دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 9-170 
طراحی مدل قدرت رویاپردازی کارکنان دانشگاهی با رویکرد داده بنیاد

صفحه 141-170

10.48308/jcoc.2022.102636

محمدامین ترابی؛ سیدرضا سیدجوادین؛ مرتضی جعفری زارع؛ رامونا میرحاجیان‌مقدم؛ ندا جمالی منفرد