نقش تناسب فرد با شغل بر رفتارهای کاری نوآورانه با میانجی‌گری استقلال شغلی و اشتیاق شغلی معلمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تناسب فرد با شغل بر رفتارهای کاری نوآورانه با میانجی­گری استقلال شغلی و اشتیاق شغلی معلمان بوده است.  روش: این پژوهش کاربردی، از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی مدل معادلات ساختاری می­باشد. جامعه آماری پژوهش را معلمان ابتدایی شهر زاهدان (2200 نفر) تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 329 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه­های تناسب فرد با شغل وگل و فلدمن (2009)، رفتار کاری نوآورانه جانسن (2000)، استقلال شغلی پیرسون و هال (۱۹۹۳) و اشتیاق شغلی سالواناوا و شوفلی(2001) استفاده گردید. داده­های پژوهش با استفاده از روش­های آماری همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری، از طریق نرم افزارspss23 و Lisrel8.8 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها: یافته­ها نشان داد که تناسب فرد با شغل بر رفتارهای کاری نوآورانه به طور مستقیم و از طریق استقلال شغلی و اشتیاق شغلی به طور غیر مستقیم بر رفتارهای کاری نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته­ها می­توان پیشنهاد داد که به منظور افزایش رفتارهای کاری نوآورانه در آموزش و پرورش، در گزینش معلمان، افرادی انتخاب شوند که متناسب با حرفه معلمی باشند، اشتیاق آنان به شغل معلمی نمایان باشد و زمینه داشتن استقلال شغلی به معلمان فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Person-Job Fit on Innovative Work Behaviors Mediated by Job Independence and Work Engagement of Teachers

نویسندگان [English]

  • samaneh salimi 1
  • mohsen ghanbari 2
1 Department of Educational Adminstration, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Master of Department of Educational Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study aimed to investigate the role of person-job fit on innovative work behavior (IWB) by the mediating role of teachers' job independence and engagement. Method: This applied research is a descriptive type of structural equation model correlation in terms of method. The study's statistical population consisted of primary school teachers in Zahedan (2200 people), and 329 people were selected through stratified random sampling using Krejcie and Morgan Table. The Questionnaire Of Vogel & Feldman’s Person-Job Fit (2009), Innovative Work Behavior Scale (2000), Scale of Job Independence of Pearson & Hall (1993), and Work Engagement Scale of Salanova and Schaufeli (2001) was used for data collection. Using Pearson correlation statistical methods and structural equation modeling, research data were analyzed by SPSS 23 and Lisrel 8.8 software. Findings: The results indicated that the person-job fit directly has a positive and significant effect on innovative work behaviors. It positively and significantly indirectly affects innovative work behaviors via job independence and work engagement.  Conclusion: According to the findings, it is possible to suggest that teachers should be selected who are fit with the teaching profession, their engagement in the teaching job to be evident, and job independence should be provided to the teachers to increase innovative work behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Independence
  • Work Engagement
  • Person-Job Fit
  • Innovative Work Behaviors
آستانه، فرناز و حیدری، مرضیه. (1397)، بررسی رابطه اشتیاق کاری و عملکرد شغلی معلمان، اولین همایش ملی مدیریت با تأکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی، آباده،https://civilica.com/doc/906169 .
بختیاری، لیلا. (1398) نقش انگیزش در آموزش و یادگیری، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، محمودآباد.
تاجی، هاله.، و مهداد، علی. (1398). پیش بینی ادراک خودکارآمدی و اشتیاق شغلی از طریق تعالی یابی شغلی و ادراک حمایت سازمانی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 11 (39): 112-89.
جعفری، سکینه.، دامغانیان، حسین.، و عبد شریفی، فاطمه. (1396). رابطه ساختاری نقش گروه­های آموزشی با کیفیت عملکرد معلمان. مطالعات آموزش و یادگیری، 9(2): 37-58.
جوادی پور، محمد.، صفایی موحد، سعید.، و براتی، علیرضا. (1394). بررسی تأثیر روش مربیگری بر توانمندسازی روانشناختی معلمان. آموزش و توسعه منابع انسانی، 2(6): 23-1.
حاجی عباسی، حمزه. (1399). معرفی تفکر طراحی در سیاستگذاری: سیاست های ایران در مقابله با کرونا. سیاست نامه علم و فناوری، 10 (2): 98-83.
حسنی، عبدالمطلب. (1399). بررسی تأثیر خودکارآمدی بر رفتارنوآورانه با نقش تعدیلگر استقلال شغلی. نخستین همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای. دانشگاه گنبد کاووس.
حسنی، عبدالمطلب.، یحیی‌زاده‌فر، محمود.، و علیزاده ثانی، محسن. (1397)، بررسی تأثیر منابع شغلی بر رفتار نوآورانه با میانجی­گری خودکارآمدی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه مازندران.
رحیمی کلور، حسین.، و کاظم زاده، رضا. (1397). بررسی رابطه اشتیاق شغلی و بهزیستی روانشناختی با فرسودگی شغلی معلمان. مجله روانشناسی مدرسه، 7(4): 69-80.
رمضانی، معصومه. (1397). تبیین عملکرد شغلی کارکنان با تأکید بر تناسب شغلی و سازمانی و رفتار نوآورانه کارکنان (مورد مطالعه:کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
شیربگی، ناصر.، سعیدی، فرهاد.، و نعمتی، سمیه. (1397). غیرحرفه ای گرایی معلمان: تجارب تدریس خارج از تخصص. اندیشه های نوین تربیتی، 14(2): 166-139.
شیری، اردشیر.، دهقانی سلطانی، مهدی.، نثاری، طاهره.، و فارسی زاده و حسین. (1395)، نقش اعتماد به نوآوری در ارتباط تناسب فرد با شغل و سازمان با رفتار کاری نوآورانه در شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، مدیریت توسعه فناوری،4 (1): 43-76.
طالبی، بهنام.، سید نظری، نیر.، و سودی، حورا. (1396). ارائه مدل ادراکی سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران، رهیافت، 27(65): 113-131.
طاهرلو، ثریا.، فضل زاده، علیرضا.، صنوبر، ناصر.، و فاریابی، محمد. (1396)، تأثیر تناسب شخص- شغل بر تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت شغلی با تأکید بر نقش دلبستگی شغلی: شواهدی از صنعت کارگزاری، مجله علمی مدیریت فرهنگ سازمانی، 15(2): 249-269.
طاهری گودرزی، حجت.، و نوروزی، ندا. (1398). تأثیر انطابق پذیری مسیر شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی: با تبیین نقش میانجی تناسب فرد- شغل و تناسب فرد – سازمان. فرایند مدیریت توسعه، 32(3): 25-3.
عیسی خانی، احمد. (1392). تبیین نقش منابع شغلی و منابع شخصی در تعلق خاطر کاری کارکنان. مدیریت دولتی، 5(2): 73-96.
غفوریان شاگردی، امیر.، آیباغی اصفهانی، سعید.، و فتاحی، محمد. (1397). بهبود رفتارهای کاری نواروانه کارکنان با بهره گیری از انعطاف پذیری منابع انسانی و سرمایه روانشناختی سازمان. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، 1(2): 51-78.
قنبرپور نصرتی، امیر.، بای، ناصر.، و اصفهانی نیا، اکرم. (1399)، تبیین نقش استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف در رفتارهای خلاقانه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان، نشریه مدیریت ورزشی، 12(2) :349-368.
مرزوقی, رحمت‌اله.، و حیدری، الهام. (1395). نقش انسجام سازمانی در تبیین رابطه بین تعدی نظارتی و بروز رفتار نوآورانه در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مدیریت اطلاعات سلامت، 13(4): 291-286.
مکوندی، عبدالله.، نادری، فرح.، مکوندی، بهنام. پاشا، رضا.، و احتشام زاده، پروین. (1399). تأثیر خوش بینی علمی و رفتار شهروندی ـ سازمانی با میانجی گری تعهد سازمانی بر انگیزش شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان رامهرمز. علوم اجتماعی، 14(2): 44-24.
موحدی کوزانی، حبیب.، و شفیع زاده، مرتضی. (1399)، تبیین عملکرد شغلی آتش نشانان شهر رشت بر اساس نقش مدیران، رفتار کاری نوآورانه و تناسب شاغل، شغل و سازمان، فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(37) : 137-49.
مهر آمیز، سارا.، بورنگ، محمد اکبری.، و رستمی نژاد، محمدعلی. (1396)، تبیین رفتارهای نوآورانه معلمان بر اساس باورهای غیر منطقی و تفکر سیستمی آنان، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(3) : 195-216.
نظری، سمیه.، عیدی پور، کامران.، و نظری، شهرام. (1398)، تأثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8(2) : 101-108.
نعامی، عبدالزهرا.، و شناور، فضل الله. (1394). نقش اشتیاق شغلی، کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی در پیش بینی دگرگون سازی شغلی. پژوهش های مدیریت عمومی. 8(27): 165-145.
هادی شهنی، آ. (1390). ارتباط کارآفرینی سازمانی با عملکرد مدیران شرکت ساپکو، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.