طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای شادکامی در کار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای شادکامی در کار، شامل سرمایه روان‌شناختی، عدالت تعاملی ادراک‌شده، حمایت سرپرست، فرصت رشد و ارتقاء، خشنودی از درآمد، اعتماد به سرپرست و خشنودی شغلی بود. شرکتکنندگان در پژوهش شامل 322 نفر از کارکنان شرکت فولاد غرب آسیا بودند که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه‌های سرمایه روان شناختی، عدالت تعاملی، حمایت سرپرست، فرصت رشد و ارتقاء، خشنودی از درآمد، اعتماد به سرپرست، خشنودی شغلی و شادکامی در کار جهت جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 و AMOS-19 انجام گرفت. جهت آزمون اثرهای واسطه‌ای در الگوی پیشنهادی نیز از روش بوت‌استراپ استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان دهنده برازش خوب الگوی پیشنهادی با داده‌ها بودند. برازش بهتر الگو پس از حذف یک مسیر حاصل شد. نتایج پژوهش نشان دادند که تمامی مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم به جز مسیر مستقیم سرمایه روان‌شناختی به اعتماد به سرپرست، معنی‌دار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and testing a model of some antecedents of happiness at work in employees of Foolad Ghab Asia Company

نویسندگان [English]

  • nasrin arshadi 1
  • amir ferdosizadeh 2
  • Abdulkazem Neisi 1
1 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was designing and testing a model of some antecedents of happiness at work. The sample consisted of 322 employees of Foolad Ghab Asia Company who was selected by stratified random sampling. The participants completed psychological capital, perceived interactive justice, supervisor support, opportunity of growth and promotion, pay satisfaction, trust in supervisor, job satisfaction and happiness at work questionnaires. Fitness of the proposed model was examined through structural equation model (SEM), using SPSS-19 and AMOS-19 software package. The indirect effects were tested using the bootstrap procedure. Findings indicated that the proposed model fit the data. Better fit obtained by omitting 1 path. Finding also showed that all direct and indirect paths except psychological capital to trust in supervisor, were significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness at work
  • Trust in supervisor
  • psychological capital
  • Interactive justice
  • supervisor support
  • Opportunity of growth and promotion
ارشدی، ن. (1386). طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – منطقه اهواز. پایان نامه دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
اشجع، آ.؛ نوری، ا.؛ عریضی، ح.؛ و سماواتیان، ح. (1388). رابطه ابعاد عدالت سازمانی با اعتماد به سازمان و سرپرست در کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان. دانش و پژوهش در روا‌ن‌شناسی کاربردی، شماره چهل، 21-40.
بختیار نصرآبادی، ح.؛ بهرامی، س.؛ کیوان آرا، م.؛ و کلانتری، م. (1388). بررسی سطح شادی در کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388. فصلنامه سلامت کار ایران، دوره 6، شماره 3، 11-5.
پیریایی، ص. (1390). اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل با میانجی گری اعتماد به نظام سازمان و اعتماد بین فردی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- منطقه اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
حیاتی، داود (1389). اثر ابعاد چهارگانه خشنودی از درآمد بر قصد ترک ‌شغل با توجه به میانجی‌گری خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب- منطقه اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
دژبان، ر.؛ نوری، ا.؛ و سماواتیان، ح. (1390). بررسی رابطه عدالت سازمانی و کیفیت رابطه سرپرست و زیردست ا اعتماد به سرپرست و ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، دوره اول، شماره 3، 153-134.
رحیمی، ا. (1389). رابطه علی سرمایه روان‌شناختی با هیجانات مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی در بین پرستاران بیمارستان‌های شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
زارعی‌متین، ح.؛ طهماسبی، ر.؛ و موسوی، م.م. (1388). بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب (GLOBE) و اعتماد. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 15، 145-176.
شهبازی، ف. (1390). اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده در کار بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی در کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
عرفان‌منش، ع. (1391). تأثیر آموزش سرمایه روان‌شناختی بر بهزیستی روان‌شناختی و فشار روانی شغلی کارکنان شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز مارون. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
کیخسروانی، م. (1390). طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم جا افتادگی شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- منطقه اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice, Tenth Edition, Kogan Page Publishing, London, p. 264.
Avey, J.B., Luthans, F., Smith, R.M., & Palmer, N.F. (2010). Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. Journal of Occupational Health Psychology, 15(1), 17-28.
Cetin, F. (2011). The effects of the organizational psychological capital on the attitudes of commitment and satisfaction: A public sample in turkey. European Journal of Social Sciences, 21(3), 373-380.
Chaudhry, M.S., Sabir, H.M., Rafi, N., & Kalyar, M.N. (2012). Exploring the relationship between salary satisfaction and job satisfaction: A comparison of public and private sector organizations. The Journal of Commerce, 3, 4, 1-14.
Chen, S., & Scannapieco, M. (2010). The influence of job satisfaction on child welfare worker's desire to stay: An examination of the interaction effect of self-efficacy and supportive supervision. Children and Youth Services Review, 32, 482-486.
Chiaburu, D.S., & Marinova, S.V. (2006). Employee role enlargement interactions of trust and organizational fairness. Leadership & Organization Development Journal, 27(3), 168-182.
Clapp-Smith, R.C., Vogelgesang, G., & Avey, J. (2009). Authentic leadership and positive psychological capital: The mediating role of trust at the group level of analysis: The mediating role of trust at the group level of analysis. Organizational Studies, 15(3), 227-240.
Cole, K., Daly, A., & Mak, A. (2009). Good for the soul: The relationship between work, wellbeing and psychological capital. The Journal of Socio-Economics, 38, 464-474.
DeConinck, J.B. (2010). The effect of organizational justice, perceived organizational support, and perceived supervisor support on marketing employees’ level of trust. Journal of Business Research, 63, 1349-1355.
Eschleman, K.J. (2011). The effects of causal attributions on subordinate responses to supervisor support . Doctoral Dissertation. Wright State University.
Etebarian, A., Tavakoli, S., & Abazari, M. (2012). The relationship between psychological capital and organizational commitment. African Journal of Business Management, 6(14), 5057-5060.
Fisher, C. (2010). Happiness at work. International Journal of Management Reviews, 12, 384-412.
Frey, B.S., & Feld, L.P. (2002). Deterrence and morale in taxation: An empirical analysis: CESifo working paper no. 760.
Gavin, J. H., & Mason, R.O. (2004). The virtuous organization: the value of happiness in the workplace. Organizational Dynamics, 33(4), 379-392.
Gohel, K. (2012). Psychological capital as a determinant of Employee Satisfaction. International Referred Research Journal, 3, 34-37.
Griffin, M.A., Pattersonm, M.G., & West, M.A. (2001). Job satisfaction and teamwork: The role of supervisor support. Journal of Organizational Behavior, 22, 537-550.
Heneman, H.G., & Schwab, D.P. (1985). Pay satisfaction: Its multidimensional nature and measurement. International Journal of Psychology, 20, 129-142.
Ironson, G.H., Smith, P.C., Brannick, M.T., Gibson, W.M., & Paul, K.B. (1989). Construction of a job in general scale: A comparison of global, composite, and specific measures. Journal of Applied Psychology, 74, 193-200.
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J.B., & Norman, S.M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60, 541-572.
Luthans, F., Youssef, C., & Avolio, B.J. (2007). Investing and developing positive organizational behavior. The emergence of psychological capital. In Cooper, CL., Nelson, D. (Eds.) Positive organizational behavior: Accentuating the positive at work. Thousand Oaks, CA: Sage, 9-24.
Menard, J., & Brunet, L. (2010). Authenticity and well-being in the workplace: A mediation model. Journal of Managerial Psychology, 26(4), 331-346.
Pryce-Jones, J. (2010). Happiness at work, maximizing your psychological for success. Wiley-blackwell Publication.
Rahim, M.A., Magner, N.R., Shapiro, D.L. (2000). Do justice perceptions influence styles of handling conflict with supervisors?: What justice perceptions, precisely? International Journal of Conflict Management, 11(1), 9-31
Rego, A., & Cunha, M.P. (2008). Authentizotic climates and employee happiness: Pathways to individual performance. Journal of Business Research, 61, 739-752.
Ristig, K. (2009). The impact of perceived organizational support and trust worthiness on trust. Management Research News, 32(7), 659-669.
Saunders, M. N. K., & Thornhill, A. (2003). Organizational justice, trust and the management of change. Emerald Personnel Review, 32(3), 360-375.
Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V. & Bakker, A.B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71–92.
Schoorman, F.D., & Ballinger, G.A. (2006). Leadership, trust and client service in veterinary hospitals (Working paper). West Lafayette, IN: Purdue University.
Schultz, M.L. (2008). Occupational well-being: The development of a theory and a measure. Doctoral dissertation. College of Arts and Sciences.
Sharma, J.P., & Bajpai, N. (2011). Salary satisfaction as an antecedent of job satisfaction: Development of a regression model to determine the linearity between salary satisfaction and job satisfaction in a public and a private organization. European Journal of Social Sciences, 18(3), 450-461.
Singh, S., Mansi, S. (2009). Psychological capital as credictor of psychological well-being. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35(2), 233-238.
Swanberg, J.E., McKechnie, S.P., Ojha, M.U., & James, J.B. (2011). Schedule control, supervisor support and work engagement: A winning combination for workers in hourly jobs? Journal of Vocational Behavior, 79(3), 613-624.
Sweet, J., Nelson, N., & Moberg, P. (2006). The TCN/AACN 2005 salary survey: Professional practices, beliefs, and incomes of US neuropsychologists. The Clinical Neuropsychologist, 20(3), 325-364.
Van der Heijden, H. (2003). Understanding online purchase intentions: contributions from technology and trust perspectives. European Journal of Information Systems, 12(1), 41-48.
Warr, P. (2007). Work, happiness and unhappiness. Lawrence Erlbaum Associates Taylor & Francis Group. New York London
Wright, T. A., & Larwood, L. (2002). The different faces of happiness–unhappiness in organizational research: Emotional exhaustion, positive affectivity, negative affectivity, and psychological well-being as correlates of job performance. Jornal of Business and Management, 8(2), 109-126.