تاثیر الگوی تفکر تاملی بر اطمینان از تصمیم گیری شغلی و تفکر تاملی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اهواز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف. هدف پژوهش تعیین تأثیر الگوی تفکر تأملی بر اطمینان از تصمیم گیری شغلی و تفکر تاملی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان شهر اهواز بود. روش. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان اهواز بودند (376 نفر) که از بین آنها 45 نفر با روش تصادفی ساده انتخاب شدند و در یک گروه آزمایش و دو گروه گواه گماشته شدند. پرسشنامه اطمینان از تصمیم گیری شغلی لاندری (2003) و پرسشنامه تفکر تاملی کمبر و یونگ (2000) در پیش آزمون اجرا شد و پس از 10 جلسه آموزش گروه آزمایشی پس آزمون اخذ شد و یک ماه بعد مرحله پیگیری انجام شد. یافته ها. تحلیل کوواریانس نشان داد الگوی تفکر تاملی، اطمینان از تصمیم گیری شغلی (7/34=F، 001/0 >p) و تفکر تاملی(6/14=F، 001/0 >p) را در گروه آزمایش بهبود داده است. تحلیل مرحله پیگیری هم حاکی از پایدار بودن این اثرات بود. نتیجه گیری. نظر به تاثیر مدل تدریس تأملی به عنوان الگوی تدریس نوین در بهبود مهارتهای دانشجویان، پیشنهاد می شود در قالب روش تدریس در واحد اصول و فنون تدریس برای رشته‌های دبیری دانشگاه فرهنگیان گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Reflective Thinking Model on the certainty for profession decision making and reflective thinking in the students of Farhangian university of Ahvaz

نویسنده [English]

 • Fakhrossadat Hosseini
farhangian University
چکیده [English]

Aim. This study aims to determine the effect of reflective teaching model on certainty for profession decision making and reflective thinking of female students of Farhangian University of Ahvaz. Method. The research methodology is semi-experimental study therein pretest, posttest and follow up design with control group was implemented. Statistical population were female students of Farhangian University of Ahvaz (376 person) that 45 person were selected by random sampling method and assigned to one experimental and two control groups. Profession decision making certainty scale (Landry, 2003) and reflective thinking questionnaire (Camber & Jung) were completed at pretest and after 10 session of reflective thinking model on experimental group, posttest was implemented and after one month follow up accomplished. Results. MANCOVA showed that RTM significantly increased profession decision making certainty (F= 34.7, p < 0.001) and reflective thinking (F= 14.6, p < 0.001). Analysis of follow up showed that this effects were stable. Conclusion. It is suggested to apply RTM as an efficient teaching method in the teaching patterns in teaching principles and techniques course for teaching fields of Farhangian University.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reflective thinking model
 • profession decision making
 • Farhangian University
 1. آقا زاده، محرم. (1393). راهنمایی روشهای نوین تدریس بر پایه پژوهشهای مغز محوری، ساخت‌گرایی، یادگیری از طریق همیاری و فراشناخت. انتشارات آییژ. تهران
 2. بیرانوند، زینب. (1393) .رابطه بین تدریس تأملی ، توانمندسازی و توانایی تفکر انتقادی معلّمان زبان انگلیسی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان .
 3. تویسرکانی راوری، فاطمه، عرب زاده، مهدی، کدیور، پروین، (1394). رابطه محیط کلاس، اهداف پیشرفت و تفکر تأملی با عملکرد ریاضی دانش آموزان . فصلنامه روان شناسی مدرسه. مقاله 4، دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 52-69
 4. شعبانی، حسن (1393). مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس) انتشارات سمت. تهران.
 5. -فردانش، هاشم (1392). طراحی آموزشی مبانی رویکرد‌ها و کاربرد‌ها . انتشارات سمت. تهران.
 6. کاشی، حانیه (1393). رابطه بین تدریس تأملی و خودکارآمدی مدرسان زبان انگلیسی با تجربه و تازه کار در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
 7. لطف آبادی، حسین (1393) روان شناسی تربیتی ،چاپ هشتم انتشارات سمت. تهران.
 8. Argyris, C. & Schon, D.A. (1996). Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice, Reading, Addison-Wesley Publishing.
 9. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Worth Publishers, Bahman 27, 1375
 10. Beyhan. O. (2013).The correlation of students’ views on constructivist teaching environment and teachers’ student controlideologies. Turkey Academic. Journals. org/ERR
 11. Brooks MG (1999). In Search Of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms. (Revised Ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development
 12. Cabrera, A.F., Nora, A., & Castaneda, M. (1992), The role of finances in the persistence process: A structural model. Research in Higher Education, 33 (5), 571-593.
 13. Daloglu, A. (2001). Fostering reflective teaching from the start: Journal keeping in pre-service teacher education. In J. Burton, & M. Carroll (Eds.), Journal writing. case studies in TESOL practice series pp. 87-101.
 14. Goldsmith, R. E. & Foxall, G. P. (2003). The measurement of innovativeness. L.V. Shavinina (Ed.), The international handbook of innovation (321-329).Oxford: Elsevier Sciences.
 15. Jonassen, D. H. & .Reeves (1996) Lerning with the teachnology. Handbook of research for educational communications and technology: new York: simon & Schuster macmillan.(pp.693-719).
 16. Kamarudin، M. Y. (2016). Inculcation of Higher Order Thinking Skills .(HOTS) in Arabic Language Teaching at Malaysian Primary Schools. Copyright © 2016 by authors and Scientific Research Publishing IncEditors
 17. Kember, D. & Leung, D. Y. (2000).Development of questionnaire to measure the level of reflective thinking.Assessment and Evaluation in Higher Education, 4, 381- 395.
 18. Kommers, P. A. M., Jonassen, D. H. & Mayes, T. M. (1992). Cognitive Tools for Learning. (Vol. 81). NATO ASI series. Germany. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 19. Landry, Carol Couvillion. (2003), self-effjcacy, motivation, and outcome expectation, correl ates college students, intenation certainty, the department of educational leadership, research, and counseling, copyright
 20. Leone, S. (2009). The relationship between classroom climate variables and student achievement. (Doctoral of Education, Bowling Green State University. Proquest Dissertations and Theses.
 21. McLeod, G. A., Barr, J., & Welch, A. (2015). Best practice for teaching and learning strategies to facilitate student reflection in pre-registration health professional education: An integrative review. creative education, 6, 440-454. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2015.64044