سیر رشد اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان کارشناسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی فرایند رشد و تغییر اشتیاق مسیرشغلیدانشجویان دختر دانشگاه الزهرا و مقایسه میزان اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان کارشناسی در بین ترم­های تحصیلی مختلف بود.روش:  این پژوهش توصیفی از نوع مقطعی بود که با توجه به هدف آن از روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم جامعه استفاده شد. از بین 6000 دانشجوی کارشناسی تعداد 361 نفر از دانشجویان مقیاس اشتیاق مسیرشغلی (هیرشی، فروند و هرمن،2014) را تکمیل کردند.یافته­ها: براساس آمار توصیفی اشتیاق مسیرشغلی و نمره گویه­های آن در میان دانشجویان ترم 5 برجسته­تر از سایر ترم­ها بود. در تحلیل واریانس یکراهه بین میزان اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان دختر در ترم­های تحصیلی مختلف تفاوت معنا­داری وجود نداشت. اما در مقایسه زوجی میزان اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان ترم یک به طور معناداری کمتر از دانشجویان ترم سه و پنج بود.نتیجه­گیری: نتایج نشان داد اشتیاق مسیرشغلی در طول سالهای تحصیلی افزایش می­یابد. بنابراین یکی از مهمترین مداخلات مسیرشغلی برای دانشجویان سال اول می­تواند تمرکز بر افزایش اشتیاق مسیرشغلی باشد.

عنوان مقاله [English]

Development of career engagement among undergraduate students

نویسندگان [English]

 • Hamide Abdolhoseini 1
 • parisa nilforooshan 1
 • Mohammadreza Abedi 1
 • Simin Hosseinian 2
1 University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to investigates the development and change process of career engagement among female Iranian undergraduate so it would compare career engagement during the semesters in undergraduate students. Methods: This research was a descriptive cross sectional study. Among the population of 6000 students, 361 students were selected by cluster sampling method who completed the Career Engagement Scale (Hirsch, Freund, & Herrmann, 2014). Results: Based on descriptive findings, career engagement was at the highest degree in fifth semester. The one-way analysis of variance (ANOVA) showed that there was no significant difference between amounts of career engagement among the female students in different semesters. But in pairwise comparisons, the degree of career engagement in first semester was significantly lower than third and fifth semesters. Conclusion: Results showed that career engagement increases during different academic years, so one of the most important missions of career interventions for the students of the first year is to focus on increasing their career engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Career engagement
 • career behaviors proactivity
 • career development
 1. بحرانی، محمود. (1384). مطالعه انگیزش تحصیلی دانش-آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. شماره4 (22). صفحه115-104.
 2. حجازی، الهه؛ رستگار، احمد؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ قربانی جهرمی، رضا. (1388). باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی. فصلنامه پژوهشهای روان‌شناختی. شماره 2 (38)، صفحه 46-25.
 3. صادقی، مصطفی؛ باقریان، علی. (1392). ارزیابی میزان و عمل اشتیاق به ادامه تحصیل در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. شماره 2 (12)، صفحه 114-103.
 4. عابدی، احمد؛ معماریان، آذین دخت؛ شوشتری، مژگان؛ گلشنی منزه، فرشته. (1393). بررسی اثربخشی مداخلات چند بعدی شناختی ـ رفتاری مارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی. شماره 32 (10). صفحه 79-93.
 5. گال، مردیت. ، بورگ، والتر. ، گال، جویس. (1996). روش‌های تحقیق کمی وکیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. (ج2). (ترجمه احمدرضا نصر و همکاران، 1387). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت).
 6. Bridgstock, R. (2009). The graduate attributes we’ve overlooked: Enhancing graduate employability through career management skills. Higher Education Research & Development, 28(1), 31–44.
 7. Creed, P. A., Patton, W., & Prideaux, L. -A. (2007). Predicting change over time in career planning and career exploration for high school students. Journal of Adolescence, 30(3), 377–392.
 8. Gottfried, A. E., Fleming, J. S., & Gottfried, A. W. (2001). Continuity of academic intrinsic motivation from childhood through late adolescence: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 93(1), 3.
 9. Hall, D. T. (2002). Careers in and out of organizations (Vol. 107). Sage.
 10. Hirschi, A., Freund, P. A., & Herrmann, A. (2014). The career engagement scale: Development and validation of a measure of proactive career behaviors. Journal of Career Assessment, 22(4), 575–594.
 11. Hirschi, A., Niles, S. G., & Akos, P. (2011). Engagement in adolescent career preparation: Social support, personality and the development of choice decidedness and congruence. Journal of Adolescence, 34(1), 173–182.
 12. Martin, A. J., & Liem, G. A. D. (2010). Academic personal bests (PBs), engagement, and achievement: A cross-lagged panel analysis. Learning and Individual Differences, 20(3), 265–270.
 13. McIlveen, P., & Perera, H. N. (2016). Career Optimism Mediates the Effect of Personality on Teachers’ Career Engagement. Journal of Career Assessment, 24(4), 623–636. https://doi. org/10. 1177/1069072715616059
 14. Neault, R. A., & Pickerell, D. A. (2011). Career engagement: Bridging career counseling and employee engagement.Journal of Employment Counseling, 48(4), 185–189.
 15. Nilforooshan, P., & Salimi, S. (2016). Career adaptability as a mediator between personality and career engagement. Journal of Vocational Behavior, 94, 1–10.
 16. Raelin, J. D., & Cataldo, C. G. (2011). Whither middle management? Empowering interface and the failure of organizational change. Journal of Change Management, 11(4), 481–507.
 17. Rudolph, C. W., Lavigne, K. N., & Zacher, H. (2017). Career adaptability: A meta-analysis of relationships with measures of adaptivity, adapting responses, and adaptation results. Journal of Vocational Behavior, 98, 17–34.
 18. Salmela-Aro, K., Tolvanen, A., & Nurmi, J. -E. (2009). Achievement strategies during university studies predict early career burnout and engagement. Journal of Vocational Behavior, 75(2), 162–172.
 19. Thomas, J. P., Whitman, D. S., & Viswesvaran, C. (2010). Employee proactivity in organizations: A comparative meta-analysis of emergent proactive constructs. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83(2), 275–300.
 20. Wolff, H. -G., & Moser, K. (2009). Effects of networking on career success: a longitudinal study. Journal of Applied Psychology, 94(1), 196.