیدمحمود و دری، بهروز و قوچانی، فرج و هادی‌زاده، اکرم و صائمیان، صدیقه، (1393)، تبیین الگوی توسعة شایستگی‌های برند شخصی، فصل‌نامه‌ی مطالعات راهبردی، شماره‌ی 17، بهار، صص 93-112.
 13. حسینی، سیدیعقوب و موسوی، سیدعباس و ضیایی بیده، علیرضا، (1392)، ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه‌های بازرگانی استان یزد، فصل‌نامه‌ی تحقیقات بازاریابی نوین، سال سوم، شماره اول، شماره‌ی پیاپی 8، بهار، صص 1-16.
 14. حمیدیان‌پور، فخریه و ضیایی‌بیده، علیرضا و سعیدااردکانی، محمد، (1392)، ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری، دوفصل-نامه‌ی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، بهار و تابستان، دوره 5، شماره 9، صص 1-20.
 15. حیدری، احسان، (1391)، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد برند کارکنان با رویکرد برندسازی داخلی (مطالعه‌ی موردی بانک کشاورزی ایران)، پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده‌ی علوم اداری و مدیریت بازرگانی.
 16. ربیعی‌مندجین، محمدرضا و غلامی، مهدیه، (1395)، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهدسازمانی (جامعه نمونه فرمانداری قم)، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره سوم، بهار، صص 69-98.
 17. رحیمیان، اشرف، (1392)، برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت سرمایه‌های انسانی، دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، پاییز و زمستان، سال 5، شماره 2، صص 127-150.
 18. رنجبریان، رسول، 1395، طراحی مدلی برای پرورش دل‌بستگی کارکنان در بخش دولتی ایران، رساله دکترای. دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
 19. رویایی، رمضان‌علی و مهردوست، حسین، (1388)، بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقای مسئولیت اجتماعی (بررسی موردی: مدیران تک پست سازمان صدا و سیما) پژوهشنامه علوم اجتماعی، پاییز، سال سوم، شماره سوم، صص 43-59.
 20. زاهدی، شمس‌السادات و شیخ، ابراهیم، (1389)، الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1، بهار، صص 95-139.
 21. زهراکار، کیانوش، (1386)، بررسی رابطه مؤلفه‌های هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی، فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، دوره‌ی دوم، شماره 5، صص 89-98.
 22. سپهوند، سمیه، (1392)، بررسی چگونگی تأثیرگذاری مدیریت منابع انسانی برندمحور بر رضایت مشتریان از برند شرکت با تمرکز بر فرآیندهای جعبه‌ی سیاه، پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه لرستان، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد.
 23. سلکایند. نیل جی. 1385. کارآبرد آمار و spss در پژوهش‌های علوم انسانی. میرزائی. خلیل. بقایی سرابی. علی. چاپ اول. تهران: انتشارات حفیظ.
 24. سلیم‌خانیان، شیوا، (1391)، بررسی و تعیین مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برند، بر مالکیت روانی برند و رفتار شهروندی برند، پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت.
 25. سهرابی، بابک و اعظمی، امیر و یزدانی، حمیدرضا، (1390)، آسیب شناسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فرا ترکیب، فصلنامه‌ی چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 6، تابستان، صص 9-24.
 26. سیدجوادین، سیدرضا، (1386)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات نگاه دانش.
 27. شهسوار، فاطمه و عالم‌تبریز، اصغر، (1394)، شناسایی عوامل موثر در ایجاد برند در شرکت‌های صنایع غذایی، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، تابستان، دوره 12، شماره 47، صص 159-170.
 28. صائمیان، صدیق، (1393)، شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی‌های برند شخصی در حوزه سرمایه‌های انسانی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، شماره 3، زمستان، صص 131-153.
 29. صائمیان، صدیقه و محمدیان، مقدسه و میرمعینی، حمید و شاهرخی، فرزانه، (1392)، بررسی تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی‌های فردی، مجله مدیریت فرهنگی، سال هفتم، شماره‌ی 22، زمستان، صص72-86.
 30. عبدالکریمی‌خلجی، نوشین، (1392)، ارتقاء روحیه‌ی کارکنان در سازمان‌ها: بررسی نقش برند منابع انسانی، پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد.
 31. عرب‌پور، علیرضا و نیک‌پور، امین، (1394)، تاثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، بهار، دوره 7، شماره 1، صص 159-186.
 32. عزیزی، شهریار و اثناعشری، مسعود، (1392)، برندسازی داخلی و عملکرد برند در ابنک: نقش تعدیل‌گر جو رقابتی و رضایت شغلی، فصل‌نامه‌ی پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 17، شماره 3، پاییز، صص 151-165.
 33. عزیزی، شهریار و جمالی، شهرام و صناعی، ایمان، (1391)، ارایه مدل عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی)، فصلنامه مدیریت بازرگانی، بهار، دوره 4، شماره 11، صص 89-104.
 34. غلام‌حسینی، اسماعیل و بجانی، حسین و ملکی‌نیا، عماد، (1389)، عوامل تاثیرگذار، مولفه‌ها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی، دو ماه‌نامه‌ی توسعه انسانی پلیس، مهر و آبان‌ماه، دوره 7، شماره 31، صص 11-34.
 35. فقهی‌زاده، عبدالهادی و واعظی، محمود و خطیریان، سمانه، (1393)، کارکردهای معنوی توکل به خدا در قرآن و روایات، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، سال 11، شماره 30، پاییز، صص 1-18.
 36. فقیهی. ابوالحسن و آغاز. عسل . 1390. روش‌های پژوهش اجتماعی رویکردهای کمی و کیفی. تهران. انتشارت ترمه. چاپ اول. جلد اول.
 37. قلاوندی، حسن و کبیری، افشار و سلطان‌زاده، وحید، (1393)، بررسی رابطه‌ی مسئولیت اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 25، پیاپی 53، صص 111-120.
 38. کریمی‌علویجه، محمدرضا و اسحاقی، سیدمحمدصادق و احمدی، محمدمهدی، (1395)، عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی برند کارکنان در بیمه، فصلنامه‌ی مطالعات مدیریت بهبود و تحول، تابستان، دوره 25، شماره 80، صص 119-142.
 39. کشکر، سارا و غفوری، فرزاد و آرامون، سمانه، (1395)، تعیین ویژگیهای برند انسانی ملی در ورزش و میزان مقبولیت اجتماعی آن در بازاریابی محصولات ایرانی، دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، بهاروتابستان، سال ششم، شماره 11 (27)، صص 91-104
 40. کفاش‌پور، آذر و نیاکان، سیدرضا، (1390)، شناخت عوامل موثر و تعیین کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری برند ارزشمند، دو فصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، بهار و تابستان، شماره 5، صص 97-117.
 41. محمدی، علی و مصلح‌شیرازی، علی‌نقی و احمدی، محمدباقر و شجاعی، پیام، (1392)، مدل‌سازی تفسیری ساختاری ریسک‌های زنجیره تأمین پروژه در شرکت‌های گاز استانی، فصلنامه‌ی چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره‌ی 12، زمستان، صص 9-37.
 42. مرادی، محسن و کریمی‌مزیدی، احمدرضا و گلستانی‌نیا، مجتبی، (1392)، بررسی نقش قرارداد روانشناختی رابطه‌ای در افزایش سرمایه اجتماعی رابطه‌ای و اثر آن بر رفتار تسهیم دانش، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال پنجم، شماره 9، بهار و تابستان، صص 134-155.
 43. معمارزاده‌طهران، غلامرضا و وزیری‌نظام دوست، معصومه، (1389)، بررسی عوامل موثر بر مسوولیت اجتماعی سازمان‌های دولتی ایران (نیروگاه برق طرشت)، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، پاییز، دوره 1، شماره 2، صص 63-78.
 44. میرسپاسی، ناصر و طلوعی‌اشلقی، عباس و پیدایی، میرمهرداد، (1389)، طراحی مدل منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت، زمستان، شماره 87، صص 4-15.
 45. هادی‌زاده‌مقدم، اکرم و جمالی، شهرام و رضایی، مرتضی، (1391)، مدل تأثیر برندسازی داخلی بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتلداری، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 16، شماره 3، پاییز، صص 203-223.
 46. هداوند، مجتبی و فرهمند، یوسف، (1393) تحقیقی با عنوان «بررسی تاثیر برندداخلی بررفتارشهروندی سازمان مورد مطالعه: شرکت کرپ ناز»، اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند، تهران، گروه بین‌المللی راهبران
 47. یونسی‌فر، سیدمحمد و صنایعی، علی و شاهین، آرش، (1391)، میزان حاکمیت مولفه‌های بازاریابی داخلی و تاثیر آن بر توسعه کیفیت خدمات در بیمارستان افشار یزد، فصلنامه مدیریت بازاریابی، پاییز، دوره 7، شماره 16، صص 99-108.
 48. Backhaus, K. Tikoo, S. , (2004). ”Conceptualizing and Researching Employer Branding”, Career Development International, Vol. 9, No. 5, p. 501-517
 49. Bakanauskienė, Irena & Bendaravičienė, Rita & Krikštolaitis, Ričardas & Lydeka, Zigmas, (2011), Discovering an Employer Branding: Identifying Dimensions of Employer’s Attractiveness in University, Organizacijų Vadyba, No. 59. PP. 7-22.
 50. Banyte, Jurate; Stonkiene, Egle & Piligrimienė, Zaneta (2011). Selecting celebrities in advertising: The case of Lithuanian sports celebrity in non-sport product advertisement. Economics & Management , 16, 1215–1224
 51. Bar-On R. , (2001), Emotional intelligence and self-actualization. In: Ciarrochi J, editor. Emotional intelligence in everyday life. New York, NY: Psychology Press.
 52. Berger, L. A. (2004). Four steps to creating a talent management system , in Berger, L. A. & Berger, D. R. (Editors. ) Talent Management Handbook, Creating Organizational Excellence by Identifying, Developing, and Promoting Your Best People, New York: McGraw-Hill.
 53. Bolino, M. C. , Turnley, W. H. , & Bloodgood, J. M. (2002). "Citizenship Behavior and the Creation of Social Capital in Organizations". Academy of Management Review, 27(4), 505-522.
 54. Bondarouk, T. , Ruël, H. , & Weekhout, W. (2012). Employer Branding and its Effect on Organizational Attractiveness via the World Wide Web: Results of quantitative and qualitative studies combined. The 4th International e-HRM Conference “Innovation, Creativity and e- HRM”, March 28-29, Nottingham, UK.
 55. Brandt. E. & Kull. P. (2007) Talent Management: How firms is Sweden find and nurture value adding human resources, Intarnationella Handelshogskolan , Available at: www. essays. se/essay/47c110a845
 56. Castro. , & Armario and Ruiz, (2004). "The Influence of Employee Organizational Citizenship Behaviour Customer Layalty", International Journal of Service Industry Management, vol. 15, N. 1.
 57. Catalano, A. (2013). Patterns of graduate students’information seeking behavior:a meta-synthesis of the literature. Journal of Documentation, 69(2): 243-274.
 58. Chernatony, Leslie (2006). From Brand Vision to Brand Evaluation, M. A. Butterworth-Heinemann.
 59. Chi-Min, Wua and Tso-Jen, Chen, (2015), Psychological contract fulfillment in the hotel workplace: Empowering leadership, knowledge exchange, and service performance, International Journal of Hospitality Management, NO. 48, PP. 27-38.
 60. Cobb CD, Mayer JD. , (2000), Emotional intelligence: What the research says. Educational Leadership 2000; 58(3): 14-8.
 61. Crowe, M. , & Sheppard, L. 2011. A review of critical appraisal tools show they lack rigor:alternative tool structure is proposed. Journal of clinical Epidemiology, 64, 79-89.
 62. Dagmar, Babčanova & Miroslav, Babčan & Eva, Odlerova, (2010), Employer Branding – Source of Competitiveness of The Industrial Plants, the Journal of Slovak University of Technology, No 18 (29), PP. 55-61.
 63. Denison, D. ; Cho, H. J. and Young, J. (2000). Diagnosing Organizational Culture: a model and method, Working paper, International for management development.
 64. Gardner, T. M. , Erhardt, N. L. , & Martin-Rios, C. (2011). Rebranding Employment Branding: Establishing a New Research Agenda to Explore the Attributes, Antecedents, and Consequences of Workers 'Employment Brand Knowledge. Research in Personnel and Human Resources Management,, 30, 253-304 .
 65. Glynn, L. 2006. A critical appraisal tool for library and information research. Library Hi Tech 24(3): 387-399. L. T. . What is a good digital library? – A quality model for digital libraries. Information Processing&Management 43(5): 1416–1437.
 66. Hansen, F. (2007). What is talent? Workforce Management, 86(1):12-13
 67. Hofstede, G. (2000). Culture's Consequences: International Differences in WorkRelated Values (Cross Cultural Research and Methodology). SAGE Publications, Inc; Abridged edition.
 68. Hubert, K. , & Rampersad, M. (2008). A New Blueprint For Powerful And Authentic Personal Branding. Performance Improvement,6(47).
 69. Jain, V. , & Pal, R. (2012). Importance of Employer Branding in Business Up- Gradation. International Journal of Research in IT & Management, 2(11), 68-75. Retrieved from Euro Asia Research and Development Association. Retrieved from http://www. euroasiapub. org.
 70. Jiang, T & ,. Iles, P. (2011). Employer-brand equity, organizational attractiveness and talent management in the Zhejiang private sector, China. Journal of Technology Management in China, 6(1), 97-110 .
 71. Kapoor, V. (2010). Employer Branding: A Study of Its Relevance in India. The IUP Journal of Brand Management, 7(2), 51-75 .
 72. Kavitha, G. & Jublee, D. (2016), Nnovations In Employer Branding -A Review, International Journal of Pharmacy & Technology, Vol. 8 | Issue No. 4 | 5331-5336, PP. 5331-5336.
 73. Kay, M. J. , 2006. Strong brands and corporate brands. European Journal of Marketing, 40(7/8): 742-760.
 74. Königova, Martina & Urbancova, Hana, (2013), Evaluation of Factors influencing Human Resource Branding in the Czech Republic and the Slovak Republic, nternational Journal of Marketing and Human Resource Management (IJMHRM), International Journal Of Marketing And Human Volume 4, Issue 1, January - April (2013), PP. 59-67.
 75. Kudret, S. (2014). Branding the Employment Experience. The ESCP Europe 9th International Marketing Trends Conference, January 24-25, Venice, Italy.
 76. Lari Semnani, Behrouz, and Sanavi Fard, Rasoul, (2014), Employee Branding Model Based On Individual And Organizational Values In The Iranian Banking Industry, Asian Economic and Financial Review, Vol. 4(12): PP. 1726-1740.
 77. Lievens, F. (2007). Employer branding in the Belgian Army: The importance of instrumental and symbolic beliefs for potential applicants, actual applicants, and military employees. Human Resource Management (special issue: Human Resource Management and Leadership Lessons from the Military), 46(1), 51-69.
 78. McKinsey & Company, Inc. 2001. “The War For Talent”, Organization and Leadership Practice, availbale at: http://www. beteronderwijsnederland. nl/files/War_For_Talent%20McKinsey2001. pdf.
 79. Memon, A. M. and A. N. Kolachi, 2012. Towards employee branding: A nexus of HR & marketing. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(2): 51-52.
 80. Miles, S. J. and G. Mangold, 2004. A conceptualization of the employee branding process. Journal of Relationship Marketing, 3(2/3): 65–87.
 81. Miles, S. J. and W. G. Mangold, 2005. Positioning Southwest airlines through employee branding. Journal of Business Horizons, 48(6): 535-545.
 82. Miles, S. J. and W. G. Mangold, 2005. Positioning Southwest airlines through employee branding. Journal of Business Horizons, 48(6): 535-545.
 83. Morgan, M. (2011). Personal Branding: Create your Value Proposition. Strategic Finance magazine; 9(3): 13–28.
 84. Nandini, M. Deshpande, (2010), Human Resource Branding- Its Analytical Study On The Indian Organizations, International Journal of Marketing & Human Resource Management, Vol. 1, No. 1, PP. 70-73.
 85. Ong, L. D. (2011). Employer Branding and its Influence on Potential Job Applicants. Australian Journal of Basic and Applied Sciences,, 5(9), 1088-1092.
 86. Pahor, M. , & Franca, V. (2012). The Strength of the Employer Brand: Influences and Implications for Recruiting. Journal of Marketing and Management 3 (1), 78-122. Retrieved from Global Strategic Management Incorporated, USA, Journals. Retrieved from http://www. gsmi-ijgb. com/
 87. Priyadarshim, P. (2011). Employer Brand Image as Predictor of Employee Satisfaction, Affective Commitment & Turnover. The Indian Journal of Industrial Relations, 46(3), 510-522.
 88. Robbins, S. P. (2005). Management, eighth edition, entice Hall of India Schermerhorn, J. ; Hunt, J. and Osborn, R. , (2005). Organizational Behavior, New
 89. Sanchez, J. , C. (2010). University training for entrepreneurial competencies its impact on intention of creation. Springer Science+Business Media.
 90. Sandelowski, M. and Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer publishing company Inc.
 91. Schawbel, D. (2010). Me 2. 0, Revised and Updated Edition: 4 Steps to Building Your Future. Kaplan Publishing; Revised edition. Seng, J. (2004). Cultural Intelligence and the Global Economy. Nuremberg: LIA, Vol24.
 92. Seng, Jou, (2004). Cultural Intelligence and the Global Economy. Nuremberg: LIA, Vol24.
 93. Sepahvand, Reze, Sepahvand, Somaye, (2013), Investigating the effectiveness of Brand-centered human resource management on clients’ satisfaction of company’s brand with concentrating on Black Box processes, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol, 5 (8): 979-992.
 94. Shahnawas, M. G. & Juyal R. C. (2006), "Human Resource Management Practices and Organizational Commitment in Different Organizations", Journal of the Indian academy of applied psychology, Vol. 32, No. 3.
 95. Shan Xie, Li & Min Peng, Jia & Cheng Huan, Tzung, (2014), Crafting and testing a central precept in service-dominant logic: Hotel employees’ brand-citizenship behavior and customers’ brand trust, International Journal of Hospitality Management, No. 42. PP. 1-8.
 96. Sharma, Shipra & Chhabra, Sakshi, (2014), Employer Branding: The New Mantra for Talent Acquisition, No. 8(1), March-May. , pp. 73-80.
 97. Siau,K. , & Long,Y. (2005). Synthesizing e-government stage models-a meta- stnthesis based on meta-ethnography approach,Industrial Management & Data systems,105(4),443-458.
 98. Singh, Meera, (2012), Employee Branding Through Talent Management for Customer Satisfaction, IOSR Journal of Business and Management (IOSRJBM), Volume 2, Issue 3 (July-Aug. 2012), PP 01-03.
 99. Sokro, Evans, (2012), Impact of Employer Branding on Employee Attraction and Retention, European Journal of Business and Management, Vol 4, No. 18, PP. 164-173.
 100. Valeanu, C. , S. Cosma and A. Sofica, 2012. Strategic marketing and management tools used to increase employee efficiency. Procedia Economics and Finance, 3(1): 877 – 882.
 101. Viktoria Rampl, Linn & Kenning, Peter, (2014), Employer brand trust and affect: linking brand personality to employer brand attractiveness, European Journal of Marketing, Emerald Group Publishing Limited 0309-0566, Vol. 48 No. 1/2, pp. 218-236.
 102. Wetsch, L. (2012). A Personal Branding Assignment Using Social Media. Journal of Advertising Education, 16(1), p30-36.
 103. Zimmer L. (2006) "Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts", Journal of Advanced Nursing 53(3): 311–318.