ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ابعاد رشد حرفه ای مشاوران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مشاوره ، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت ، ایران

2 استادیار گروه مشاوره ، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه ابعاد رشدی مشاوران بود. این پژوهش به لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش یک روش توسعه ای و از لحاظ شیوه ی جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری مشاوران و روان شناسان فعال در حوضه ی مشاوره در شهر شیراز در سال 1395 بودند. نمونه گیری به شیوه‌ی  خوشه ای - تصادفی انجام شد. در مجموع 305 مشاور در تحقیق حاضر شرکت کردند. برای تحلیل داده های این پژوهش از نمودار اسکری کتل ، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های کرویت بارتلت، کفایت نمونه برداری (KMO )، تحلیل عاملی با چرخش واریماکس، تحلیل واریانس چندمتغییره (MANOVA )، آلفای کرونباخ و ضریب تصنیف و بازآزمایی استفاده شد. روایی محتوایی آزمون با نظر 20 نفرازمتخصصان روان شناسی و مشاوره مناسب ارزیابی شد. نتیجه تحلیل عاملی با استفاده از روش واریماکس و براساس آزمون اسکری بیانگر وجود 4 عامل (دانش و پویایی، ویژگی‌ها و ارزش‌ها، آگاهی از اصول اخلاقی و استانداردها و نگرش حرفه‌ای و فرهنگی) در پرسشنامه ابعاد رشدی مشاوران بود. که در مجموع 38/40 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کردند، همچنین برای روایی همگرا ضریب همبستگی عوامل پرسشنامه با نمره کل 59/0 و روایی واگرا میانگین ضرایب همبستگی عوامل با یکدیگر 28/0 محاسبه گردید و روایی ملاکی نشان دهنده ی همبستگی  نمره کل پرسشنامه محقق ساخته با پرسشنامه هویت حرفه ای وو (2013) در سطح خوب و معناداراست (88/0= (r. در روایی تشخیصی این مقیاس برای دو گروه از مشاوران با تجربه و کم تجربه تفاوت معناداری را میان دو گروه نشان داد. ضریب آلفای کرانباخ برای کل آزمون 91/0 و به تریتب برای 4 خرده مقیاس 94/0، 83/0، 71/0 و 61/0 و  همچنین روش دو نیمه کردن( تنصیف) برای کل آزمون 92/0  و برای 4 عامل به ترتیب 90/0، 80/0، 54/0 و 43/0  محاسبه شد. ضریب بازآزمایی با فاصله زمانی دو هفته 98/0 بود.بنابرنتایج بدست آمده میتوان گفت پرسشنامه ابعاد رشدی مشاوران ابزاری معتبر، باروایی بالااست که میتواند برای ارزیابی رشدحرفه ای مشاوران بکاررود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and validity of the dimensions of development of conselors questionnaire

نویسندگان [English]

 • maryam farshad 1
 • katrin fekri 2
1 graduate of department of counseling,Marvdasht Branch,Islamic Azad University,Marvdasht, Iran
2 Assistant professor of Department of counseling, Marvdasht Branch,Islamic Azad University Marvdasht, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to construct and validate of DDCQ: the Dim ensions of Development of Counselors Questionnaire. This study was included in applied research because of its purpose, it was a developmental approach in terms of method, and a descriptive – survey in terms of how to collect the information. Statistical population was the counselors and psychologists who were Active in the area of consultation in Shiraz in 2016. Sampling was done by cluster - random sampling technique. Overall, 305 counselors have participated in this study. In order to the statistical analysis of this study, Cattell’s scree plot, Pearson correlation coefficient , Bartlett's test of sphericity Olkin (KMO), factor analysis with Varimax rotation, multivariable analysis of variance (MANOVA), Cronbach's alpha coefficient , split – half and test retest methods were used. The content validity of the test was appropriately evaluated by 20 experts in psychology and counseling. As a result of factor analysis using Varimax method based on Scree test has shown that there were four factors (knowledge and dynamics, features and values, awareness of ethical principles and standards, professional and cultural attitudes) in the Dimensions of Development of Counselors Questionnaire. In total, 38/40 % of the total variance explained, and also the correlations for convergent validity of the questionnaire with a total score were 0/59, and Average divergent validity coefficients’ factors with each other were calculated 0/28. Criterion validity reflects the correlation between the total score of self-designed questionnaire (DDCQ) with Woo ‘s professional identity questionnaire (2013) is at a high level and meaningful (r=0/88). Discriminant validity of this scale for both experienced and inexperienced group of consolers has shown the significant differences between the two groups. Cronbach's alpha coefficient for total score was 0/91 and in order for subscales were 0/94, 0/83, 0/71 and 0/61. The split method (split-half) for the whole test was 0/92, and in order for subscales were calculated 0/90, 0/80, 0/54 and 0/43. Retest coefficients, with an interval of two weeks, was 0/98. Recording the results obtained, it can be said that the Dimensions of Development of Counselors Questionnaire is a valid instrument, with high reliability, can be used to assess the professional development of counselors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Dimensions of Development of Counselors Questionnaire
 • validity
 • Reliability
 1. پروچسکا، جورجونورکراس(2007). نظریه‌های رواندرمانی. ترجمه یحیی سید محمدی. ( 1392). تهران. انتشاراترشد
 2. جهانپور، فائزه، خلیلی، آرش، پولادی، شهناز، ذوالعدل، محمد، دهقانیان، حمید. (1393). ساختوارزیابیپرسشنامهاخلاقدرحرفهپرستاری. ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. شماره 9. 66- 75.
 3. جهانیان، رمضان و قدسی، سمانه. (1393). رابطه‌ی سلامت و عدالت سازمانی با رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمانهای آموزشی. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. 3. 97-114.
 4. دوکانه ای فرد، فریده؛ شفیع آبادی، عبدالهآ وشریفی، حسن پاشا. (1387). ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت شناختی مشاوران موفق از دیدگاه جامعه مشاوران. اندیشه و رفتار. دوره‌ی سوم. شماره 10. 33-46. ‎
 5. ساعتچی، مهدی. (1383). نظریه‌های مشاوره وروان درمانی. تهران. نشر ویرایش.
 6. شفیع آبادی، عبدالله. (1391). راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردها). تهران. انتشارات سمت.
 7. صیادی، علی؛ شفیع آبادی، عبدالله و کرمی، ابوالفضل. (1389). "تدوین برنامه توانمندسازی روان شناختی مبتنی بر مدل چندمحوری شفیع آبادی ومقایسه اثربخشی آن با مدل شناختی توماس و ولتهوس بین مشاوران دبیرستانهای شهررشت ". فصلنامه فرهنگ مشاوره، شماره اول. 48-19.
 8. فرزانه، سارا. (1393). بررسی مهمترین مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اساتید، ازدیدگاه اعضای هیئت علمی، دانشجویان کارشناسی ارشد و مدیران گروه دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان. کنفرانس بین‌المللی اقتصاد. دوره‌ی لهستان.
 9. قاسمزاده، ابوالفضل؛ زوار، تقی؛ مهدیون، روحاله؛ رضائی، ادیبه. (1393). رابطه اخلاق حرفه ای با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی: نقش میانجی گر فرهنگ خدمتگزاری. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. ‌سال نهم، شماره 2.
 10. کوری، جرالد (2013). مورد پژوهی در مشاوره و روان درمانی.ترجمه عبدالله شفیع آبادی و بیتا حسین. (1393). تهران. انتشارات جنگل جاودانه.
 11. کیانی، ا، نوابی نژاد، ش و احمدی، خ ( 1387). ویژگی‌هایشخصیتی و رعایت اخلاق حرفه‌ای ئر مشاوران و روان شناسان. اندیشه و رفتار. شماره‌ی 8. 33-45.
 12. میر طاهری، لیلا، جمالی، اختر و آراسته، حمید رضا. (1394). بررسی حیطه‌های و مولفه‌های اصلی توسعه و بالندگی اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مقایسه آن با وضع مطلوب. فصلنامهآموزش و توسعه منابع انسانی. شماره 4. 101- 126.
 13. Brown, C., & Trangsrud, H. B. (2008). Factors associated with acceptance and decline of client gift giving. Professional Psychology, Research and Practice, 39, 505-511.
 14. Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2014). Fundamentals of clinical supervision (5th ed. ). Upper Saddle River, NJ. Pearson.
 15. Brekelmans, G., Maassen, S., Poell, R. F., & van Wijk, K. (2015). The development and empirical validation of the Q-PDN: A questionnaire measuring continuingprofessional development of nurses. Nurse education today, 35(1), 232-238.
 16. Cai, Z., Guan, Y., Li, H., Shi, W., Guo, K., Liu, Y. ,. .. & Hua, H. (2015). Self-esteem and proactive personality as predictors of future work self and career adaptability: An examination of mediating and moderating processes. Journal of Vocational Behavior, 86, 86-94.
 17. Capuzzi, D., & Gross, D. R. (2013). Introduction to the counseling profession. Routledge.
 18. Carney, J., & McCarren, K. (2012). Social work education in non-sexual dual relationships. Journal of Social Work Values and Ethics, 9(2), 10-20
 19. Corey, G. (2012). Case approach to counseling and psychotherapy. USA: Cengage learning.
 20. Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P. (2005). An approach to teaching ethics courses in human services and counseling. Counseling and Values, 49, 193-207.
 21. Caspar, F., Berger, T., & Hautle, I. (2004). The right view of your patient: A computer assisted, individualizedmodule for psychotherapy training. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 41,125–135.
 22. Capuzzi, D., & Gross, D. R. (2013). Introduction to the counseling profession. Routledge.
 23. Crant, J. M. (2000). Proactive behavior in organizations. Journal of Management, 26, 435–462.
 24. Dang,Y, & Sangganjanavanich, V. F. (2015). Promoting Counselor Professional and PersonalWell-Being Through Advocacy. Journal of Counselor Leadership and Advocacy, 2: 1–13.
 25. Flynn, S. V., & Hays, D. G. (2015). The Development and Validation of the Comprehensive Counseling Skills Rubric. Counseling Outcome Research and Evaluation, 6(2), 87-99.
 26. Fuller, B., Jr., & Marler, L. E. (2009). Change driven by nature: A meta-analytic review of the proactive personality literature. Journal of Vocational Behavior, 75, 329–345
 27. Hammond, C., & Czyszczon, G. (2014). Home-Based Family Counseling An Emerging Field in Need of Professionalization. The Family Journal, 22(1), 56-61.
 28. Hsieh, H. H., & Huang, J. T. (2014). The Effects of Socioeconomic Status and Proactive Personality on Career Decision Self‐Efficacy. The Career Development Quarterly, 62(1), 29-43.
 29. Gibson, D. M., Dollarhide, C. T., & Moss, J. M. (2010). Professional identity development: A grounded theory of transformational tasks of new counselors. Counselor Education and Supervision, 50, 21–38.
 30. Kaplan, D. M., Wade, M. E., Conteh, J. A., & Martz, E. T. (2011). Legal and ethical issues surrounding the use of social media in coun‌seling. Counseling and Human Development, 43, 2-10.
 31. Nugent, F. A., & Jones, K. D. (2009). Introduction to the profession of counseling (5th ed. ). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 32. Machorro, V. D., & Suck, A. T. (2014). Professional Identity of Counselors in Mexico: A Commentary. Professional Counselor, 4(1), 84-92.
 33. Middleton, R. A., Ergüner-Tekinalp, B., Williams, N. F., Stadler, H. A., & Dow, J. E. (2011). Racial identity development and multicultural counseling competencies of White mental health practitioners. International Journal of Psychology & Psychological Therapy, 11(2), 201-218.
 34. Oden, K., Miner-Holden, J., & Balkin, R. (2009). Required counseling for mental health professional trainees: Its perceived effect on self-awareness and other potential benefits. Journal of Mental Health, 18(5), 441-448.
 35. Okurame, D. E., & Balogun, S. K. (2005). Role of informal mentoring in the career success of first-line bank managers: A Nigerian case study. Career Development International, 10(6/7), 512-521.
 36. Pam M. S. (2016). Fact checked by Psychology Dictionary staff, Refer to http://www. psychologydictionary. org.
 37. Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career adapt-abilities scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80, 661–673.
 38. Strasser, J., & Gruber, H. (2015). Learning processes in the professional development of mental health counselors: knowledge restructuring and illness script formation. Advances in Health Sciences Education, 20(2), 515-530.
 39. Smaby, M., & Maddux, C. (2010). Basic and Advanced Counseling Skills: Skilled Counselor Training Model. Cengage Learning.
 40. Sue DW (2001). The super ordinate nature of cultural competence. The Counseling Psychologist, 29, 850–857.
 41. Sue, D. W., & Sue, D. (2003). Counseling the culturally diverse: Theory and practice (4th ed. ). New York: John Wiley and Sons.
 42. Trimberger, G. E. (2012). An exploration of the development of professional boundaries. Journal of Social Work Values and Ethics, 9, 68-75.
 43. Warren, J ; Ahls, C; Asfaw,A. H ; Johnna C;Weatherford,N,J; Zakaria,N,S. (2014). Ethics Issues and Training Needs of Mental Health Practitioners in a Rural Setting. Journal of Social Work Values and Ethics, 11(2). 61 – 75.
 44. Woo, H. R. (2013). Instrument construction and initial validation: Professional Identity Scale in Counseling (PISC). PhD (Doctor of Philosophy) thesis, The University of Iowa. USA.
 45. Young, M. A. (2013). Learning the art of helping: Building blocks and techniques (5th ed. ). Upper Saddle River, NJ. Merrill Prentice Hall.