طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای شور و شوق هماهنگ به شغل در کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 استاد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیدههدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای شور و شوق هماهنگ به شغل در کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز بود. نمونه این پژوهش شامل 170 نفر از کارکنان سازمان بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان، پرسشنامه‌ها یا مقیاس‌های فرهنگ همکاری (کامرون و کوین)، شخصیت پویا (سیبرت و همکاران)، جهت‌گیری هدف یادگیری (واندوال)، شور و شوق هماهنگ به شغل (والرند)، تعهد عاطفی (آلن و مییر)، شیفتگی به شغل (باکر)، تعارض کار-خانواده (نت مایر و همکاران) و فرسودگی عاطفی (مسلش) را تکمیل نمودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM)  انجام گرفت. شاخص‌های برازش حاکی از برازش نسبتاً خوب الگو با داده‌ها بود. ضرایب مسیر نشان دادند متغیرهای شخصیت پویا، فرهنگ همکاری و جهت‌گیری هدف یادگیری بر شور و شوق هماهنگ به شغل اثر دارند، و شور و شوق هماهنگ به شغل بر متغیرهای تعهد عاطفی، شیفتگی به شغل، فرسودگی عاطفی و تعارض کار-خانواده اثر دارد. همچنین متغیرهای فرهنگ همکاری، شخصیت پویا و جهت‌گیری هدف یادگیری، به طور غیرمستقیم از طریق شور و شوق هماهنگ به شغل بر متغیرهای تعهد عاطفی، شیفتگی به شغل، فرسودگی عاطفی و تعارض کار-خانواده اثر دارند. با توجه به اثرات و پیامدهای مثبتی که این سازه بر اساس تحقیق حاضر در ابعاد مختلف سازمان دارد، پیشنهاد می‌شود مدیران سازمان‌ها از ظرفیت و توانایی این متغیر جهت افزایش بهره‌وری و حفظ سلامت روان‌شناختی کارکنان نهایت استفاده را به عمل آورند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and testing a model of the effect of important antecedents and outcomes harmonius passion at work in employees of the social security organization of Ahwaz city

نویسندگان [English]

 • raziyeh abedinivalamdahy 1
 • abdulzahra naami 2
1 ahvaz shahid chamran university
2 Ahvaz shahid chamran university
چکیده [English]

The purpose of the present study was designing and testing a model of important antecedents and outcomes harmonius passion at work in employees of the social security organization of Ahwaz city. The sample consisted of 230 employees who were selected by simple random sampling method. After removing Perth data, 170 questionnaires were analyzed. The research instruments or Questionnaire were clan culture, proactive personality, learning goal orientation, harmonious passion at work, emotional commitment, flow, work-family conflict and emotional exhaustion. The proposed model was evaluated through structural equation modeling (SEM). Finding indicated that the proposed model fit the data property. The path coefficients showed that the variables of proactive personality, clan culture, and learning goal orientation have a meaningful direct effect on the harmonious passion at work, and harmonious passion at work have a meaningful direct effect on the variables of emotional commitment, flow at work, emotional exhaustion, and work-family conflict. Also, Finding indicated that harmonious passion at work mediated the relations between clan culture, proactive personality, and learning goal orientation with emotional commitment, flow at work, emotional exhaustion, and work-family conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

 • antecedents
 • outcomes
 • harmonius passion at work
 1. منابع
 2. ارشدی، نسرین و پیریایی، صالحه (1393). نقش تعدیل‌کننده صفت شخصیتی وجدانی بودن در رابطه بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، (2) 4، صص 19-36.
 3. بریاجی، مهدی؛ نعامی، عبدالزهرا و هاشمی، سید اسماعیل (1395). بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی به شغل در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون. مجله دست‌آوردهای روان‌شناختی. دوره‌ی چهارم، سال 23، شماره‌ی 1، صص، 154-137.
 4. حاجی حسنی، مهرداد و کاوه، منیژه (1395). تعیین سهم جهت‌گیری هدف، حمایت سازمانی ادراک‌شده و پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش‌بینی اشتیاق شغلی معلمان زن شهرستان شهرکرد. مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 3، صص 1-10.
 5. حیاوی، غزاله (1390). اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر تعهد عاطفی، خشنودی شغلی و عملکرد شغلی با میانجی‌گری اعتماد به سازمان و عزت نفس سازمان محور در کارکنان ستادی شرکت ملی حفاری ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 6. خوشکام، لیلا (1386). بررسی میزان رابطه آموزش‌های IT با متغیرهای تعهد سازمانی، خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی، میل ماندن در شغل و عملکرد شغلی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 7. عریضی، حمیدرضا؛ جوانمرد، شبنم و نوری، ابوالقاسم (1393). رابطه تعارض کار-خانواده با عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و سرزندگی، با توجه به نقش برنامه اقماری و غیراقماری. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دوره 15، شماره 56، صص 105-115.
 8. عشرتی، طیبه (1387)بررسی روابط ساختاری برخی از عوامل روان شناختی خطرزا و محافظت کننده آمادگی اعتیاد در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان‌های مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 9. لاتام، گری (2007). انگیزش شغلی تاریخچه، نظریه، پژوهش و عمل. ترجمه: نسرین ارشدی (1389). تهران: انتشارات جاودانه، جنگل.
 10. Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational and organizational psychology, 63(1), 1-18.
 11. Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of educational psychology, 84(3), 261.
 12. Bakker, A. B. (2005). Flow among music teachers and their students: The crossover of peak experiences. Journal of vocational behavior, 66(1), 26-44.
 13. Bakker, A. B. (2008). The work-related flow inventory: Construction and initial validation of the WOLF. Journal of vocational behavior, 72(3), 400-414.
 14. Baum, J. R., Locke, E. A., & Smith, K. G. (2001). A multidimensional model of venture growth. Academy of management journal, 44(2), 292-303.
 15. Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1999). Proactive behavior: Meaning, impact, recommendations. Business Horizons, 42(3), 63-70.
 16. Bhatnagar, J. (2017). Mediator analysis of passion for work in Indian.
 17. Brown, K. W., Ryan, R. M., & Creswell, J. D. (2007). Mindfulness: Theoretical foundations and evidence for its salutary effects. Psychological inquiry, 18(4), 211-237.
 18. Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2006). Diagnosing and changing organizational culture. San Francisco, CA: Joseey-Bass.
 19. Cordes, C. L., & Dougherty, T. W. (1993). A review and an integration of research on job burnout. Academy of management review, 18(4), 621-656.
 20. Crant, J. M. (2000). Proactive behavior in organizations. Journal of management, 26(3), 435-462.
 21. Csikszentmihalyi, M. (1975). Boredom and Anxiety: The Experience of Flow in Work and Play.
 22. Curran, T., Hill, A. P., Appleton, P. R., Vallerand, R. J., & Standage, M. (2015). The psychology of passion: A meta-analytical review of a decade of research on intrapersonal outcomes. Motivation and Emotion, 39(5), 631-655.
 23. Demerouti, E., Bakker, A. B., Sonnentag, S., & Fullagar C. G. (2012). Workrelated flow and energy at work and at home: A study on the role of daily recovery. Journal of Organizational Behavior, 33, 276–295.
 24. Donahue, E. G., Forest, J., Vallerand, R. J., Lemyre, P. N., Crevier‐Braud, L., & Bergeron, É. (2012). Passion for work and emotional exhaustion: The mediating role of rumination and recovery. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 4(3), 341-368.
 25. Drawbaugh, M. L. (2017). What Affects Perceived Job Stress? Influence of Work Passion and Goal Orientation.
 26. Dweck, C. S. (1989). Motivation.
 27. Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American psychologist, 41(10), 1040.
 28. Drawbaugh, M. L. (2017). What Affects Perceived Job Stress? Influence of Work Passion and Goal Orientation.
 29. Forest, J., Mageau, G. A., Sarrazin, C., & Morin, E. M. (2011). “Work is my passion”: The different affective, behavioural, and cognitive consequences of harmonious and obsessive passion toward work. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 28(1), 27-40.
 30. Fuller, B., & Marler, L. E. (2009). Change driven by nature: A meta-analytic review of the proactive personality literature. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 329-345.
 31. Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of management review, 10(1), 76-88.
 32. Gulyani, G. & Bhatnagar, J. (2017). Mediator analysis of passion for work in Indian millennials: Relationship between protean career attitude and proactive work behavior. Career Development International, 22(1), 50-69.
 33. Hafer JC, Martin TN (2006). Job Involvement or Affective Commitment: A ensitivity Analysis Study of Apathetic Employee Mobility. Institute of Behavior and Applied Management.
 34. Hashemi, L., & Latifian, M. (2009). Relationship between perfectionism and goal orientation in students. QJ Psychol Stud, 5(3), 7.
 35. Heritage, B., Pollock, C., & Roberts, L. (2014). Validation of the organizational culture assessment instrument. PloS one, 9(3), e92879.
 36. Houlfort, N., Philippe, F. L., Bourdeau, S., & Leduc, C. (2017). A Comprehensive Understanding of the Relationships Between Passion for Work and Work–Family Conflict and the Consequences for Psychological Distress.
 37. Houlfort, N., L. Philippe, F., J. Vallerand, R., & Menard, J. (2013). On passion and heavy work investment: personal and organizational outcomes. Journal of Managerial Psychology, 29(1), 25-45.
 38. Houlfort, N., & Rinfret, N. (2010). Favoriser la satisfaction au travail des directeurs generaux du reseau de la sante et des services sociaux: Impact du style de leadership adopte et dela passion envers le travail.[To facilitate the work satisfaction of general managers of health and social services: The impact of leadership style and passion for work]. Management humain des organisations: Grandeurs et misères de la fonction de dirigeant, 165-185.
 39. Houlfort, N., & Vallerand, R. J. (2013). Leadership and organizational culture as determinants of passion for work. Manuscript submitted for publication.
 40. Laschinger, H. K. S., & Grau, A. L. (2012). The influence of personal dispositional factors and organizational resources on workplace violence, burnout, and health outcomes in new graduate nurses: A cross-sectional study. International journal of nursing studies, 49(3), 282-291.
 41. Lee, S. K. J., Yu, K. (2004). Corporate culture and organizational performance. Journal of managerial Psychology, 19, 340–359. doi: 10.1108/02683940410537927.
 42. Marsh, H. W., Vallerand, R. J., Lafrenière, M. A. K., Parker, P., Morin, A. J., Carbonneau, N., ... & Salah Abduljabbar, A. (2013). Passion: Does one scale fit all? Construct validity of two-factor passion scale and psychometric invariance over different activities and languages. Psychological assessment, 25(3), 796.
 43. Maslach, C. (2011). Burnout and engagement in the workplace: New perspectives. European Health Psychologist, 13(3), 44-47.
 44. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). MBI: Maslach burnout inventory. Palo Alto, CA.
 45. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of organizational behavior, 2(2), 99-113.
 46. Maslach, C., & Leiter, M. P. (2008). Early predictors of job burnout and engagement. Journal of Applied Psychology, 93, 498–512.
 47. Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human resource management review, 1(1), 61-89.
 48. Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1984). Testing the" side-bet theory" of organizational commitment: Some methodological considerations. Journal of applied psychology, 69(3), 372.
 49. Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of applied psychology, 78(4), 538.
 50. Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of vocational behavior, 14(2), 224-247.
 51. Netemeyer, R. G., Boles, J. S., & McMurrian, R. (1996). Development and validation of work–family conflict and family–work conflict scales. Journal of applied psychology, 81(4), 400.
 52. Ragelberg, Steven G (2017). The SAGE Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology. Second Edition.
 53. Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality, 9(3), 185-211.
 54. Schein, E. H. (2009). The corporate culture survival guide(Vol. 158). John Wiley & Sons.
 55. Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Special issue on happiness, excellence, and optimal human functioning. American Psychologist, 55(1), 5-183.
 56. Seibert, S. E., Crant, J. M., & Kraimer, M. L. (1999). Proactive personality and career success. Journal of applied psychology, 84(3), 416.
 57. Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: empirical validation of interventions. American psychologist, 60(5), 410.
 58. Suppiah, V., & Singh Sandhu, M. (2011). Organisational culture's influence on tacit knowledge-sharing behaviour. Journal of knowledge management, 15(3), 462-477.
 59. Vallerand, R. J., Blanchard, C., Mageau, G. A., Koestner, R., Ratelle, C., Leonard, M., ... & Marsolais, J. (2003). Les passions de l'ame: on obsessive and harmonious passion. Journal of personality and social psychology, 85(4), 756.
 60. Vallerand, R. J., & Houlfort, N. (2003). Passion at work. Emerging perspectives on values in organizations, 175-204.
 61. Vallerand, R. J., Houlfort, N., & Forest, J. (2014). Passion for work: Determinants and outcomes. Oxford handbook of work engagement, motivation, and self-determination theory, 85-105.
 62. Vallerand, R. J., Mageau, G. A., Elliot, A. J., Dumais, A., Demers, M. A., & Rousseau, F. (2008). Passion and performance attainment in sport. Psychology of Sport and Exercise, 9(3), 373-392.
 63. Vallerand, R. J., Paquet, Y., Philippe, F. L., & Charest, J. (2010). On the role of passion for work in burnout: A process model. Journal of personality, 78(1), 289-312.
 64. VandeWalle, D. (1997). Development and validation of a work domain goal orientation instrument. Educational and Psychological Measurement, 8, 995-1015.
 65. Veenhoven, R. (1984). Conditions of Happiness. Dordrecht, The Netherlands: Reidel. Diener, E., Gohm, CL, Suh, E. and Oishi, S.(2000). Similarity of the relations between marital status and subjective well-being across cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31, 419.
 66. Yousaf, A., Sanders, K., & Shipton, H. (2013). Proactive and politically skilled professionals: What is the relationship with affective occupational commitment?. Asia pacific journal of management, 30(1), 211-230.