بررسی تاثیر مالکیت روان‌شناختی بر عملکرد شغلی کارکنان صنعت هوانوردی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مالکیت روان‌شناختی بر عملکرد شغلی است. پژوهش پیش رو از دید هدف کاربردی است؛ از نظر ماهیت و روش، پژوهشی توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی به‌شمار می‌رود؛ هم‌چنین از جنبة زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داده‌ها، پژوهشی کمی به‌شمار می‌رود. جامعه آماری پژوهش تعداد 460 نفر از کارکنان یکی فرودگاه‌های آموزش خلبانی بودند که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 210 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش برای سنجش مالکیت روان‌نشناختی از پرسش‌نامة مالکیت روان‌شناختی ون‌داین و پیرس(2004) و در بخش عملکرد شغلی از پرسش‌نامه‌ای عملکرد شغلی پاترسون(1970) استفاده گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که مالکیت روان‌شناختی با عملکرد شغلی رابطه‌ای مثبت و معنادار داشته و ابعاد مختلف مالکیت روان‌شناختی توانایی پیش‌بینی عملکرد شغلی کارکنان را دارد. بنابراین، با ایجاد احساس دلبستگی در کارکنان در جهت هم‌سو ساختن اهداف فردی با اهداف سازمانی و نهادینه ساختن حس مالکیت و تعلق، آگاهی فردی، اندیشه‌ها، آرا و عقاید و باورهای کارکنان به اهداف سازمانی می‌توان سطح عملکردی  کارکنان را تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effect of psychological ownership on employee job performance among aviation industry personnel

چکیده [English]

Psychological ownership means attachment between the individual and the aim is to understand the impact of their behavior. The purpose of this study was to investigate the psychological ownership on job performance. The aim of the present study is an applied perspective, the nature and methods, descriptive and correlational research focuses also on the time dimension, and the cross-sectional view of the types of data, quantitative research is considered. Statistical population consists of 460 employees of flight training airport that in accordance Morgan table 210 were selected by simple random sampling. In this research for measuring Psychological ownership Van dyne and Pearce (2004) questionnaire and for Job performance Paterson (1970) questionnaire have been used. The results showed that psychological ownership has a positive and significant relationship with job performance and dimensions of psychological ownership is the ability to predict job performance. Therefore, to create a sense of attachment to the staff for aligning individual goals with organizational goals and institutionalize the sense of ownership and belonging, self-consciousness, thoughts, ideas, opinions and beliefs of employees to organizational goals can be used to enhance the performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological ownership
 • Job performance
 • organizational and job based Psychological ownership
 1. - آذرنوش، فاطمه؛ نیسی، عبدالکاظم؛ مرادی، سمیرا؛ دریکوند، طیبه(1391). رابطة مالکیت روا نشناختی با تعهد عاطفی و میل ماندن در شغل در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز، مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 13)پ(1)، صص: 82-74.
 2. - نعامی، ع . آذرنوش، ف . شناور، ف . و امین، ف(1389). بررسی روابط ساده و چندگانة متغیرهای توانمندسازی روان شناختی و مالکیت روان شناختی با انگیزش شغلی در کارکنان صنایع فولاد اهواز. مجموعة مقالات ارائه شده در دومین کنگرة روا نشناسی صنعتی و سازمانی ایران .
 3. - هومن، حیدرعلی(1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل؛ چاپ اول؛ تهران، انتشارات سمت.
 4. - Avey, J., Avolio, B., Crossley, C., & Luthans, F. (2009). Psychological Ownership: Theoretical Extensions,
 5. - Bass, M.B. (2000). The future of leadership in learning organizations. Journal of Leadership & Organizational Studies, 7(3), 18-40.
 6. - Brewer, C. (2010). Servant leadership: A review of literature. Online Journal of Workforce Education and Development, Volume IV, Issue 2. Retrieved from ttp://www.opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context.
 7. - Druskat, V.U. & Pescosolido, A.T. (2002), “The Content of Effective Teamwork Mental Models in Self-managing Teams: Ownership, Learning, and Heedful Interralating”, Human Relations, Issue: 55, pp. 283-314.
 8. - Furby, L. (1978), “Possessions in Humans: An Explanatory Study of Its Meaning and Motivation”, Social Behaviorand Personality, Vol. 6, Issue: 1, pp. 49-65.
 9. - Greenleaf,R.F.(1977). "Servant leadership: A journey into nature of legitimate power and greatnes".Paulist press,Mahwah,NT.
 10. - Kuick,Van.(1996)." The meaning of servant leadership". A Dissertation presented in Partial fulfillment of the requirement for the degree Doctor of Philosophy,Manitoba university.
 11. - Laub, J. A.(1999). Assessing the servant organization: Development of the organizational leadership assessment (OLA) instrument. Doctoral dissertation. Florida Atlantic University.
 12. - Mayhew, M. G., Ashkanasy, N.M., & Bramble, T., Gardner J. (2007). A study of antecedents and consequences of psychological ownership in organizational settings. The Journal of Social Psychology, 147 (5), 477-500.
 13. - Mayhew, M. G., Ashkanasy, N.M., & Bramble, T., Gardner, J. (2007). A study of antecedents and consequences of psychological ownership in organizational settings. The Journal of Social Psychology, 147 (5), 477-500.
 14. - Md-Sidin, S., Sambasivan, M., & Muniandy, N. (2010). Impact of psychological ownership on the performance of business school lecturers. Journal Of Education For Business, 85, 50-56.
 15. - Measurement, And Relation To Work Outcomes. Journal of Organizational Behavior, 30, 173-191.
 16. - Mowday, R., Steers., & Porter, L. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224-227.
 17. - Nagy, M.S. (1996). What to do when you are dissatisfied with job satisfaction scales: A better way to measure job satisfaction, Radford University.
 18. - O’driscoll, M., Pierce. J., & Coghlan, A. (2006). The psychology of ownership: work environment structure organizational commitment, and citizenship behaviors Group & Organization Management, 31,(3), 388-416.
 19. - O’Reilly, C. E. (2002). The wrong kind of ownership. Across the Board, Sept/Oct, 19–20.
 20. - Olckers, C. (2011). A Multi-Dimentional Measure of Psychological Ownership For South African organization. Thesis doctor of human resource management the faculty of economic and management sciences. University Of Pretoria.
 21. - Ozler, H., Yilmaz, A., & Ozler, D. (2008). Psychological Ownership: an empirical study on its antecedents and impacts upon organizational behaviors. Problems And Perspectives In Management, 6, Issue 3.
 22. - Ozler, H., Yilmaz, A., & Ozler, D. (2008). Psychological Ownership: an empirical study on its antecedents and impacts upon organizational behaviors. Problems And Perspectives In Management, 6, Issue 3.
 23. - Page, Don & Wong, Paul T. P.(2003). A conceptual framework for measuring servant-leadership, Earn a master’s degree in leadership at Trinity Western University: www.twu.ca/Leadership.
 24. - Patterson,K.(2003)."servant leadership: A theorical model ". A Dissertation presented in Partial fulfillment of the requirement for the degree Doctor of Philosophy,Regent university.
 25. - Pierce, J. L., O’driscoll, M., & Coghlan, A. (2004). Work environment structure and psychological ownership: the mediating effects of control. Journal of Social Psychology, 144(5), 507.
 26. - Pierce, J. L., O’driscoll, M., & Coghlan, A. (2004). Work environment structure and psychological ownership:the mediating effects of control. Journal of Social Psychology, 144(5), proquest. Pg. 507.
 27. - Pierce, J.L., Kostora, T., & Dirks, K.T. (2001). Toward a theory of psychological ownership in organizations. The Academy of Management Review, 26(2), 298-310.
 28. - Pierce, J.L., Kostova, T. & Dirks, K.T. (2001), “Toward a Theory of Psychological Ownership in Organizations”, Academy of Management Review, Vol. 26, Issue: 2, ss. 298-310.
 29. - Pierce, J.L., Kostova, T., & Dirks, K.T. (2003). The state of psychological ownership: integrating and extending a century of research. Review of General Psychology, 7 (1), 84–107.
 30. - Pierce, J.L., Kostova, T., & Dirks, K.T. (2003). The state of psychological ownership: integrating and extending a century of research. Review of General Psychology, 7 (1), 84–107.
 31. - Pierce, J.L., Rubenfeld, S.A., & Morgan, S. (1991).Employee ownership: a conceptual model of processand effects. Academy of Management Review, 16,121–144.
 32. - Richards, B., Obrien, T., & Akroyd, D. (1994). Predicting the organizational commitment of marketing education teachers by work related rewards. Journal of Industrial Teacher Education, 32. No 1.
 33. - Seely, T. (2006). The impact followership dimensions on affective commitment and in-role behavior and extra -role performance. Thesis doctor of philosophy in consulting psychology, marshall goldsmith school of management organization studies division. Sandiegoalliant international university.
 34. - Spears , L.C.(2010). Character and Servant Leadership: Ten characteristics of effective, Caring leaders, The Journal of Virtues & Leadership, 1, 25-30.
 35. - Van Dyne, L., & Pierce, J. (2004). Psychological ownership and feelings of possession: three field studies predicting employee attitudes and organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior,39, 459-439.
 36. - Wiener, Y., & Vardi, Y. (1980). Relationships between job, organization, and career commitments and work outcomes-an integrative approach. Organizational Behavior and Human Performance, 26, 81-96.