کلیدواژه‌ها = منبع کنترل
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان و همکاران براساس منبع کنترل و ادراک استرس شغلی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 97-112

سوگند قاسم زاده؛ منیره السادات حسینی؛ آرزو والی نژاد


2. بررسی تاثیر منبع کنترل در فرسودگی شغلی آموزشیاران زن نهضت سوادآموزی شهر تهران

دوره 5، شماره 8، زمستان 1390

ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ؛ زﻫﺮا آراﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻌﻤﺎر