ارائه مدل رضایت از زندگی در زوجین دو سر شاغل بر پایه خشنودی و رسالت مسیر شغلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دکترای روانشناسی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

مقدمه: رضایت و  معنا در زندگی هدف برتر در زندگی افراد بشر به شمار می رود؛ لذا افراد در تمام طول زندگی خود در تلاش برای دستیابی به آن هستند.هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل رضایت از زندگی در زوجین دو سر شاغل بر اساس متغیرهای خشنودی شغلی، رسالت مسیر شغلی و رضایت از زندگی می‌باشد.روش: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارمندان یک شرکت دولتی در استان تهران تشکیل داد که بر اساس نمونه‌گیری در دسترس و آسان تعداد 210 نفر از آن‌ها به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های رسالت مسیر شغلی هگمایر و ایبل(2012)، رضایت از زندگی داینر(1985)، معنای زندگی  استگر(2006) و خشنودی شغلی بریفیلد و روث(1951)استفاده شد. سپس داده‌های پژوهش در دو سطح توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی(همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS وAMOS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها نشان دادند که رسالت مسیر شغلی با رضایت از زندگی، خشنودی شغلی، معنای زندگی و رضایت از زندگی رابطه مثبت معناداری دارد و مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که رسالت مسیر شغلی تأثیر مثبت معناداری بر خشنودی شغلی  ، معنای زندگی و رضایت از زندگی  در زوجین دو سر شاغل دارد لذا توجه به متغیر رسالت مسیر شغلی در زوجین دو سر شاغل می‌تواند باعث بهبود رضایت از زندگی در آن‌ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representing a Life Satisfaction Model in dual-career couples Based on Career Calling

نویسنده [English]

 • kazem geram
PhD in Psychology, faculty member of Islamic Azad University, Arak Branch.
چکیده [English]

Introduction: Satisfaction with and meaning in life are the ultimate goals in human life; therefore, individuals are striving to achieve it throughout their lives.
Objectives: The purpose of this study was to provide a model of life satisfaction in two-career couples based on job satisfaction, career calling, and life satisfaction variables.
Method: The research statistical population consists of a staff members of a government company in Tehran Province. 210 of them were selected as sample size via the convenience sampling method. To collect the data, the questionnaire of the Career Calling Scale (Hagmaier & Abele, 2012), Life Satisfaction Scale (Diener, 1985), the Meaning in Life Questionnaire (Steger, 2006), and Brayfield's & Rothe's job satisfaction questionnaire (1951). Subsequently, the data were analyzed using descriptive and inferential statistics via SPSS software And AMOS.
Findings: The findings showed that career calling has a positive relationship with life satisfaction, job satisfaction, meaning of life and life satisfaction, and the research model has a suitable fit.
Conclusion: According to the findings of the research, it can be concluded that career calling has a significant positive effect on job satisfaction, meaning in life and life satisfaction in two-career two couples. Therefore, paying attention to the career calling variables in two-career couples can cause improvement in their satisfaction of life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Life Satisfaction
 • Career Calling
 • Dual-career couples
 1. امینی فهیمه، فرح بخش کیومرث، نیکوزاده کردمیرزا عزت الله(1391). بررسی مقایسه ای بین رضایت از زندگی، تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران بخشهای ویژه و سایر بخشها. فصلنامه مدیریت پرستاری:۱ (۴) :۹-۱۷
 2. اورنگ، سهیلا؛ هاشمی رزینی، هادی؛ رامشینی، مریم؛ اورنگ، طوبا(1397). بررسی معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی، جوانان، بزرگسالان و سالمندان (مطالعه مقایسه‌ای از نظر سن). مجله سالمندی ایران; ۱۳ (۲) :۱۸۲-۱۹۷
 3. پردلان،نوشین؛علیزاده،مرجان،خلیجیان،صدف؛یزدانی،شهربانو(1395). ساختار عاملی و اعتباریابی فرم کوتاه مقیاس رسالت چند بعدی مسیر شغلی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان. اندیشه های نوین تربیتی, 12(3), 143-156.
 4. صفاری نیا، مجید؛ درتاج، افسانه(1396). اثربخشی معنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و بهزیستی روانی و اجتماعی سالمندان زن ساکن آسایشگاه‌های شهر دبی. مجله سالمندی ایران; ۱۲ (۴) :۴۸۲-۴۹۳
 5. فلاح چایی،سید رضا؛خالویی،سجاد(1395).مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در زوجین هر دو شاغل و یکی شاغل.فصل نامه روانشناسی تحلیلی-شناختی.7(27):27-19
 6. گواهی جهان،فاطمه(1386) .رابطه بین داشتن معنا در زندگی و رضایت از زندگی زناشویی. روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) 3(8):49-69
 7. محمدی بهنام(۱۳۹۵). بررسی رابطه ابهام نقش با خشنودی شغلی و عملکرد شغلی با میانجی گری رفتارهای پویای شغلی. مجله ارگونومی.; ۴ (۱) :۲۰-۲۷
 8. Bechtold, T. B. (2004). Predictors of life satisfaction among private liberal arts college and university faculty.
 9. Beegam, H., Muqthar, M., Wani, M. A., & Singh, B. (2017). Marital Adjustment among Single and Dual Working Couples.
 10. Davidson, J. C., & Caddell, D. P. (1994). Religion and the meaning of work. Journal for the scientific study of religion, 135-147.
 11. Diener, E., & Lucas, R. E. (2000). Personality and Subjective Well-Being Across the Life Span. In Temperament and Personality Development Across the Life Span (pp. 221-244): Psychology Press.
 12. Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of personality assessment, 49(1), 71-75.
 13. Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2009). Calling and vocation at work: Definitions and prospects for research and practice. The counseling psychologist, 37(3), 424-450.
 14. Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Make your job a calling: How the psychology of vocation can change your life at work. Templeton Foundation Press.
 15. Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2014). Strategies for discerning and living a calling. APA handbook of career intervention, 305-317.
 16. Dobrow, S. R. (2013). Dynamics of calling: A longitudinal study of musicians. Journal of organizational behavior, 34(4), 431-452.
 17. Douglass, R. P., Duffy, R. D., & Autin, K. L. (2016). Living a calling, nationality, and life satisfaction: A moderated, multiple mediator model. Journal of Career Assessment, 24(2), 253-269.
 18. Duffy, R. D., & Dik, B. J. (2013). Research on calling: What have we learned and where are we going? Journal of Vocational Behavior, 83(3), 428-436.
 19. Duffy, R. D., & Sedlacek, W. E. (2007). The presence of and search for a calling: Connections to career development. Journal of Vocational Behavior, 70(3), 590-601.
 20. Duffy, R. D., Allan, B. A., & Bott, E. M. (2012). Calling and life satisfaction among undergraduate students: Investigating mediators and moderators. Journal of Happiness Studies, 13(3), 469-479.
 21. Duffy, R. D., Autin, K. L., Allan, B. A., & Douglass, R. P. (2015). Assessing work as a calling: An evaluation of instruments and practice recommendations. Journal of Career Assessment, 23(3), 351-366.
 22. Eshtehad, A. (2009). Investigation of group therapy on well-being of university students. MSc. thesis]. Tehran: Tehran Psychiatric Institute,
 23. Frankl, V. E. (1985). Man's search for meaning: Simon and Schuster.
 24. Hagmaier, T., & Abele, A. E. (2012). The multidimensionality of calling: Conceptualization, measurement and a bicultural perspective. Journal of Vocational Behavior, 81(1), 39-51.
 25. Hirschi, A., & Herrmann, A. (2012). Vocational identity achievement as a mediator of presence of calling and life satisfaction. Journal of Career Assessment, 20(3), 309-321.
 26. Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E., & Thoresen, C. J. (2002). Are measures of self-esteem, neuroticism, locus of control, and generalized self-efficacy indicators of a common core construct? Journal of personality and social psychology, 83(3), 693.
 27. Mirfarhadi N, Mousavi S, Tabari R, Kazemnejhad leili E.(2011) Study the role of personal factors on life satisfaction of nurses employed in ‎hospitals affiliated to Guilan University of Medical Sciences. J Holist Nurs Midwifery; 21 (1) :52-58.
 28. Peterson, C., Park, N., Hall, N., & Seligman, M. E. P.(2009). Zest and work. Journal of Organizational Behavior, 30, 161–172. doi:10.1002/job.584
 29. Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of counseling psychology, 53(1), 80.
 30. Steger, M. F., Pickering, N. K., Shin, J. Y., & Dik, B. J. (2010). Calling in work: Secular or sacred? Journal of Career Assessment, 18(1), 82-96.
 31. Tzanakou, C. (2017). Dual career couples in academia, international mobility and dual career services in Europe. European Educational Research Journal, 16(2-3), 298-312.
 32. Wrzesniewski, A., McCauley, C., Rozin, P., & Schwartz, B. (1997). Jobs, careers, and callings: People's relations to their work. Journal of research in personality, 31(1), 21-33.