بررسی وضعیت ادارک از جایگاه اجتماعی و پیش بینی کننده های سازمانی، مدیریتی و سیاسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول). گروه مطالعات روان شناسی، موسسه تحقیقات تربیتی، روان شناختی و اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. Khanipur.hamid@gmail.com

2 گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتیف دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کروه مطالعات اجتماعی، موسسه تحقیقات تربیتی، روان شناختی و اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

ادراک از جایگاه اجتماعی یکی از فرایندهای روانی اجتماعی است که بر روی حیات علمی و حرفه ای اعضای هیات علمی در دانشگاه ها اثرگذار است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت ادارک از جایگاه اجتماعی در اعضای هیات علمی یکی از دانشگاه های دولتی شهر تهران و بررسی نقش ادارک از عوامل سازمانی، سیاسی و مدیریتی در پیش بینی ادارک از جایگاه اجتماعی اعضای هیات علمی دانشگاه بود. در این مطالعه از 135 نفر از اعضای هیات علمی یک دانشگاه دولتی به صورت دردسترس نمونه گیری انجام شد و برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه های ادارک از جایگاه اجتماعی، حمایت سازمانی ادارک شده، سیاست سازمانی ادارک شده، و مشارکت داده شدن در تصمیم گیری های سازمانی استفاده شد. نتایج نشان داد 40 درصد از شرکت کنندگان معتقد بودند جایگاه اجتماعی شغل دانشگاهی در ایران تنزل یافته است. یافته های مدل همبستگی و رگرسیون چند گانه نشان داد که عوامل مدیریتی که عبارت بود از ادارک از مشارکت داده شدن در تصمیم گیری های سازمانی 13 درصد، سیاست سازمانی ادارک شده 3 درصد و حمایت سازمانی ادارک شده 1 درصد از تغییرات ادارک از جایگاه اجتماعی را پیش بینی میکرد. به نظر می‌رسد مشارکت دادن اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های دانشگاهی و ایجاد فضای سیاسی مبتنی بر عدالت و تحمل و ارتقای حمایت های هیجانی و مادی روی ارتقای ادارک از جایگاه اجتماعی و توسعه منزلت اجتماعی اعضای هیات علمی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceived Social status and its organizational, managerial and political predictors among faculty members

نویسندگان [English]

 • hamid khanipour 1
 • Mohammad naghi Farahani 2
 • Reza Azimi 3
1 (Corresponding author). Psychology group, Institute of educational, psychological and social Research, Kharazmi University, Tehran, Iran. Khanipur.hamid@gmail.com
2 Departymant of psychology and education, Kharazmi university
3 Sociology group, Institute of educational, psychological and social Research, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Perceived social status was considered as psychosocial process that could effective on the scientific and professional life of faculty members. The aim of this study was to investigate perceived social status and it’s organizational, managerial and political predictors among faculty members in one of the Tehran province university. Participants were 135 individuals from one of the state university in Tehran which selected by convenient method. Data was collected by perceived social status questionnaire, perceived organizational support questionnaire, perceived political scale, participation in organizational decisions scale. Findings showed that % 40 of participants believed that the social status of faculty members was decreased. Correlational and regression model revealed that participation in organizational decision-making (% 13), perceived organizational politics (% 3) and perceived organizational support (% 1) could predict perceived social status. It seems that increasing participation of faculty members in university decisions, providing political space based on justice and tolerance and enhancing emotional and physical support could increase perceived social status and develop prestigious life style.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social status
 • organizational support
 • organizational politic
 • managerial
 1. بوردیو، پیر (1973). انسان آکادمیک. ترجمه علیرضا کاویانی. 1397. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی-اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
 2. تریاندیس، هری. (1391). فرهنگ و رفتار اجتماعی. ترجمه نصرت فتی. تهران: انتشاران رسانش.
 3. جنکینز، ریچارد. (2000). هویت اجتماعی. ترجمه تورج یاراحمدی. 1394. تهران: پردیس دانش
 4. فکوهی، ناصر. (1396). دانشگاهی که بود..تاملاتی درباره دانشگاه، دانشگاهیان و دانشجویان. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی-اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
 5. فانی، علی اصغر؛ شیخی نژاد، فاطمه؛ دانایی فرد، حسن؛ حسن زاده، علیرضا. (1393). کنکاشی پیرامون عوامل موثر بر شکل گیری رفتار سیاسی در سازمان. فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 6، شماره 1، 151-174.
 6. ریجو، رونالد. (2002). زمینه روان شناسی صنعتی/ سازمانی. ترجمه داود حسین زاده، زهرا لبادی و پرویز صالحی. تهران: انتشارات مازیار
 7. رابینز. استفان. (2001). نظریه های رفتار سازمانی. ترجمه مخمد حسین پارساییان و محمد اعرابی. 1390. تهران: نشر پژوهش های فرهنگی.
 8. ساعتچی، محمد. (1393). روان شناسی کار. نشر ویرایش.
 9. عریضی، علیرضا؛ گل پرور، محسن. (1390). الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادارک شده با متغیرهای شغلی، حرفه ای و سازمانی. پژوهش های مدیریت در ایران. دوره 15، شماره 4، 147-173.
 10. کرین، ویلیام. (2007). نظریه ها در روانشناسی رشد (مفاهیم و کاربردها). ترجمه غلامرضا خویی نژاد و علیرضا رجایی. 1388. تهران: انتشارات رشد.
 11. ماسن، پاول. (1999). رشد و شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسایی 1381. تهران: نشر مرکز.
 12. مازلو، آبراهام. (1968). انگیزش و شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. 1369. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی.
 13. Anderson, C., & Cowan, J. (2014). Personality and Status Attainment: A Micropolitics Perspective. In The Psychology of Social Status (pp. 99-117). Springer New York.
 14. Atta, M., & Khan, M. J. (2016). Perceived organizational politics, organizational citizenship behavior and job attitudes among university teachers. Journal of Behavioral Sciences, 26(2),21- 38.
 15. Charles, T. (2003). Inequality, democratization and de- democratization. Sociological theory, 21, 37-43.
 16. Cheng, J. T., Tracy, J. L., & Henrich, J. (2010). Pride, personality, and the evolutionary foundations of human social status. Evolution and Human Behavior, 31(5), 334-347.
 17. Cheng, J.T., Tracy, J.L., Anderson, C. (2011). The psychology of social status. Springer: New York.
 18. Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Ryan, R. M. (1991). Motivation and education: The self-determination perspective. Educational psychologist, 26(3-4), 325-346.
 19. Drory, A. (1993). Perceived political climate and job attitudes. Organization Studies, 14(1), 59-71.
 20. Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. 1986. Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71: 500 –507
 21. Fouad, N. A., & Brown, M. T. (2000). The role of race and class in development: Implications for counseling psychology. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Handbook of counseling psychology (3rd ed., pp. 379-408). New York: John Wiley.
 22. Fuller, J. B., Hester, K., Barnett, T., Frey, L., Relyea, C., & Beu, D. (2006). Perceived external prestige and internal respect: New insights into the organizational identification process. Human relations, 59(6), 815-846.
 23. Kacmar, K. M., Bozeman, D. P., Carlson, D. S., & Anthony, W. P. (1999). An examination of the perceptions of organizational politics model: Replication and extension. Human relations, 52(3), 383-416.
 24. Kakkar, H., & Sivanathan, N. (2017). When the appeal of a dominant leader is greater than a prestige leader. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(26), 6734-6739.
 25. Kurtessis, J. N., Eisenberger, R., Ford, M. T., Buffardi, L. C., Stewart, K. A., & Adis, C. S. (2017). Perceived organizational support: A meta-analytic evaluation of organizational support theory. Journal of Management, 43(6), 1854-1884.
 26. Latorre, F., Guest, D., Ramos, J., & Gracia, F. J. (2016). High commitment HR practices, the employment relationship and job performance: A test of a mediation model. European Management Journal, 34(4), 328-337.
 27. Metheny, J., & Mcwhirter, E. H. (2013). Contributions of social status and family support to college students’ career decision self-efficacy and outcome expectations. Journal of Career Assessment, 21(3), 378-394.
 28. Meisler, G., & Vigoda-Gadot, E. (2014). Perceived organizational politics, emotional intelligence and work outcomes: empirical exploration of direct and indirect effects. Personnel Review, 43(1), 116-135.
 29. Porter, B., Lyman, W. (1961). A study of perceived need satisfactions in bottom and middle management jobs. Journal of applied Psychology, 45(1), 1-10.
 30. Randall, M. L., Cropanzano, R., Bormann, C. A., & Birjulin, A. (1999). Organizational politics and organizational support as predictors of work attitudes, job performance, and organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 20(2), 159-174.
 31. Riggle, R. J., Edmondson, D. R., & Hansen, J. D. (2009). A meta-analysis of the relationship between perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research. Journal of business research, 62(10), 1027-1030.
 32. Schoeneman, T. J. (1981). Reports of the sources of self‐knowledge. Journal of Personality, 49(3), 284-294.
 33. Schneider, B., & Alderfer, C. P. (1973). Three studies of measures of need satisfaction in organizations. Administrative Science Quarterly, 489-505.
 34. Steele, R.P. & Mento, A.J. The participation-performance controversy reconsidered: Subordinate competence as a mitigating factor. Group and Organization Studies, 1987,12, 411–23.
 35. Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. The social psychology of intergroup relations?, 33, 47.
 36. Thompson, M. N., & Dahling, J. J. (2012). Perceived social status and learning experiences in social cognitive career theory. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 351-361.
 37. Thompson, M. N., & Subich, L. M. (2011). Social status identity: Antecedents and vocational outcomes. The Counseling Psychologist, 39(5), 735-763.
 38. Turner, H. (2010). Jonathan Theoretical Principles of Sociology volume II: Microdynamics. New York: Springer.
 39. Tyler, T. R., & Blader, S. L. (2003). The group engagement model: Procedural justice, social identity, and cooperative behavior. Personality and social psychology review, 7(4), 349-361.
 40. Valle, M., & Witt, L. A. (2001). The moderating effect of teamwork perceptions on the organizational politics-job satisfaction relationship. The Journal of Social Psychology, 141(3), 379-388.
 41. Wood, S., & De Menezes, L. (1998). High commitment management in the UK: Evidence from the workplace industrial relations survey, and employers' manpower and skills practices survey. Human Relations, 51(4), 485-515