شناسایی معیارها و مولفه های اثرگذار بر ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک رفاه کارگران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، رودهن، ایران

3 گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک رفاه کارگران انجام شد. روش: روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی- کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی بود.جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، متخصصین و افراد آگاه به امر در زمینه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بود. از روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند برای تعیین حجم نمونه استفاده شد.ابزار پژوهش شامل مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بود که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. روش تحلیل داده­ها، کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد بود. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان دادند که معیارهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک رفاه کارگران شامل  عوامل فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی است و عوامل اثرگذار بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت شامل، ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی، حمایت مدیران، هدف گذاری آموزشی بانک و حرفه ای گری می باشد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که به منظور ارزیابی اثربخشی دوره های ضمن خدمت  کارکنان در بانک رفاه باید به مولفه­های مختلف فردی، گروهی و سازمانی توجه ویژه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Affecting Criteria and Components on the Effectiveness of in - service Training Courses for Employees of the Refah Bank

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tarazi 1
  • Koroush Parsa Moein 2
  • Soghra Afkaneh 3
1 PhD Student of Educational Management, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
2 DEPARTMENT OF EDUCATION, FACULTY OF EDUCATION AND Counseling, Islamic Azad University, Roudehen, Roudehen, Iran
3 DEPARTMENT OF EDUCATION, FACULTY OF EDUCATION AND Counseling, Islamic Azad University, Roudehen, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted to identify the components of evaluating the effectiveness of in - service training courses for employees of the Refah Bank. Methods: The research method was qualitative - purpose - based and was qualitative as the data type. The statistical population of the study consisted of experts, specialists, and knowledgeable persons in evaluating the effectiveness of in - service training courses. The research tools included semi - structured interviews whose validity and reliability was confirmed. The method of data analysis was theoretical coding derived from the method of data fundamental theory. Results: The findings of the study showed that the criteria for evaluating the effectiveness of in - service training courses for employees of the Refah Bank include individual, group, organizational, and social factors. And the affecting factors the effectiveness of in - service training courses include demographic characteristics, training programs, support of managers, educational goal setting on the bank, and professionalism. Conclusion: Based on the findings of the research, the results indicated that to evaluate the effectiveness of in - service courses for employees of the Refah Bank, special attention should be paid to various individual, group, and organizational components

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness Assessment
  • In - Service Training Courses
  • Employees of the Refah Bank