رابطه مسیر شغلی بی‌مرز و استخدام پذیری: نقش صلاحیت‌های مسیر شغلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسیر شغلی بی­مرز و استخدام پذیری با میانجی­گری صلاحیت­های مسیر شغلی بود روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل­ سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، کلیه کارکنان شرکت­های تولیدی- صنعتی شهر اصفهان بود. نمونه­ای به حجم 192 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس از بین سه شرکت انتخاب شد. به منظور گردآوری داده­ها از مقیاس­های نگرش­های مسیر شغلی بی­مرز (بریسکو و هال،2006)، میزان گرایش استخدام پذیری (فوگیت وکاینیکی،2008)، اطلاعات خود (کالانان و گرینهاوس،1992)، مهارت­های مرتبط باشغل- مسیرشغلی (ابی و همکاران،2003)و وسعت شبکه­های داخلی وخارجی (ابی، باتس و لاک وود، 2003) استفاده شد. نتایج نشان داد که صلاحیت دانستن چرایی در رابطه بین طرز تفکر بی­مرز و استخدام پذیری، یک میانجی نسبی بود اما در رابطه بین گرایش به تحرک سازمانی و استخدام پذیری، نقش میانجی نداشت. همچنین صلاحیت دانستن چه کسی در رابطه مسیر شغلی بی­مرز و استخدام پذیری یک میانجی نسبی به حساب آمد. صلاحیت دانستن چگونگی نیز در رابطه بین طرز تفکر بی­مرز و استخدام پذیری، یک میانجی نسبی و در رابطه بین گرایش به تحرک سازمانی و استخدام پذیری یک میانجی کامل بود. در مجموع می­توان گفت که طرز تفکر بی­مرز از طریق صلاحیت­های مسیر شغلی می­­تواند به استخدام پذیری منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Boundaryless Career with employability: the Role of Career Competencies

نویسندگان [English]

  • Sepideh Moghaddas 1
  • Parisa Nilforooshan 2
1 Department of Counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship between boundaryless career with employability and the mediating role of career competencies. It was a correlational study. The statistical population of the study included all employees of industrial-production companies in Isfahan. From the population, 192 employees were selected through convenience sampling. Boundaryless Career Attitudes, Dispositional Measure of Employability, Self-information, Breadth of Internal and External Networks and Career-job-related Skills Scale were applied in order to collect data. The results showed that knowing why competency was a partial mediation in the relation of boundaryless mindset with employability but didn't have mediating role in the relation of organization mobility preference and employability. Knowing whom competency was a partial mediation in the relation of boundaryless mindset and organization mobility preference with employability. Knowing how competency was a partial mediation in the relation of boundaryless mindset with employability and full mediation in the relations of organization mobility preference with employability. In general, the results showed that career competencies are mediation in the relation of boundaryless career with employability

کلیدواژه‌ها [English]

  • employability
  • career competencies
  • boundaryless career
امینی، راضیه. کشف ساختارهای شکل دهنده ی نگرش های مسیرشغلی بی مرز در کارکنان: یک مطالعه ی کمی و کیفی. (1394) پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مشاوره شغلی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه اصفهان.
تدین چهارسوقی، بتول؛ عابدی، محمد رضا و نیلفروشان، پریسا. (1394). بررسی تأثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان. فصلنامه علمی- پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی. 7 (پیاپی22) 22-30.
حمیدی زاده، محمد رضا و براموند، سمیه. (1390). طراحی و تبیین مدل توانمند سازی و شایستگی حرفه‌ای. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. 1(4). 64-79.
زاهدی، شمس السادات؛ و حسن پور، اکبر. (1388). بررسی تاثیر روابط استخدامی بر قابلیت استخدام کارکنان سازمانهای دولتی، مجله مدیریت توسعه و تحول، 2، 1-8.
شریف زاده، فتاح؛ قربانی زاده، وجهه الله و محمدی مهموئی، علی. (1392). تاثیر تعارض کار- خانواده بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک سازمان؛ مقایسه تطبیقی بیمارستان های بخش خصوصی و دولتی. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. 3(2). 21-42.
شوماخر، رندال. ای و لومکس، ریچارد جی. مقدمه ای بر مدل سازی معادله ساختاری. (1388). ترجمه وحید قاسمی. تهران: جامعه شناسان.
گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس. (1384). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی. جلد دوم. ترجمه ا. ر. نصر و همکاران. تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. (1996).
موسوی دستجردی، مطهره. (1392). بررسی تاثیرمشاوره مسیر شغلی سازه‌گرا بر قابلیت استخدام دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان. پایاننامه کارشناسی ارشد. رشته مشاوره شغلی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
Arthur, M. B., Inkson, D., & Pringle, J. (1999). The new careers: Individual action and economic change. London: Sage.
Arthur, M. B., & Rousseau, D. M. (1996). The boundaryless career.Oxford University Press.
Bird, A. (1996). Careers as repositories of knowledge: considerations for boundaryless careers. In M. B. Arthur, & D. M. Rousseau (Eds.), The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era.
New York: Oxford University Press. Briscoe, J. Briscoe, J. P., Hall, D. T., & DeMuth, R. L. F. (2006). Protean and boundaryless careers: An empirical exploration. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 30-47.‏
Brown, P., Hesketh, A., & Williams, S. (2003). Employability in a knowledge-driven economy. Journal of Education and Work, 16 (2), 107-126.
Callanan, G. A., & Greenhaus, J. H. (1992). The career indecision of managers and professionals: An examination of multiple subtypes. Journal of Vocational Behavior, 41(3), 212-231.
Colakoglu, S. N. (2005). The relationship between career boundarylessness and individual well-being: a contingency approach (Doctoral dissertation, Drexel University).‏
De Feyter, M., Smulders, P., & Vroome, E. (2001). De inzetbaarheid van mannelijke en vrouwelijke werknemers. Kenmerken van invloed. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 17, 47-59.
DeFillippi, R. J., & Arthur, M. B. (1994). The boundaryless career: a competency-based perspective. Journal of Organizational Behavior, 15, 307-324.
DeFillippi, R. J., & Arthur, M. B. (1996). Boundaryless contexts and careers: A competency-based perspective. The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era, 116-131.
Eby, L. T., Butts, M., & Lockwood, A. (2003). Predictors of success in the era of the boundaryless career. Journal of Organizational Behavior, 24, 689-708.
Fleisher. C., Khapova. S. N.,& Jansen. P. G. W. (2014). Effects of employees’ career competencies development on their organizations. Career DevelopmentInternational, 19 (6), 700-717.
Fugate, M, Kinicki, A and Ashforth. B. E. (2004)."Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications." Journal of Vocational behavior. 65.1. 14-38.
Fugate, M, and Kinicki. A. J. (2008). "A dispositional approach to employability: Development of a measure and test of implications for employee reactions to organizational change." Journal of Occupational and Organizational Psychology. 81.3. 503-527.
Gunz, H., Evans, M., &Jalland, M. (2000). Career boundaries in the ‘boundaryless’ world. In M. A. Peiperl, M. B. Arthur, R. Goffee, & T. Morris (Eds.), Career frontiers: New conceptions of working lives. Oxford: Oxford University Press.
Hall, D. T., & Mirvis, P. H. (1996).The new protean career: psychological success and the path with a heart. In D. T. Hall (Ed.), The career is dead: Long live the career. San Fransisco: Jossey-Bass.
Hall, D. T., & Moss, J. E. (1998). The new protean career contract: helping organization and employees adapt, Organizational Dynamics, 26, 3, 22-36.
Inkson, K., & Arthur, M. B. (2001). How to be a successful career capitalist.Organizational dynamics, 30(1), 48-61.‏
Rivera, M. D. C. A., Gallego, L. V., Álvarez, M. Á., Inchaurtieta, Á. M., Albizuri, I. E., &DeEulate, C. Y. Á. (2012). Perceived Employability and Competence Development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69, 1191-1197.
savickas, M. L. (2000). "Renovating the psychology of careers for the twenty-first century." The future of career: 53-68.
Uy, M. A., et al. (2015). "Proactivity, adaptability and boundaryless career attitudes: The mediating role of entrepreneurial alertness." Journal of Vocational Behavior. 86. 115-123.